share

Επιχειρηματικές δαπάνες: Ποιες θεωρούνται εκπιπτόμενες – Κριτήρια και εξαιρέσεις – Γράφει η Σ. Γκλιάτη

δημοσιεύτηκε:

Ένα θέμα που απασχολεί συχνά τους επαγγελματίες και τους λογιστές
τους είναι οι δαπάνες που μπορούν να
αναγνωριστούν ως εκπιπτόμενες κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από
επιχειρηματική δραστηριότητα.

Γράφει η φοροτεχνικός, Σοφία Γκλιάτη


Αρχικά να αναφέρω πως οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για όλες τις
επιχειρήσεις ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή (ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ,
ΑΕ κα) και το μέγεθός τους. Ας δούμε σιγά σιγά τι ισχύει για τις επιχειρηματικές δαπάνες
σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4172/2013.


Τα κριτήρια για να
αναγνωριστεί μια επιχειρηματική δαπάνη ως εκπιπτόμενη


Για να μπορεί μια επιχειρηματική δαπάνη να αναγνωριστεί ως
εκπιπτόμενη, θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά 3 κριτήρια.


Πρώτον, η δαπάνη θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί προς το
συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές της συναλλαγές,
συμπεριλαμβανομένων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Να αποτελεί
δηλαδή μια παραγωγική δαπάνη που να εξυπηρετεί την επίτευξη του σκοπού της
επιχείρησης. Συνεπώς πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η δραστηριότητα της κάθε
επιχείρησης.


Δεύτερον, θα πρέπει να αντιστοιχεί σε πραγματική συναλλαγή,
η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας βάσει των
στοιχείων που διαθέτει η φορολογική διοίκηση. Δεν πρέπει δηλαδή να αποτελεί
εικονική, μερικώς εικονική ή ανύπαρκτη συναλλαγή.


Τρίτον, θα πρέπει να εγγράφεται στα λογιστικά βιβλία της
επιχείρησης, πάντα με τα κατάλληλα δικαιολογητικά, την περίοδο που
πραγματοποιήθηκε.


Οι εξαιρέσεις


Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες δαπάνες που αναφέρονται
περιοριστικά στο αρ. 23 του Ν.4172/2013 και δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση
ακόμη και αν πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω.


Σύμφωνα με το άρθρο αυτό δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση:


α) οι τόκοι δανείων προς τρίτους


β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη
υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ (καθαρή αξία), εφόσον η
τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
(κρίνονται στο έτος που θα λάβει χώρα η εξόφληση)


γ) οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές (Οι εμπρόθεσμα
καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές Μισθωτών (ΙΚΑ) εκπίπτουν από τα έσοδα του
έτους που αφορούν. Οι εκπρόθεσμα καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές Μισθωτών
(ΙΚΑ) και οι ασφαλιστικές εισφορές σε ρύθμιση εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής
ανεξάρτητα από το έτος που αφορούν. Οι ασφαλιστικές εισφορές Μη Μισθωτών ,
καθώς και αυτές που βρίσκονται σε ρύθμιση, εκπίπτουν κατά το έτος που έχουν
καταβληθεί ταμειακά από 01/01 έως 31/12.)


δ) οι προβλέψεις εκτός από αυτές που αφορούν σε επισφαλείς
απαιτήσεις


ε) τα πρόστιμα και οι ποινές, περιλαμβανομένων των
προσαυξήσεων,


στ) η παροχή αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό
αδίκημα (δωροδοκίες)


ζ) ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους
επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από
επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., καθώς και ο ΦΠΑ που
αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως ΦΠΑ εισροών,


η) το τεκμαρτό μίσθωμα
σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το τρία τοις εκατό
(3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου,


θ) οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών
ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή
εργαζομένων της κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ
ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το
μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης,


ι) οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων,
σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το
ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η
συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου
ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης,


ια) οι δαπάνες ψυχαγωγίας.


ιβ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες


ιγ) το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη
συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, εκτός εάν ο
φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις
συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή
κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή.


ιδ) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής
σχέσης (δαπάνες μισθοδοσίας), εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει
πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου
υπηρεσιών πληρωμών.


ιε) Οι δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει
πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου
υπηρεσιών πληρωμών.


ιστ) Χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα που τυχόν
καταβλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα για μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού
τηλεοπτικού χρόνου.


ιζ) Διαφημιστικές δαπάνες σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης
τελών διαφήμισης (2%)Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος, θα ήθελα να αναφέρω και πάλι ό,
τι ανέφερα ξεκινώντας.


Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις.


παρ. 1: Ατομική ή ΕΕ ή οτιδήποτε άλλο με αντικείμενο τους
καθαρισμούς κτιρίων, δεν μπορεί να δικαιολογήσει φορολογικά την δαπάνη αγοράς
κουστουμιού.


παρ. 2: ΟΕ ή ΙΚΕ ή ΑΕ ή οτιδήποτε άλλο με αντικείμενο τις
γεωτρήσεις, δεν μπορεί να δικαιολογήσει φορολογικά την δαπάνη αγοράς ηλεκτρικής
κουζίνας.


Οι επαγγελματίες θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους πως
επιχειρηματική είναι η δαπάνη που αφορά μονάχα την επιχείρηση τους, και να μην
προβαίνουν σε αγορές αλόγιστα, με γνώμονα την μείωση των φορολογητέων κερδών
και του ΦΠΑ που προκύπτει προς απόδοση.


Το ταμείο της επιχείρησης δεν ταυτίζεται με το προσωπικό
πορτοφόλι του κάθε επαγγελματία. Πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση!


Ο Λογιστής σας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των όσων
αναφέρονται παραπάνω. Εάν δυσκολεύεστε να ονομάσετε μια προσωπικής σας δαπάνη
ως τέτοια, ρωτήστε τον. Εμπιστευτείτε τον Λογιστή σας!


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.