Quantcast
e- ΕΦΚΑ: Εγκύκλιος για τις ασφαλιστικές εισφορές και τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις - Ποιους αφορά - enikonomia.gr
share

e- ΕΦΚΑ: Εγκύκλιος για τις ασφαλιστικές εισφορές και τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις – Ποιους αφορά

δημοσιεύτηκε:

Νέα εγκύκλιο εξέδωσε ο e-ΕΦΚΑ σχετικά με τη θέσπιση πρόσθετων μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών που αφορούν στην πλήρη κάλυψη (100% επιδότηση) εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.12.2020, για επιχειρήσεις – εργοδότες δραστηριοποιούμενες στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας (ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα) και συγκεκριμένα για όσες από αυτές απαγορεύθηκε η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής τον Μάρτιο του 2020 και εδύναντο να επαναλειτουργήσουν την 01.06.2020, εφόσον, κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Αύγουστο 2020, είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα, κατά ποσοστό τουλάχιστον 70%, από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019.
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες που πληρούν τις
προϋποθέσεις των κοινοποιούμενων διατάξεων προσδιορίζονται μέσω του
πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Το σχετικό αρχείο διαβιβάζεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) προκειμένου να καθοριστούν οι επιχειρήσεις – εργοδότες που
πληρούν τα τιθέμενα οικονομικά κριτήρια και εν συνεχεία ενημερώνεται ο e- Ε.Φ.Κ.Α. για σχετικές
διασταυρώσεις με τα στοιχεία υποβολών Α.Π.Δ..
Εάν, οι ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες, παράλληλα,
ενταχθούν στο Μηχανισμό «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ», τότε, καλύπτεται πλήρως από τον
Κρατικό Προϋπολογισμό (100% επιδότηση) το σύνολο:
– των εργοδοτικών εισφορών, που αντιστοιχούν, τόσο στο χρόνο
πραγματικής απασχόλησης των εργαζόμενων, όσο και στον υπολειπόμενο συμβατικό
χρόνο ένταξής τους στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
– των εργατικών εισφορών, που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο
μειωμένο συμβατικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων, κατά τον οποίο εντάσσονται
στο Μηχανισμό «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ» και δεν παρέχουν εργασία.
Τέλος, σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α., οι επιχειρήσεις
– εργοδότες που κάνουν χρήση των μέτρων επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών,
υποχρεούνται για την περίοδο από 01.09.2020 έως 31.12.2020 να διατηρήσουν τον
ίδιο αριθμό προσωπικού που είχαν την 31.08.2020 και σε περίπτωση καταγγελίας
συμβάσεων εργασίας, αυτή είναι άκυρη. Στην έννοια του ίδιου αριθμού προσωπικού
δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι
αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η
σύμβαση εργασίας λήγει μετά την 01.09.2020, οι εργαζόμενοι που την 31.08.2020
βρίσκονταν σε αναστολή και οι περιπτώσεις λύσεως της συμβάσεως εργασίας λόγω
θανάτου του εργαζόμενου.
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ.
Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που υπάγονται στις διατάξεις του
άρθρου 123Α του ν.4714/2020 υποβάλλουν τις Α.Π.Δ. περιόδου 01.09.2020 -
31.12.2020 με τον ίδιο τρόπο (Κ.Α.Δ., Κωδικούς Ειδικότητας, Κωδικούς Πακέτων
Κάλυψης, ημέρες εργασίας, Τύπους Αποδοχών π.χ. Τ.Α. 001, 013, ονομαστικές
αποδοχές, αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, συμπλήρωση των πεδίων ένδειξης
πλήρους απασχόλησης, Από….Έως …, κ.λ.π.) που υπέβαλαν Α.Π.Δ. προγενέστερων
μισθολογικών περιόδων, με συμπλήρωση των πεδίων 44 (100%) & 45 (ποσό)
επιδότησης εργοδοτικής εισφοράς.
Όμως, εάν, ενταχθούν παράλληλα στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»,
πρέπει για το χρονικό διάστημα ένταξης κάθε εργαζόμενου στο Μηχανισμό
(01.09.2020 – 31.12.2020) να γίνεται χρήση των Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.) 040 και
060, οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά (σχετ. Εγκ. e-Ε.Φ.Κ.Α. 39/2020 Κεφ. Δ’).
Ειδικότερα:
-Τ.Α. 040 αφορά την απεικόνιση της παρασχεθείσας
απασχόλησης, και
-Τ.Α. 060 αφορά το τμήμα των ονομαστικών / τακτικών αποδοχών
που δεν υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο, πλην όμως, έχει
υποχρέωση να δηλώσει στις Α.Π.Δ..
Α. Η εγγραφή με τον Τ.Α. 040 περιλαμβάνει:
-Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης
(Κ.Π.Κ.) που αντιστοιχούν στην απασχόληση του εργαζόμενου,
-ονομαστικές /τακτικές αποδοχές που αναλογούν στο μειωμένο
χρόνο πραγματικής απασχόλησης του εργαζόμενου, καθώς και τις αντίστοιχες
ασφαλιστικές εισφορές,
-ημέρες εργασίας, οι οποίες πρέπει να είναι ίδιες με αυτές
που θα καταχωρούσε ο εργοδότης στην Α.Π.Δ., εάν ο εργαζόμενος παρείχε κανονικά
την εργασία του. Δηλαδή το σύνολο των ημερών ασφάλισης δηλώνεται στον Τ.Α. 040,
ενώ, ο Τ.Α. 060 ΔΕΝ δέχεται Η.Α..
-τιμή 100 (%) δηλώνεται ως ποσοστό στο πεδίο 44 «Επιδότηση
Εργοδότη (%)», ενώ, ως ποσό που αντιστοιχεί στην εργοδοτική εισφορά δηλώνεται
στο πεδίο 45: « Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)».
Β. Στην εγγραφή με τον Τ.Α. 060 ΔΕΝ καταχωρούνται ημέρες
εργασίας, (καταχωρείται η τιμή 0 στο αντίστοιχο πεδίο) ενώ περιλαμβάνονται:
-οι ίδιοι Κ.Α.Δ., Κωδικός Ειδικότητας και Κωδικός Πακέτου
Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με αυτούς που έχει καταχωρηθεί ο ίδιος εργαζόμενος, για την
ίδια μισθολογική περίοδο με τον Τ.Α. 040,
-οι ονομαστικές /τακτικές αποδοχές που αναλογούν στο
υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας κατά τον οποίο δεν παρασχέθηκε εργασία
την συγκεκριμένη μισθολογική περίοδο, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές
εισφορές,
-η τιμή 100 (%), που αντιστοιχεί στο ποσοστό (%) επιδότησης
του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και εργαζόμενου) δηλώνεται ως
ποσοστό στο πεδίο 44 «Επιδότηση Εργοδότη (%)», ενώ, ως ανάλογα ποσά (επιδότησης
100%) δηλώνονται στα πεδία 43: «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)» και 45: «
Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)», αντίστοιχα.
Επισημαίνεται ότι:
Όπως προαναφέρθηκε, οι ανωτέρω Τ.Α. λειτουργούν παράλληλα
και συνδυαστικά/προσθετικά.
Συνεπώς, ΔΕΝ γίνεται δεκτή Α.Π.Δ. με εγγραφή μόνο του Τ.Α.
040, εάν, για τον ίδιο ασφαλισμένο και την ίδια μισθολογική περίοδο δεν υπάρχει
και εγγραφή με Τ.Α. 060, με τον ίδιο συνδυασμό Κ.Α.Δ., Κωδικού Ειδικότητας,
Κωδικού Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) (και αντίστροφα ΔΕΝ γίνεται δεκτή Α.Π.Δ. με
εγγραφή Τ.Α. 060, χωρίς εγγραφή Τ.Α. 040).
Ο υπολογισμός εισφορών (εργοδότη – εργαζόμενου)
πραγματοποιείται βάσει των ισχυόντων ποσοστών Κωδικών Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.)
πλήρους απασχόλησης (για εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»).
Για την απεικόνιση του Ε.Α./2020 και του Δ.Χ./2020 των
συγκεκριμένων εργαζομένων χρησιμοποιούνται οι Τ.Α. 053 και 054 (Ε.Α./2020) και
114 και 115 (Δ.Χ./2020) αντιστοίχως, με αντίστοιχη συμπλήρωση των πεδίων της
Α.Π.Δ. (σχετ. εγκύκλιο 39/2020). Για την ενεργοποίηση των Τ.Α.114 & 115 θα
ενημερωθείτε με νεώτερο έγγραφο της Διεύθυνσής.
Οι Α.Π.Δ. επιχειρήσεων – εργοδοτών υπαγόμενων στις διατάξεις
του άρθρου 123Α του ν.4714/2020, που παράλληλα έχουν ενταχθεί στο Μηχανισμό
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», οι οποίες, για τις κρίσιμες μισθολογικές περιόδους (9/2020,
10/2020, 11/2020 & 12/2020), υποβλήθηκαν χωρίς την προαναφερθείσα
κωδικοποίηση δύνανται να τροποποιηθούν κατά τα γνωστά (Δ.Μ.Σ.Α.).
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
– Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Νοεμβρίου 2020
και καταβολής των αντίστοιχων απαιτητών εισφορών των εργαζομένων, στους οποίους
αναφέρεται η παρούσα, παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 15.01.2021 (Απόφαση
Διοικητικού Συμβουλίου e-Ε.Φ.Κ.Α.
535/Συν. 45V29.12.2020).
-Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις
υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 123Α του ν.4714/2020 καθορίζονται, ως
προαναφέρθηκε, σε τελικό στάδιο από την Α.Α.Δ.Ε., η οποία αποστέλλει στον e-Ε.Φ.Κ.Α. τα σχετικά
στοιχεία, προκειμένου να συσχετισθούν με το περιεχόμενο των υποβληθεισών εκ
μέρους τους Α.Π.Δ. για τη κρίσιμη χρονική περίοδο. Επιπλέον, η επαλήθευση των
υποβληθέντων στον φορέα μας στοιχείων και ο έλεγχος των προϋποθέσεων απαλλαγής
των εργοδοτών από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω της πλήρους
κάλυψής τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, θα πραγματοποιηθεί με διασταύρωση
στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα, τόσο, του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, της Α.Α.Δ.Ε., όσο, και λοιπών συναρμόδιων φορέων.
-Ποσά ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν από
επιχειρήσεις – εργοδότες υπαγόμενους στις διατάξεις του άρθρου 123Α του ν.
4714/2020, χωρίς να υφίσταται σχετική υποχρέωσή τους, παραμένουν ως πιστωτικό
υπόλοιπο για λογαριασμό τους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων
μισθολογικών περιόδων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Απασχολούμενος τον Νοέμβριο 2020 σε επιχείρηση υπαγόμενη
στις διατάξεις του άρθρου 69 ν.4745/2020 – τουριστικά καταλύματα δωδεκάμηνης
λειτουργίας – με μηνιαίο ονομαστικό μισθό 896,30 ευρώ, ο οποίος δεν έχει
ενταχθεί στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».2. Απασχολούμενος τον Νοέμβριο 2020 σε επιχείρηση υπαγόμενη
στις διατάξεις του άρθρου 69 ν.4745/2020 – τουριστικά καταλύματα δωδεκάμηνης
λειτουργίας – με μηνιαίο ονομαστικό μισθό 896,30 ευρώ, ο οποίος εντάσσεται από
17 /11 /2020 στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».


3. Απασχολούμενος τον Νοέμβριο 2020 σε επιχείρηση υπαγόμενη
στις διατάξεις του άρθρου 69 ν.4745/2020 – τουριστικά καταλύματα δωδεκάμηνης
λειτουργίας – με μηνιαίο ονομαστικό μισθό 650,00 ευρώ, ο οποίος εντάσσεται από
17/11/2020 στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (δικαιούται της επιδότησης 6,67%
εργατικής εισφοράς).
share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.