share

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Κρατική συνδρομή έως και 90% για προμήθεια τεχνολογικών προϊόντων – Όλες οι λεπτομέρειες

δημοσιεύτηκε:

Επιχορηγήσεις που φτάνουν στο 90% των επενδύσεών τους σε τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες μπορούν να εξασφαλίσουν όσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιδιώκουν να αναβαθμιστούν ψηφιακά: Τα ποσά κυμαίνονται από 900 ευρώ και φτάνουν μέχρι και 18.000 ευρώ, χορηγούνται μέσω του προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» που ήδη ξεκίνησε να «τρέχει» με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να λήγει στις 27 του μήνα.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι εξασφαλίζουν επιταγές (vouchers) που μπορούν να τις διαθέσουν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Η προμήθεια των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων, στο πλαίσιο του Προγράμματος, Προμηθευτών. Ποια είναι όμως η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης;

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει νομίμως τους κωδικούς (username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα taxisnet).

Προκειμένου να εισέλθει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) και να δημιουργήσει νέα αίτηση, ο αιτών  θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της επιχείρησης χρησιμοποιώντας τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxsinet.  Για το σκοπό αυτό

  • Καταρχάς παρέχει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων στο πλαίσιο υποβολής, ελέγχου και έγκρισης της Αίτησης Επιχορήγησης, και δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί-συμμορφώνεται με τους όρους και διαδικασίες του Προγράμματος.
  • Μεταβαίνει στο περιβάλλον της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιου Τομέα (ΓΓΠΣ) για την καταχώρηση των εταιρικών διαπιστευτηρίων στην υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών.

Πού μπορούν να επενδύσουν οι μικρομεσαίοι

Στο πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να επενδύσουν σε μία σειρά από ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι κατηγορίες είναι αρκετές, ωστόσο, βασικές είναι εξής:

  • Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop)
  • Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (π.χ. CRM)
  • Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού (HR)
  • Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS)
  • Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης
  • Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας

Ποσοστά χρηματοδότησης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” ανέρχεται στα 180.000.000 ευρώ και επιμερίζεται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Εταιρίες από 0,01 έως 10 ΕΜΕ: 90.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 2.000€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Εταιρίες από 10 έως 25 ΕΜΕ: 40.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 6.000€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Εταιρίες από 25 έως 40 ΕΜΕ: 30.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 12.000€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: Εταιρίες από 40 έως 250 ΕΜΕ: 20.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 20.000€.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η χρηματοδότηση αφορά στο 90% της επένδυσης.

Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 μπορεί να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης, η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος.

Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 μπορεί να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. Η κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος. Για να είναι δυνατή η αγορά λύσεων μέσω πολλαπλών συναλλαγών, η αναλογούσα ενίσχυση μπορεί να κατανεμηθεί σε παραπάνω επιταγές (οι οποίες στο σύνολό τους θα αθροίζουν την συνολική αξία voucher που αναλογεί στο δικαιούχο).

Χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση του έργου

Το χρονοδιάγραμμα αιτήσεων και υλοποίησης για το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εταιρία. Πιο συγκεκριμένα:

Για τους δικαιούχους της κατηγορίας 1:

Αιτήσεις χρηματοδότησης: από 22/06/2022 έως 27/07/2022

Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers: έως 31/10/2022

Ολοκλήρωση πάσης φύσεως πληρωμών & ολοκλήρωση προγράμματος: έως 30/12/2022

Για τους δικαιούχους των κατηγοριών 2, 3 και 4:

Αιτήσεις χρηματοδότησης: από 22/06/2022 έως 14/09/2022

Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers: έως 31/03/2023

Ολοκλήρωση πάσης φύσεως πληρωμών & ολοκλήρωση προγράμματος: έως 31/05/2023

Έγκριση Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Τα ψηφιακά προϊόντα που δύναται να επιχορηγηθούν από το Πρόγραμμα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν ενταχθεί σε ένα κεντρικό και ενιαίο μητρώο εγκεκριμένων Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών του Προγράμματος. Ένα προϊόν εντάσσεται στο μητρώο μετά από αίτηση ενός προμηθευτή και αφού πραγματοποιηθεί αντίστοιχη έγκριση από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος. Η έγκριση έχει ως σκοπό να επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα του ψηφιακού προϊόντος και την τήρηση των ελάχιστων προδιαγραφών.

Οι εγκρίσεις παρέχονται ανά διακριτό ψηφιακό προϊόν/υπηρεσία. Αρκεί μία αίτηση (από ένα και μόνο προμηθευτή) για την ένταξη ενός συγκεκριμένου ψηφιακού προϊόντος στο μητρώο. Με την ένταξή του στο ενιαίο μητρώο, το ψηφιακό προϊόν μπορεί να αξιοποιηθεί στο Πρόγραμμα από οποιονδήποτε πάροχο ψηφιακών λύσεων, χωρίς υποβολή νέας αίτησης.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσα από το λογαριασμό ήδη εγκεκριμένου προμηθευτή

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί:

  • είτε από τον ίδιο τον κατασκευαστή,
  • είτε από επίσημο αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο διανομέα ή ανεξάρτητο εισαγωγέα (με σκοπό τη διανομή ή την απευθείας πώληση) για το συγκεκριμένο ψηφιακό προϊόν

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.