Quantcast
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: Έως τις 15 Ιανουαρίου οι αιτήσεις - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε - enikonomia.gr
share

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: Έως τις 15 Ιανουαρίου οι αιτήσεις – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

δημοσιεύτηκε:

Έως τις 15 Ιανουαρίου 2021 μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση στη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (myBusinessSupport) για να συμμετάσχουν στο πέμπτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής, όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Υπενθυμίζεται ότι ο πέμπτος κύκλος αφορά στις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από την κρίση του
κορονοϊού από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο 2020. Αναλυτικά η απόφαση ορίζει :
Οι δικαιούχοι
1. Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας
Προκαταβολής υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική
πλατφόρμα με τίτλο «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) οι κάτωθι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19:
α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.
β) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής,
συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις
υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην
Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας
(ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:
αα) επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Νοεμβρίου 2020,
ββ) επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου
του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο
φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη
την περίοδο αυτή.
γγ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές,
διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές
επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές
επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων,
ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και
πολιτικά κόμματα,
δδ) επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση
λογιστικών αρχείων,
εε) επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την
31η Οκτωβρίου 2020.
2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν οι
επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου οι οποίες:
α) Είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά
την έννοια του Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26-6-2014) και δεν έχουν
στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις, κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. 651/2014, δύναται να
υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις
31/12/2019, υπό την προϋπόθεση ότι:
αα) δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και
ββ) δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη
αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση
αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
β) Είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού υπ’ αρ. 1407/2013
(ΕΕ L351/1 της 24-12-2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον
Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.
Οι αιτήσεις
– Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα
«myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και
Δεκέμβριο 2020:
α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο
εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.
β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και
ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν
αα) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,
ββ) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου
Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
γγ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του
εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά
τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες
ενοικίου της επιχείρησης.
Επιπροσθέτως, προ – συμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία
διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων
επιχειρήσεων.
Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να
τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους.
Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση,
επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες
φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.
-Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον
έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να
αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά
αρχεία αυτής ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και
δαπανών προηγούμενων περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.
-Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet
της ΑΑΔΕ και η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών
διαπιστευτηρίων.
-Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων
και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ καθώς και των
υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να δι-ενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος
προϋποθέσεων χορήγησης και υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης.
Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η
δήλωση λογαριασμού – ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση
του TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή του από το
αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.
-Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά
στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 15η Ιανουαρίου 2021.
– Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω
δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.
-Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος
υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής
της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν
με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής
των αιτημάτων της παρούσης.


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.