share

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7: Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση – Όλες οι λεπτομέρειες

δημοσιεύτηκε:

Έως τις 19 Απριλίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στην πλατφόρμα τη ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» για να συμμετάσχουν στον έβδομο κύκλο του προγράμματος της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Το μέτρο αυτό αφορά τις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από την κρίση του COVID-19 κατά τους μήνες
Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.
Μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν για την επιστρεπτέα 7 τα εξής:
Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή στοιχείων εσόδων
1. Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας
Προκαταβολής υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική
πλατφόρμα με τίτλο «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) οι κάτωθι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19:
α) Oι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.), οι Οργανισμοί Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που
δραστηριοποιούνται στους κλάδους «Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου» (ΚΑΔ
93.29.19.07) και «Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών» (ΚΑΔ
96.04.10.04).
β) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής,
συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις
υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην
Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας
(ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:
αα) επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Μαρτίου 2021,
ββ) επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου
του 2020 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο
φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη
την περίοδο αυτή,
γγ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές,
διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές
επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές
επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων,
ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και
πολιτικά κόμματα,
δδ) επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση
λογιστικών αρχείων,
εε) επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η
Φεβρουαρίου 2021.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν οι
επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου οι οποίες:
α) Είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά
την έννοια του Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) και δεν έχουν
στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις, κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. 651/2014, δύναται να
υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις
31/12/2019, υπό την προϋπόθεση ότι:
αα) δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και
ββ) δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη
αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση
αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
β) Είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού υπ’ αρ.
1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο
στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2019-2021.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα
«myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και
Δεκέμβριο 2020, καθώς και για τους μήνες Ιανουάριο 2021 έως και Μάρτιο 2021:
α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο
εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.
β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και
ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν
αα) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,
ββ) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου
Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
γγ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του
εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά
τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες
ενοικίου της επιχείρησης.
Επιπροσθέτως, προ-συμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία
διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων
επιχειρήσεων.
Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να
τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους, με εξαίρεση τα
στοιχεία των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021 που δύναται να
τροποποιούνται μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης
ενδιαφέροντος της παρ. 7, (ήτοι μέχρι 19 Απριλίου 2021).
Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση,
επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες
φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.
2. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον
έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να
αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά
αρχεία αυτής ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και
δαπανών προηγούμενων περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των
επιχειρήσεων.
3. Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet
της ΑΑΔΕ και η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών
διαπιστευτηρίων.
4. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων
και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ καθώς και των
υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος
προϋποθέσεων χορήγησης και υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης.
Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η
δήλωση λογαριασμού – ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση
του TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή του από το
αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.