Quantcast
ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονική ασφαλιστική ενημερότητα - Πώς θα εκδίδεται και ποιους αφορά - enikonomia.gr
share

ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονική ασφαλιστική ενημερότητα – Πώς θα εκδίδεται και ποιους αφορά

δημοσιεύτηκε:

Νέες διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικτυακή υπηρεσία έκδοσης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, δίνει με έγγραφο του ο e-ΕΦΚΑ. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, με τη νέα υπηρεσία, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων που αναπτύσσονται για την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ, απαλλάσσονται οι ασφαλισμένοι από την υποχρέωση φυσικής παρουσίας, αποφορτίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, απλοποιείται και επιταχύνεται η σχετική διαδικασία χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας.

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών

Για την έκδοση του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών, διενεργούνται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι με βάση τα εκάστοτε τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ. Ειδικότερα, ελέγχεται η ενημερότητα για το σύνολο των δραστηριοτήτων κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, ως προς:
– Τρέχουσες εισφορές μη μισθωτού.
– Βεβαιωμένες ή ρυθμισμένες στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) εισφορές μη μισθωτού.
– Οφειλές στη βάση συμψηφισμών.
– Επιπλέον, ελέγχεται το μητρώο εργοδοτών του e-EΦKA για τον εντοπισμό εργοδοτικής ιδιότητας, προκειμένου να αναζητείται αποδεικτικό ενημερότητας εργοδότη. Το αποδεικτικό εκδίδεται, ανάλογα με το σκοπό και το αποτέλεσμα των ελέγχων, εφόσον:
α) Δεν υφίστανται οφειλές, οπότε αναγράφεται: “Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές” και “ισχύει για έξι (6) μήνες από την έκδοσή του (Έως …/…/…)”.
β) Υφίστανται οφειλές σε ρύθμιση, οπότε αναγράφεται: “Έχει ρυθμίσει τις οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές και τηρεί τους όρους της ρύθμισης” και “ισχύει για δύο (2) μήνες από την έκδοσή του (Έως …/…/…)”.

Κάθε αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας φέρει έγγραφη επιφύλαξη του e-ΕΦΚΑ για την αναζήτηση ασφαλιστικών εισφορών στην περίπτωση που διαπιστωθούν σε μελλοντικό έλεγχο και μπορεί να προσκομιστεί σε μία μόνο συναλλαγή. Σε περίπτωση πολλαπλών συναλλαγών, θα πρέπει να εκδίδονται ισάριθμα με τις συναλλαγές αποδεικτικά. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία, αποτελεί δημόσιο έγγραφο, που δεν επικυρώνεται και φέρει χρονοσφραγίδα έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του διοικητή του e-ΕΦΚΑ ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου οργάνου και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, εκδίδεται ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο αποτυπώνονται τα αποτελέσματα των ελέγχων για περαιτέρω ενέργειες ασφαλιστικής τακτοποίησης.

‘Αμεση εφαρμογή

Κατά την πρώτη εφαρμογή, η υπηρεσία απευθύνεται σε ασφαλισμένους οι οποίοι:

– Έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση ως μη μισθωτοί, για πρώτη φορά, μετά την 1η/1/2017 ή

– Έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση ως μη μισθωτοί, πριν από τις 31/12/2016, σε έναν εκ των π. φορέων ΟΑΕΕ ή ΟΓΑ.

Η υπηρεσία θα επεκτείνεται σταδιακά σε ασφαλισμένους που έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης, πριν από τις 31/12/2016, σε άλλους π. φορείς, ενώ, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα είναι διαθέσιμη και σε πιστοποιημένους χρήστες φορέων και υπηρεσιών, όπως:

α) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

β) Δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες διενεργούν πράξεις για τις οποίες απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαιώσεων οφειλής.

γ) Συμβολαιογράφους που συντάσσουν πράξεις μεταβίβασης ακινήτων, λόγω πώλησης, γονικής παροχής, δωρεάς ή σύστασης εμπράγματος δικαιώματος.

δ) Τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα που συνάπτουν ή ανανεώνουν συμβάσεις δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων.

Για τις επεκτάσεις της υπηρεσίας σε νέες κατηγορίες ασφαλισμένων, καθώς και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης και πρόσβασης στη νέα διαδικτυακή υπηρεσία των ανωτέρω, θα εκδοθεί σχετική οδηγία.

Διαδικασία λήψης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

Για την υπηρεσία λήψης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, δημιουργήθηκε νέα επιλογή στον ατομικό λογαριασμό μη μισθωτού ασφαλισμένου, που τηρείται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στην περιοχή Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης -> Βεβαιώσεις e-ΕΦΚΑ -> Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, η διαδικασία είναι φιλική προς το χρήστη.

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία και τη λήψη του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:

1. Είσοδος στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

2. Επιλογή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ της διαδρομής –> Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες).

3. Σύνδεση με τη χρήση κωδικών (taxisnet) και αυθεντικοποίηση του χρήστη.

4. Καταχώριση του ΑΜΚΑ.

5. Έλεγχος και επιβεβαίωση από τον αιτούντα των προσωπικών στοιχείων του, όπως εμφανίζονται στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ.

6. Καταχώριση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

7. Επιλογή του σκοπού για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (από λίστα).

8. Ανάρτηση του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ασκούμενης ατομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με πρόσφατα επικαιροποιημένα στοιχεία, που αντλούνται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σε περιπτώσεις μη υποχρέωσης έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ (π.χ. αγροτική δραστηριότητα) ή με ασφαλιστέα ιδιότητα που προκύπτει από συμμετοχή ή σχέση με νομικό πρόσωπο (π.χ. μέλος ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, διαχειριστής ΙΚΕ), αντί του ΚΑΔ, εμφανίζεται το λεκτικό “‘Αλλη ασφαλιστέα δραστηριότητα (αγροτική δραστηριότητα, συμμετοχή/σχέση με νομικό πρόσωπο)”.

9. Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

10. Εμφάνιση του αποδεικτικού ή

11. Εμφάνιση ενημερωτικού σημειώματος με τα αποτελέσματα των ελέγχων, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής του.

Ασφαλισμένοι που δεν περιλαμβάνονται, κατά την πρώτη εφαρμογή, στους χρήστες της νέας υπηρεσίας, θα εξυπηρετούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας εκδίδεται για τις εξής πράξεις και συναλλαγές:

1. Είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων ποσού άνω των 3.000 ευρώ ανά εκκαθαρισμένη απαίτηση.

2. Σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων δανείων άνω των 6.000 ευρώ.

3. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων.

4. Συμμετοχή ως μέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ.

5. Για την απόκτηση αθλητή.

6. Για μεταβίβαση μεταχειρισμένων επαγγελματικών αυτοκινήτων, μηχανοκίνητων θαλάσσιων σκαφών άνω των πέντε μέτρων, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, αεροσκαφών και επαγγελματικών σκαφών αλιείας.

7. Για συμμετοχή εργολήπτη σε δημοπρασία οποιουδήποτε τεχνικού έργου.

8. Μεταβίβαση ακινήτων, λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς περιουσίας.

9. Για σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου.

10. Για πώληση ΔΧ αυτοκινήτου.


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.