share

Επιταγές: “Παγώνει” και με τη… βούλα η εξόφλησή τους – Ποιοι είναι δικαιούχοι της… παράτασης

δημοσιεύτηκε:

Κατατέθηκε στη Βουλή και περιλαμβάνεται σε
νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών η πολυαναμενόμενη διευθέτηση του
ζητήματος των μεταχρονολογημένων επιταγών: Το υπουργείο Οικονομικών δίνει μέσω
της συγκεκριμένης ρύθμισης π
ροθεσμίες… δύο ταχυτήτων, σε όσους
έχουν στα χέρια τους
μεταχρονολογημένες επιταγές,
να καλύψουν τα ποσά που
αναγράφονται σε αυτές.Γράφει ο
Βαγγέλης Δουράκης

Όπως
ξεκαθαρίζει το σχετικό άρθρο «από τις 25 Ιανουαρίου και μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου
για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε
έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την
επιδημία του κορονοϊού COVID-19, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων
από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη
ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου».Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της …
παράτασης

Ως πληγείσες
επιχειρήσεις, όπως αναφέρει το σχετικό άρθρο, «θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι
οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Οκτωβρίου –
Δεκεμβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 40% σε σχέση με τον κύκλο
εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του έτους 2019. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ,
προσδιορίζονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
ρύθμισης… Ειδικότερα,
για τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, προκειμένου να ενταχθούν
σε αυτή τη ρύθμιση αρκεί να δραστηριοποιούνται με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας
(ΚΑΔ) που περιλαμβάνεται στην απόφαση, μη συνυπολογιζομένου του κύκλου εργασιών
τους.Για ποια αξιόγραφα «παγώνει» η
εξόφληση

«Τα
οριζόμενα ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε
διαταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα
ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή,
περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών, των ιδρυμάτων
ηλεκτρονικού χρήματος, καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων
ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα
κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από
την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες
επιχειρήσεις».Ποια θα είναι η διαδικασία
Με το νομοσχέδιο
καθορίζεται και η διαδικασία για το «πάγωμα» των αξιογράφων: «Η διαβίβαση και
γνωστοποίηση των αξιογράφων, πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής
ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών
της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών
ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως τη
διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για
αυτά η προβλεπόμενη αναστολή των προθεσμιών. Για τον σκοπό εφαρμογής της
παρούσας τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία
από τη Φορολογική Διοίκηση.Δεν μπαίνουν στον Τειρεσία
«Αξιόγραφα
οφειλόμενα από επιχειρήσεις», αναφέρει το νομοσχέδιο, επί των οποίων έχει
βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 2η.1.2021 έως τη
δημοσίευση του παρόντος δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής
συμπεριφοράς, που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν
εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Αξιόγραφα που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και
καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από
τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν
αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη
λήξη τους. Για τις
απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής
πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων
αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από τη
σφράγιση ή τη λήξη τους».«Πάγος» και στην εξόφληση χρεών
«Παρατείνονται
μέχρι και την 31η.5.2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή
(χρεωστικές), οι οποίες οφειλές λήγουν ή έληξαν από 1η.1.2021 έως 31η.1.2021,
καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις
Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με
καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η.1.2021 και την 28η.2.2021 για τους
κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν
δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην απόφαση της
παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη
διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου
μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως
αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε
αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με
βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν
υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α.
Από την
εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων
που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια
της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, όπως
αυτοί προσδιορίστηκαν δυνάμει της υπό στοιχεία
Α.1269/14.12.2020 (Β’ 5503) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και
του Υφυπουργού Οικονομικκών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία
και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή
διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογουμένους ή τρίτους,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα».
Οι κομιστές
αξιογράφων, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση των σχετικών προβλέψεων δεν
δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ρύθμιση, «εάν
το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία
της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέσου μηνιαίου
κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός
υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές
και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση
άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν
υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., απολαμβάνουν κατά παρέκκλιση… το ευεργέτημα της μη
καταχώρισης των οφειλόμενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων
οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν
αποδεδειγμένα εξοφλήσουν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη
λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή
πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την
2η.1.2021 έως την 28η.2.2021».Ποιοι «κερδίζουν» 45 ημέρες
Για όσα
αξιόγραφα είχαν ημερομηνία εμφάνισης από 18-11-2020 έως 31-12-2020 και καλύπτονταν
από το μέτρο της αναστολής των προθεσμιών λήξης ή πληρωμής τους κατά 75 ημέρες,
θα προβλεφθεί η παράταση της αναστολής των εν λόγω προθεσμιών κατά επιπλέον 45
ημέρες.


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.