Quantcast
Αυθαίρετα: Βήμα-βήμα η διαδικασία για τη δήλωση – Ποιοι έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις - enikonomia.gr
share

Αυθαίρετα: Βήμα-βήμα η διαδικασία για τη δήλωση – Ποιοι έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις

δημοσιεύτηκε:

Η πλατφόρμα για την τακτοποίηση των δασικών αυθαιρέτων βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα στον αέρα, σύμφωνα με την εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος”.

Ενώ την ίδια στιγμή οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες με μόνο λίγα κλικ και ένα παράβολο ύψους 250 ευρώ μπορούν να εξασφαλίζουν άμεσα την αναστολή όλων των διοικητικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση.

Συγκεκριμένα, μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις οικιστικές πυκνώσεις, οι πολίτες που θα καταθέσουν αίτηση αν τελικά επιβεβαιωθεί από την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών πως δεν πρόκειται για κατοικίες που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων – για τις οποίες υπολογίζεται ότι ανέρχονται περί τις 500.000- θα πετύχουν την οριστική νομιμοποίησή τους.

Ποιους αφορά

Δικαίωμα υποβολής έχουν και όσοι αιτούνται διόρθωση πρόδηλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο μέσω με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα. Η αίτηση υποβάλλεται από τον κάτοχο της κατοικίας σε διαδικτυακή πλατφόρμα που λειτουργεί η «Ελληνικό Κτηματολόγιο», αφού προηγηθεί η πληρωμή του παραβόλου ύψους 250 ευρώ, μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που προκύπτει, μετά από διόρθωση προδήλου σφάλματος, αποδοχή αντιρρήσεων και κύρωση του δασικού χάρτη, ακύρωση του χάρτη με δικαστική απόφαση ή αναμόρφωση του δασικού χάρτη, ότι η υπαχθείσα στη διάταξη κατοικία δεν διέπεται από τη δασική νομοθεσία, η υπαγωγή αυτή αίρεται και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο τα παράβολα και πρόστιμα που έχει τυχόν καταβάλει. Το ίδιο ισχύει και εάν η παραπάνω διαπίστωση γίνει καθ’ οποιοδήποτε προγενέστερο στάδιο της υπαγωγής.

Διαδικασία δήλωσης για τα δασικά αυθαίρετα

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, αφού εισέλθουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Κτηματολογίου, μεταβούν στην ενότητα «ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ» και επιλέξουν την «Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων Υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4685/2020 (Οικιστικές πυκνώσεις), θα κληθούν να συμπληρώσουν τους κωδικούς Τaxisnet και έπειτα να υποβάλουν την αίτησή τους.

Μέσα από την πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στον αναρτηθέντα χάρτη με χρήση εργαλείων πλοήγησης, στην υποβολή αιτήματος υπαγωγής, στον γεωχωρικό εντοπισμό θέσης του γεωτεμαχίου με οριοθέτηση και υπολογισμό της επιφάνειάς του, σε καταχώριση στοιχείων κατοικίας και λοιπών κατασκευών: κάλυψη, δομημένη επιφάνεια και ύψος.

Ο ιδιοκτήτης μαθαίνει την έγκριση της αίτησής του, με ηλεκτρονικό μήνυμα, εντός διμήνου από την υποβολή της αίτησης.

Αρμόδιες αρχές για να παραλάβουν και να ελέγξουν τα αιτήματα είναι το Τμήμα Προστασίας του οικείου Δασαρχείου ή της Δ/νσης Δασών.

Αίτηση

Η αίτηση περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

α) Τα στοιχεία του υποβάλλοντος την αίτηση.

β) Η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας ή διαμονής στην αλλοδαπή.

γ) Το είδος του επικαλούμενου δικαιώματος.

δ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, των αντιρρήσεων, της αιτήσεως ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου βοηθήματος, με το οποίο ο αιτών αμφισβητεί ότι η ιδιοκτησία του έχει δασικό χαρακτήρα ή εμπίπτει σε χορτολιβαδική έκταση, εφόσον υφίσταται.

ε) Περιγραφή της κατοικίας, στην οποία αφορά η αίτηση και των κατασκευών που τη συνοδεύουν, ως προς την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια και το ύψος.

στ) Οι γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ 87), των κορυφών των ορίων του γεωτεμαχίου.

ζ) Τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ 87) των κορυφών του περιγράμματος της κατοικίας και των δευτερευουσών κατασκευών που τη συνοδεύουν.

Μπλόκο…

Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι εξής περιπτώσεις:

* δεν έχουν τον χαρακτήρα κατοικίας ή κατασκευής συνοδεύουσας την κατοικία,

* έχουν ανεγερθεί μετά την 28η/7/2011,

* βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε αιγιαλό, ζώνη παραλίας, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους κ.λπ.,

* βρίσκονται εντός περιοχών που είναι υποχρεωτικώς αναδασωτέες κι έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της αναδάσωσης και

* η διατήρησή τους παρακωλύει τη διαφυγή των πολιτών ή την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου κινδύνου από φυσικά φαινόμενα.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Στην αίτηση περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς σε ηλεκτρονική μορφή τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία συνυποβάλλονται από τον αιτούντα στη διαδικτυακή πλατφόρμα:

α) Τα έγγραφα για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος.

β) Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή.

γ) Δήλωση μηχανικού υπογεγραμμένη. με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευουσών κατασκευών εφόσον υπάρχουν. καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι κάλυψη, δομημένη επιφάνεια και ύψος τους, καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποκλεισμού υπαγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4685/2020.

δ) Κατά περίπτωση, η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντίρρησης, αιτήσεως ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου βοηθήματος, με το οποίο ο αιτών αμφισβητεί ότι η ιδιοκτησία του έχει δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα, εφόσον υφίσταται.

ε) Το αποδεικτικό έκδοσης και πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου.

στ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.