Quantcast
Εθνική Τράπεζα: Κέρδη 48 εκατ. ευρώ στο 9μηνο - enikonomia.gr
share

Εθνική Τράπεζα: Κέρδη 48 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

δημοσιεύτηκε:

Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά φόρων ύψους 48 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018 σε επίπεδο ομίλου έναντι ζημιών 103 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα.

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς επισήμανε ότι οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα βελτιώνονται σταθερά, εξέλιξη η οποία αναμένεται να δώσει ώθηση στην κερδοφορία της Τράπεζας, συντελώντας παράλληλα στην οργανική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στο προσεχές διάστημα.

Το βελτιωμένο περιβάλλον θα διευκολύνει επίσης τις πωλήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, ειδικά καθώς σε αυτές θα προστίθενται και εξασφαλισμένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές ακινήτων ενισχύθηκαν κατά 3,7% σε ετήσια βάση το Γ’ Τρίμηνο του 2018. Στο πλαίσιο αυτό, ο υψηλός δείκτης κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους 60% συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα για την Τράπεζα, καθώς θα επιτρέψει στην ΕΤΕ να προχωρήσει αποφασιστικά στην αποκλιμάκωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. Η ΕΤΕ υπέβαλε πρόσφατα στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό τη νέα στρατηγική της για τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, με την οποία δεσμεύεται σε μείωση της τάξεως των Euro10 δισ. μέχρι το τέλος του 2021, πρόσθεσε ο κ.Μυλωνάς.

Όπως επισήμανε επίσης, η οργανική κερδοφορία της Τράπεζας το Εννεάμηνο του 2018 ανήλθε στα 84 εκατ., σε αντίθεση με ζημίες ύψους 75 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η επίδοση αυτή αντανακλά την αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου σε διατηρήσιμα επίπεδα της τάξεως των 110 μ.β. περίπου, μετά την επίτευξη υψηλών ποσοστών κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Μετά την πτώση τους κατά τα προηγούμενα δύο τρίμηνα, λόγω της απομόχλευσης του δανειακού μας χαρτοφυλακίου και της εφαρμογής των νέων λογιστικών προτύπων, τα καθαρά έσοδα από τόκους έχουν αγγίξει το χαμηλότερο σημείο τους. Ως εκ τούτου, αναμένεται σταδιακή ανάκαμψή τους, επικουρούμενη από την επιτάχυνση των εκταμιεύσεων δανείων προς επιχειρήσεις, οι οποίες υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ το Δ’ Τρίμηνο του 2018.

Παράλληλα, η Τράπεζα έχει περιορίσει το κομμάτι των επιτοκιακών εσόδων από Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα των καθαρών εσόδων από τόκους. Τα λειτουργικά έξοδα θα ωφεληθούν άμεσα από το τρέχον Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, με τη συμμετοχή να αναμένεται να ξεπεράσει τους 500 εργαζόμενους το 2018, καθώς και από το συνεχιζόμενο εξορθολογισμό του δικτύου καταστημάτων. Στο προσεχές διάστημα, η εφαρμογή του Σχεδίου Ανασχηματισμού της Τράπεζας, το οποίο θα ανακοινωθεί εντός του Α’ Τριμήνου του 2019, θα οδηγήσει στη σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας της Εθνικής, ανέφερε ο Παύλος Μυλωνάς.

Βασικά οικονομικά μεγέθη ΕΤΕ – Γ’ Τρίμηνο 2018

Η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων συνεχίζεται για 10 συναπτά τρίμηνα. Ειδικότερα:

-Τα εγχώρια Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) έχουν μειωθεί κατά 2,4 δισ. ευρώ τους τελευταίους 12 μήνες

– Η συνολική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενα Ανοιγμάτων ύψους 5,6 δισ. από το τέλος του 2015 αντανακλά τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλειών (2,1 δισ.), καθώς και διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων (3,5 δισ.), εκ των οποίων 2 δισ. ευρώ έχουν ήδη πωληθεί

– Στην Ελλάδα, οι δείκτες κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε 60% και 84%, αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη και τις εξασφαλίσεις (collateral), ο συνολικός δείκτης κάλυψης υπερβαίνει το 100% σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες δανείων

– Οι εγχώριοι δείκτες Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 43% και 30%, αντίστοιχα

– Το εγχώριο κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) διατηρήθηκε στα επίπεδα των 109 μονάδες βάσης. από 107 μ.β. το προηγούμενο τρίμηνο, εξαιρουμένης της επίπτωσης από τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά το Β’ Τρίμηνο

Οι καταθέσεις στην Ελλάδα υπερβαίνουν τα 40 δισ. ευρώ. Ειδικότερα:

– Οι εγχώριες καταθέσεις συνέχισαν την ανοδική τους τάση κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2018, με το δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις να διαμορφώνεται σε 71% στην Ελλάδα

– Η απόφαση από την ΕΚΤ τον Αύγουστο του 2018 για άρση της κατ’ εξαίρεση αποδοχής ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού ∆ημοσίου ως αποδεκτών ενεχύρων στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης δεν επηρεάζει το κόστος χρηματοδότησης της ΕΤΕ, καθώς τα ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια αντικαταστάθηκαν με καλυμμένα ομόλογα υψηλής διαβάθμισης

– Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανέρχεται σε μόλις 2,3 δισ. ευρώ από 2,8 δισ. το Β’ τρίμηνο του 2018, μετά την αποπληρωμή το Σεπτέμβριο 0,5 δισ. ευρώ του Προγράμματος Στοχευμένων Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης TLTRO-I (targeted longer-term refinancing operations) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)

o Οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio – LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio – NSFR) ανέρχονται σε 124% και 103% αντίστοιχα, υπερβαίνοντας το εποπτικό όριο του 100%

Δείκτης CET1 στο 16,4%

Ειδικότερα, ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET1) ανέρχεται σε 16,4% και ενσωματώνει την απομείωση της αξίας της θυγατρικής της ΕΤΕ στη Ρουμανία, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας για πώληση σε τιμή χαμηλότερη από την εύλογη αξία της

Λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη μετά από φόρους του Εννεαμήνου του 2018, καθώς και το όφελος από τη μείωση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της South African Bank of Athens (SABA) τον Οκτώβριο, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 16,6% και σε 13,1%, με πλήρη επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9

Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά φόρων ύψους 48 εκατ. το εννεάμηνο του 2018 σε επίπεδο ομίλου έναντι ζημιών 103 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017

Αναλυτικότερα:

– Η οργανική κερδοφορία ύψους 62 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα έναντι ζημιών 100 εκατ.ευρώ το Εννεάμηνο του 2017 αντανακλά τη σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου (-143 μ.β. σε ετήσια βάση), αντισταθμίζοντας πλήρως τη μείωση των οργανικών εσόδων

– Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 253 εκατ. ευρώ (-1% σε τριμηνιαία βάση), αγγίζοντας το χαμηλότερο σημείο τους. Σε επίπεδο Εννεαμήνου, τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα ύψους 776 εκατ. (-22% σε ετήσια βάση) αντικατοπτρίζουν την αρνητική επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 και την ανατιμολόγηση στεγαστικών δανείων συνδεδεμένων με το επιτόκιο εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας ενός έτους το Α’ εξάμηνο, καθώς και τις αναδιαρθρώσεις δανείων και την απομόχλευση του χαρτοφυλακίου Λιανικής Τραπεζικής

– Στην Ελλάδα, οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε Euro658 εκατ. το Εννεάμηνου του 2018 (+3% σε ετήσια βάση), κυρίως λόγω της αύξησης των γενικών και διοικητικών εξόδων (+7% σε ετήσια βάση). Η ολοκλήρωση του τρέχοντος Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, στο οποίο έχουν δηλώσει συμμετοχή περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι από το δίκτυο και τις διοικητικές υπηρεσίες, αναμένεται να ωφελήσει τις δαπάνες προσωπικού κατά τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ το 2019

– Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 60% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 233 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018 (κόστος πιστωτικού κινδύνου 108 μ.β.)

– Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά φόρων ύψους 33 εκατ. το εννεάμηνο του 2018 στην Ελλάδα έναντι ζημιών 122 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο του 2017.

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.