Quantcast
Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Αυτά είναι τα επαγγέλματα που δίνουν έξτρα έκπτωση φόρου - enikonomia.gr
share

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Αυτά είναι τα επαγγέλματα που δίνουν έξτρα έκπτωση φόρου

δημοσιεύτηκε:

Τη λίστα με τις κατηγορίες των επαγγελμάτων που δίνουν επιπλέον έκπτωση φόρου στους φορολογούμενους που συγκεντρώσουν αποδείξεις με πλαστικό χρήμα έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι επισκέψεις σε ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς κλπ μετρούν “διπλά” για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος με δαπάνες που γίνονται με πλαστικό χρήμα. Και αυτό, γίνεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους στα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025. Συνεπώς, αυτές οι αποδείξεις δεν αφορούν στις φορολογικές δηλώσεις 2022, αλλά της επόμενης χρονιάς.

Αξιοσημείωτο είναι δε ότι οι φορολογούμενοι που θα παίρνουν e-αποδείξεις από τους συγκεκριμένους επαγγελματίες θα γλιτώνουν φόρο έως 450 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ, έως 1.100 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ, έως 1.400 ευρώ για εισόδημα από 20.000 έως 30.000 ευρώ, έως 1.800 ευρώ για εισόδημα από 30.000 έως 40.000 ευρώ και έως 2.200 ευρώ αν το ετήσιο εισόδημά τους ξεπερνά τις 40.000 ευρώ.

Αναλυτικά η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει τα εξής για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις:

(άρθρο 1)

Οι υποκατηγορίες δαπανών της Ομάδας 6 (Υγεία) του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι οποίες σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών της περ. β) της παρ. 6. του ίδιου άρθρου και νόμου, είναι οι ακόλουθες:

Είδη – Υποομάδες – Ομάδες ΔΤΚ
 • 0621: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • 0622: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • 06239: ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη δαπάνες των δικαιούχων προς επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες) που φέρουν, τους ακόλουθους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant CategoryCodes MCC):
Κατηγορία Εμπόρου Περιγραφή δραστηριότητας
 • 8011 Ιατροί
 • 8021 Οδοντίατροι, Ορθοδοντικοί
 • 8031 Οστεοπαθητικοί
 • 8041 Χειροπράκτες
 • 8041 Οφθαλμίατροι
 • 8049 Χειροποδιστές, Ποδολόγοι
 • 8099 Ιατρικές Υπηρεσίες
Κατά τα λοιπά για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ισχύουν τα οριζόμενα στην Α.1163/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
(άρθρο 2)
Ως δαπάνες λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, για τις οποίες, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, ορίζονται οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες υποομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:
Είδη – Υποομάδες – Ομάδες ΔΤΚ
 • 0432: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
 • 05621: ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • 05622: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 • 0562: ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 • 07322: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ
 • 0935: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • 09412 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 • 09425 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • 1211 ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
 • 12401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Είδη – Υποομάδες – Ομάδες ΔΤΚ
 • 12402: ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
 • 12403: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • 12702: ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εξαιρούνται οι λογιστικές υπηρεσίες)
 • 12703: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΔΕΙΩΝ
Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου και περιορίζεται μέχρι και το ύψος του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως συνολικά για τα ως άνω εισοδήματα. Οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τον φορολογούμενο και δεν δύναται το τυχόν πλεονάζον ποσό να χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης.
Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη δαπάνες των δικαιούχων προς επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες) που φέρουν, τους ακόλουθους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant CategoryCodes MCC):
Κατηγορία Εμπόρου- Περιγραφή δραστηριότητας
 • 0742: Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
 • 1711: Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης
 • 1731: Εργασίες ηλεκτρολόγου
 • 1740: Εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων κ.τ.λ.
 • 1750: Εργασίες ξυλουργού
 • 1761: Εργασίας τοποθεσίας στέγης και παραθύρων, λαμαρίνας κ.τ.λ.
 • 1771: Εργασίες σκυροδέματος
 • 4121: Υπηρεσίες ταξί
 • 7230: Κουρεία, κομμωτήρια και καταστήματα ομορφιάς
 • 7261: Υπηρεσίες κηδειών
 • 7297: Υπηρεσίες μασάζ
 • 7298: Υπηρεσίες φυσικής ευεξίας
 • 7349: Υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες
 • 7395: Ανάπτυξη φωτογραφιών
 • 7911: Σχολές χορού
 • 7997: Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου με συνδρομή
 • 7999: Διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου
 • 8050: Προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες)
 • 8111: Νομικές υπηρεσίες
 • 8351:Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών
Οι δαπάνες του παρόντος άρθρου λαμβάνονται υπόψη και για την εφαρμογή της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.
Ειδικά για τις δαπάνες που αφορούν στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει τύχει εφαρμογής, μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, των διατάξεων του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013.
(άρθρο 3)
Για την εφαρμογή της απόφασης η Α.Α.Δ.Ε. ζητά και λαμβάνει στοιχεία για τις δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ανά φορολογούμενο και ανά κατηγορία δαπάνης με βάση τον Κωδικό Κατηγορίας Εμπόρου (MerchantCategoryCodes MCC) και κάθε άλλο απαιτούμενο στοιχείο αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Τα ποσά των δαπανών των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, για τις οποίες παρέχονται κίνητρα για την πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, προσυμπληρώνονται με δυνατότητα μεταβολής στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με βάση τα δεδομένα που παρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.
(άρθρο 4)
Η απόφαση εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους στα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025.


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.