http://www.enikonomia.gr/my-money/148336,dimosio-eos-to-telos-apriliou-oi-aitiseis-gia-1502-proslipseis.html http://media.enikonomia.gr/data/photos/resized/125_148336_44f3caa5e3-8cf86e55ce5533e2.jpg Στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού θα προχωρήσει η Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 4/4/2017 11:31:00 AM

Δημόσιο: Έως το τέλος Απριλίου οι αιτήσεις για 1.502 προσλήψεις

Δημόσιο: Έως το τέλος Απριλίου οι αιτήσεις για 1.502 προσλήψεις

Στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού θα προχωρήσει η Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.). Συνολικά θα γίνουν 70 προσλήψεις των ειδικοτήτων: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Δομικών Εργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Συγκολλητών Μετάλλων και Μεταλλικών Συσκευών, ΔΕ Τεχνικών (τομέα Ηλεκτρολογικού), ΔΕ Τεχνικών (τομέα Ηλεκτρονικού), ΔΕ Τεχνικών (τομέα Μηχανολογικού), ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Χειριστών Χωματουργικών και Ανυψωτικών Μηχανημάτων.

Οι κάτοχοι τίτλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των προκηρυσσόμενων κλάδων/ειδικοτήτων ασχολούνται με δραστηριότητες που υποστηρίζουν λειτουργικές ανάγκες των μονάδων της ΕΥΑΘ Α.Ε. για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών, απαραίτητων για την εξασφάλιση της ύδρευσης και της αποχέτευσης ακάθαρτων και όμβριων υδάτων και αντλιοστασίων, έργα διευθετήσεως χειμάρρων αντιπλημμυρικής προστασίας, συντηρήσεως της περιφερειακής τάφρου της πόλεως Θεσσαλονίκης, των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, καθώς και επιμέλεια της λειτουργίας, της διοικήσεως και της εκμεταλλεύσεως όλων των έργων. Προς τούτο απαιτείται να διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Υποβολή αιτήσεων


Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες συμπλήρωσης-υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων που αναφέρονται στην προκήρυξη. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 26 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη, και λήγει στις 10 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν εκτυπωμένη την αίτηση με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2017, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510.

Παράταση αιτήσεων για τους επαγγελματίες οπλίτες


Παράταση και επέκταση των χρονικών κριτηρίων προβλέπει απόφαση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού στην προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων για τις 200 προσλήψεις ΟΒΑ στο Πολεμικό Ναυτικό και 300 στο Στρατό Ξηράς. Συγκεκριμένα, για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη τριακοσίων (300) οπλιτών και εφέδρων στο Στρατό Ξηράς (Πεζικό-Τεθωρακισµένα-Πυροβολικό-Μηχανικό-∆ιαβιβάσεις) για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών, µε δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους που προκηρύχθηκαν φτάνει πια µέχρι και τις 10 Απριλίου 2017.

Oι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι (Πεζικού-Τεθωρακισµένων-Πυροβολικού-Μηχανικού-∆ιαβιβάσεων) θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξή ή την επανακατάταξή τους τα απαιτούµενα δικαιολογητικά έως τις 10 Απριλίου 2017 (όσα υποβληθούν έπειτα από αυτήν την ηµεροµηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµα), όπως παρακάτω: Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν εφόσον απολύονται οριστικώς, από 10 Μαΐου 2017 έως 10 Ιουλίου 2017. Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (Σ.Υ.), στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαµονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ενοπλες ∆υνάµεις, κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους. Τα ίδια ισχύουν και για το Πολεμικό Ναυτικό.

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Κ/2017: Παράταση αιτήσεων έως την Παρασκευή 7/4 για 404 μόνιμους στα δικαστήρια

Παράταση έως την Παρασκευή 7 Απριλίου έδωσε το ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της χώρας). Η παράταση των αιτήσεων κρίθηκε επιτακτική έπειτα από παράπονα χιλιάδων υποψηφίων που προσπάθησαν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους τις τελευταίες τρεις μέρες και δεν τα κατάφεραν λόγω προβλήματος φόρτωσης της σελίδας του ΑΣΕΠ. Οι γραμματείς των δικαστηρίων μετέχουν στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και συντάσσουν τα πρακτικά, τις εκθέσεις, τις πράξεις και τα άλλα έγγραφα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την πιστοποίηση των δικαστικών ενεργειών. Εκδίδουν τα απόγραφα και αντίγραφα, τα πιστοποιητικά και αποσπάσματα, τηρούν και ενημερώνουν τα βιβλία και φυλάσσουν το αρχείο και τα άλλα αντικείμενα των δικαστηρίων ή των εισαγγελιών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr – Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη. Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και τη 10η Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2017 Τ.Θ. 1430, Αθήνα Τ.Κ. 11510. Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κ.λπ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω e-mail στο [email protected]

Πηγή: Ελεύθερος ΤύποςΣχόλια Αναγνωστών

σχολίασε και εσύ