Quantcast
Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών: Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο - enikonomia.gr
share

Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών: Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο

δημοσιεύτηκε:

Επεκτείνεται η ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών.

Αυτό προκύπτει από το σχέδιο νόμου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο: «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή» που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024 στις 8μμ και του οποίου ο σκοπός είναι:

 • να αναπτυχθεί και να επεκταθεί η ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών,
 • να ενισχυθεί το πλαίσιο για την κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις
 • και να ενδυναμωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες  κρατικής αρωγής και η διοικητική ευελιξία, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφορικά με την ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές.

Σημειώνεται δε πως αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι:

 • η σύσταση του Παρατηρητήριου Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών, η υποχρεωτική ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών,
 • η σημειακή τροποποίηση του υφιστάμενου πλαισίου κρατικής αρωγής του ν. 4797/2021 (Α’ 66) και χορήγησης ενισχύσεων σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις με οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές,
 • η συμπλήρωση των διαδικασιών καταβολής ενισχύσεων προς ιδιώτες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές,
 • η διαμόρφωση εργαλείων στεγαστικής συνδρομής πληγέντων από φυσικές καταστροφές,
 • η δυνατότητα σύστασης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θέσης Συντονιστή Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης,
 • η σύσταση στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού, αποτελούμενης από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής Επιχειρήσεων και Φορέων, τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και τη Διεύθυνση Συντονισμού και Ειδικών Καθεστώτων,
 • η σύσταση Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Αιγαίου και Κρήτης, και
 • η δυνατότητα καθορισμού, σε εικοσιτετράωρη βάση, του ωραρίου εργασίας του προσωπικού το οποίο υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

 

Τι αναφέρει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

Ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών

1. Επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα, κατά το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος, άνω των 2.000.000 ευρώ ασφαλίζονται υποχρεωτικά έναντι πυρκαγιάς από φυσικά αίτια, πλημμύρας και σεισμού.

2. Η ασφάλιση καλύπτει κατ’ ελάχιστον τον κίνδυνο από υλικές ζημιές που προκαλούνται από κινδύνους της παρ. 1 στις ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και σε λοιπά στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης, όπως τον εξοπλισμό, τις πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα, τα φορτηγά αυτοκίνητα και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, τα μέσα παραγωγής και τα αποθηκευμένα προϊόντα, και για ποσοστό τουλάχιστον  70% της αξίας του συνόλου του παραπάνω ενεργητικού.

3. Εάν δεν τηρηθεί η υποχρέωση του παρόντος, επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ στην υπόχρεη επιχείρηση. Η υπόχρεη επιχείρηση οφείλει, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής του προστίμου, να συμμορφωθεί με την υποχρέωση της παρ. 1, διαφορετικά το πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

4. Οι υπόχρεες σε ασφάλιση επιχειρήσεις εξαιρούνται από κάθε επιχορήγηση κρατικής αρωγής για υλικές ζημιές στα περιουσιακά στοιχεία της παρ. 2 από την επέλευση των κινδύνων της παρ. 1, συμπεριλαμβανομένης της στεγαστικής συνδρομής.

Σημειώνεται δε πως με το άρθρο “Ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών” του νομοσχεδίου επιδιώκεται η προστασία της ιδιωτικής περιουσίας, με την επέκταση της ιδιωτικής ασφάλισης στον τομέα των φυσικών καταστροφών.

Το ελάχιστο περιεχόμενο της ασφάλισης από φυσικές καταστροφές καλύπτει υλικές ζημίες που προκαλούνται από πυρκαγιά από φυσικά αίτια, πλημμύρες και σεισμό στις ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις και σε λοιπά στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και σε αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης και μέσα παραγωγής. Η θέσπιση της υποχρεωτικότητας της ιδιωτικής ασφάλισης καταλαμβάνει, κατόπιν στάθμισης και συνεκτίμησης οικονομικών κριτηρίων, εκείνες μόνο τις επιχειρήσεις των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα υπερβαίνουν το ποσό των 2.000.000 ευρώ.

Οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις δύνανται να ανταπεξέλθουν στην εισαχθείσα υποχρέωση, δίχως αυτή να συνιστά επαχθές μέτρο, ενώ ταυτόχρονα, η εν λόγω υποχρέωση λειτουργεί εξασφαλιστικά ως προς την περιουσία τους.

Εάν δεν συμμορφωθούν στην εν λόγω υποχρέωση, προβλέπεται η επιβολή αυτοτελούς διοικητικού προστίμου ύψους 5.000 ευρώ, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Από τη διαπίστωση της παράβασης, οι υπόχρεες επιχειρήσεις έχουν προθεσμία 30 ημερών για να συμμορφωθούν, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος. Τέλος, οι υπαγόμενες στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος επιχειρήσεις, εξαιρούνται από κάθε επιχορήγηση κρατικής αρωγής για υλικές ζημίες σε περιουσιακά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της στεγαστικής συνδρομής, προκειμένου να μην μετακυλίουν στον κρατικό προϋπολογισμό έξοδα που είναι σε θέση να αναλάβουν οι ίδιες.

Επιχορήγηση κατ’ επάγγελμα αγροτών

1. Για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, σύμφωνα με τα στοιχεία εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του άρθρου 1 του ν. 3874/2010 (Α’ 151) και τις
αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περ. δ) του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 οι οποίες ανήκουν σε νομικά πρόσωπα, εφαρμόζονται τα άρθρα 4, περί επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, 5 περί επιχορήγησης ασφαλισμένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, 7 περί διαδικασίας επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων και 8 περί διαδικασίας προκαταβολής επιχορήγησης σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς. Η επιχορήγηση και η προκαταβολή έναντι επιχορήγησης του προηγούμενου εδαφίου δεν καλύπτουν ζημιές οι οποίες καλύπτονται από τους Κανονισμούς του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τον ν. 3877/2010 (Α΄ 160) για την ασφάλιση της φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου ή από τον εκάστοτε Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται σύμφωνα με το ν.δ. 131/1974 (Α΄ 320) ή από λοιπά καθεστώτα ενίσχυσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και ζημιές σε φυτική παραγωγή ή φυτικό κεφάλαιο.

2. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1, με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 και αιτήματος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να χορηγούνται ενισχύσεις οι οποίες θα χορηγούνταν βάσει του εκάστοτε Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και αφορούν σε ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού της παρ. 3 του άρθρου 4. Με όμοια απόφαση εξειδικεύονται κάθε φορά το πεδίο εφαρμογής και οι καλυπτόμενες ζημιές και καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

3. Προϋπόθεση για την επιχορήγηση του παρόντος είναι οι αγρότες να έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση του άρθρου 4 του ν. 3877/2010.»

Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο εδώ

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.