Quantcast
Μείωση των φορολογικών βαρών για τις επιχειρήσεις ζήτησε η ΓΣΕΒΕΕ από τον Γ. Πιτσιλή - enikonomia.gr
share

Μείωση των φορολογικών βαρών για τις επιχειρήσεις ζήτησε η ΓΣΕΒΕΕ από τον Γ. Πιτσιλή

δημοσιεύτηκε:

Τα σημαντικότερα ζητήματα προς διευθέτηση που αφορούν στην αποτελεσματικότερη
οργάνωση της φορολογικής διοίκησης και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης έθεσε
η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) στο
διοικητή της νεοσύστατης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή, στο
πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει εγκαινιάσει η Αρχή με τους εμπλεκόμενους
φορείς.


Παράλληλα, η ΓΣΕΒΕΕ, επανέλαβε το βασικό πυρήνα των προτάσεων για τη
φορολογική δικαιοσύνη και την “αντι-αναπτυξιακή” επίπτωση που ασκεί η
υπέρμετρη φορολόγηση εισοδημάτων και αξιών, και η έλλειψη ενός ελάχιστου
πλαισίου μετάβασης στην εποχή των ηλεκτρονικών συναλλαγών.


Μεταξύ άλλων, η ΓΣΕΒΕΕ ζήτησε
σταδιακή μείωση φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις, η εκκαθάριση των
τελικών χρεώσεων ασφαλιστικών εισφορών του τρέχοντος έτους να διενεργείται με
βάση τα εισοδήματα του τρέχοντος έτους (με βάση τα εισοδήματα 2017), καθιέρωση
ακατάσχετου ηλεκτρονικού τραπεζικού λογαριασμού/διάδοση ηλεκτρονικών πληρωμών,
καθιέρωση αφορολόγητου για έσοδα από επαγγελματική δραστηριότητα/ισότιμη
μεταχείριση, επέκταση της ισχύος του μέτρου της συλλογής αποδείξεων για όλα τα
φυσικά πρόσωπα και επαγγελματίες, σταδιακή μείωση/κατάργηση τέλους
επιτηδεύματος και μειωμένη επιβάρυνση ΕΝΦΙΑ για δανειολήπτες α’ κατοικίας
(αναλογικά με το υπόλοιπο δανείου).
Στο πλαίσιο της συνεργασίας που εγκαινίασε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων, η ΓΣΕΒΕΕ κατέθεσε τα σημαντικότερα ζητήματα προς διευθέτηση που αφορούν
στην αποτελεσματικότερη οργάνωση της φορολογικής διοίκησης και τη μείωση του
κόστους συμμόρφωσης. Παράλληλα, επανέλαβε το βασικό πυρήνα των προτάσεων για τη
φορολογική δικαιοσύνη και την αντι-αναπτυξιακή επίπτωση που ασκεί η υπέρμετρη
φορολόγηση εισοδημάτων και αξιών, και η έλλειψη ενός ελάχιστου πλαισίου
μετάβασης στην εποχή των ηλεκτρονικών συναλλαγών.Α) ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗΣ- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


1. Σταδιακή μείωση φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις.


2. Η εκκαθάριση των τελικών χρεώσεων ασφαλιστικών εισφορών του
τρέχοντος έτους να διενεργείται με βάση τα εισοδήματα του τρέχοντος έτους (με
βάση τα εισοδήματα 2017).


3. Καθιέρωση ακατάσχετου ηλεκτρονικού τραπεζικού λογαριασμού/ διάδοση
ηλεκτρονικών πληρωμών


4. Καθιέρωση αφορολόγητου για έσοδα από επαγγελματική δραστηριότητα/
ισότιμη μεταχείριση


5. Επέκταση της ισχύος του μέτρου της συλλογής αποδείξεων για όλα τα
φυσικά πρόσωπα και επαγγελματίες


6. Σταδιακή μείωση/ κατάργηση τέλους επιτηδεύματος.


7. Μειωμένη επιβάρυνση ΕΝΦΙΑ για δανειολήπτες α’ κατοικίας (αναλογικά
με το υπόλοιπο δανείου).


8. Μετεξέλιξη του Ε9 σε περιουσιολόγιο – πόθεν έσχες, χωρίς επιπρόσθετη
γραφειοκρατία.


Β) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


9. Δημιουργία επιτροπής που θα διορθώσει τις στρεβλώσεις των νόμων 4172
και 4174 /2013 με τη συμμετοχή φορέων της αγοράς.


10. Δημιουργία πρωτοβάθμιας Συμβουλευτικής Υπηρεσίας που θα ασκεί
προληπτικό έλεγχο παρέχοντας προτάσεις- λύσεις στις επιχειρήσεις και όχι ποινές
για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης (αυτός ο ρόλος μπορεί να αποδοθεί σε νέες
δομές συμβουλευτικής, κοινωνικούς εταίρους μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ).


Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΔΗΛΩΣΕΩΝ


11. Αύξηση του μέγιστου ύψους κύκλου εργασιών για μη υποβολή ΦΠΑ.


12. Για τις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος αλλά και των καταστάσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, ενώ
έχει προηγηθεί εμπρόθεσμη αρχική, να ισχύσει ότι και για το ΦΠΑ και τους
παρακρατούμενους (να μην υπάρχει πρόστιμο εάν έχει γίνει εμπρόθεσμη αρχική).


13. Ετήσιες υποβολές συγκεντρωτικών καταστάσεων εσόδων- δαπανών ΜΥΦ με
όριο 300€. Δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής δίχως πρόστιμα (με λήξη υποβολής
πριν την υποβολή φορολογικών δηλώσεων).


14. Το πρόστιμο του άρθρου 54 παρ. 1 των 100,00€, για δηλώσεις
πληροφοριακού χαρακτήρα κλπ, πρέπει να απαλειφθεί ή να γίνει το πολύ 30€. Για
μηδενικές δηλώσεις – καταστάσεις να μην υπάρχει.


15. Απαλλαγή απλογραφικών για υποβολή φακέλων τεκμηρίωσης ενδοοµιλικών
συναλλαγών.


16. Η ηλεκτρονική υποβολή των συμφωνητικών να μην απαιτεί τη διπλή
υποβολή καταστάσεων και από τους δύο συμβαλλομένους. Η κατάθεση να γίνεται από τον λήπτη των
υπηρεσιών (πελάτη) και να αρκεί η αποδοχή από τον πάροχο των υπηρεσιών.
Επέκταση σε όλα τα είδη συμφωνητικών.


Δ) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ


17. Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών/ φόρων και ειδοποιήσεις/ τρόπος
υπολογισμού και εκκαθάρισης (ειδοποίηση σε 2 e-mails, υπόχρεου και λογιστή).


18. Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από το φορολογητέο εισόδημα να
γίνεται για όλες τις μορφές επιχειρήσεων, σε περίπτωση πολλαπλής συμμετοχής από
οντότητα της επιλογής του φορολογούμενου.


19. Καλύτερος προσδιορισμός των εισοδημάτων υπόχρεων μέσω των εντύπων
δηλώσεων για αποφυγή καταβολής διπλών ασφαλιστικών εισφορών (με μπλοκάκι, διπλή
ιδιότητα κλπ).


Ε) ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ &
ΠΛΗΡΩΜΕΣ


20. Συντονισμός και διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών των
τραπεζών με φορολογική αρχή (η εκτέλεση εντολής εντός των προθεσμιών- έως και
τις 23:59 να θεωρείται έγκυρη εμπρόθεσμη πληρωμή, χωρίς να επιβαρύνεται με
τόκους και άλλες συνέπειες ανεξάρτητα από το χρόνο εκκαθάρισης στα συστήματα
τραπεζών).


21. Απελευθέρωση δυνατότητας μεταβίβασης ακινήτων και διατήρησης
φορολογικής ρύθμισης.


22. Απελευθέρωση δυνατότητας λήψης πληρωμής από δημόσιο και διατήρηση
φορολογικής ρύθμισης.


23. Παράταση στις δηλώσεις διακοπής δραστηριότητας/ καθιέρωση
ηλεκτρονικής αίτησης διακοπής δραστηριότητας και μεταβολών μητρώου.


24. Η μεταβίβαση επιχείρησης (οικογενειακής) για λόγους υγείας ή
συνταξιοδότησης σε συγγενή Α’ βαθμού θα πρέπει να γίνεται χωρίς καταβολή
πρόσθετων φόρων (μόνο με αλλαγή των ΑΦΜ).


25. Έκδοση Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτου,
λόγω γονικής παροχής, κληρονομιάς ή δωρεάς χωρίς τις προϋποθέσεις καταβολής ή
εξόφλησης του αναλογούντος ΕΝΦΙΑ.


ΣΤ) ΠΟΙΝΕΣ- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ


26. Επαναφορά στο 20% του ύψους της προκαταβολής προστίμων για την
περίπτωση δικαιώματος κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής.


27. Επανεξέταση / εξορθολογισμός του ύψους των προστίμων (2,500€) που
αφορούν τυπικά λάθη τόσο για απλογραφικά όσο και για διπλογραφικά, (ισχύει
ακόμη για απώλεια βιβλίου).


28. Στις περιπτώσεις που ποσά ΦΠΑ έχουν καταβληθεί μεταγενέστερα από
την φορολογική περίοδο που αφορούν να καταλογίζονται μόνο οι προσαυξήσεις του
και όχι να επανακαταλογίζονται και στην συνέχεια να επιστρέφονται.


Ζ) ΦΟΡΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ


29. Έλεγχος της διακίνησης βιομηχανικού υγραερίου και υγραερίου
κίνησης. Η τήρηση του βιβλίου διακίνησης υγραερίου δεν επαρκεί, αλλά θα πρέπει
να υπάρχει on line διασύνδεση ταμιακών
μηχανών με αντλίες διάθεσης ώστε να εκδίδεται αυτομάτως απόδειξη με όλους τους
αποδιδόμενους φόρους.


30. Στα συστήματα εισροών- εκροών των πρατηρίων να υπάρχει η δυνατότητα
σήμανσης της απόδειξης πληρωμής ως «ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ» στις περιπτώσεις που ζητείται
από τον καταναλωτή.


Η) ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ
ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ


31. Πρόσβαση σε κλαδικά, γεωγραφικά, οικονομικά στοιχεία, στοιχεία
χρέους της ΓΓΠΣ σε συνολικό επίπεδο.


32. Καταγραφή αριθμού επιχειρήσεων που εισέρχονται στην/ αποχωρούν από
την αγορά.share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.