share

Πολύ μικρές επιχειρήσεις: Επιδοτήσεις για έξοδα ψηφιακής προβολής από 20.000 ευρώ – Ποιες δαπάνες επιχορηγούνται

δημοσιεύτηκε:

Αν και για το
λιανεμπόριο ο χρόνος μετρά αντίστροφα μέχρι να βγει στον «αέρα» το «ειδικό»
πρόγραμμα ενισχύσεων έως 5.000 ευρώ για την κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), η αντίστοιχη
δράση για τις υπηρεσίες μετράει μέρες πριν κλείσει: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
μπορούν να χρηματοδοτήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια σε ποσοστά έως 65% ακόμη
και εάν αυτά αφορούν την ψηφιακή προβολή τους.


Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης
Ήδη «τρέχουν» οι προθεσμίες για το πρόγραμμα «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων», που θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 31
Ιανουαρίου και ώρα 17:00. Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται σε όλους τους «μικρούς» που θέλουν να
εξασφαλίσουν επιδοτήσεις που «παίζουν» μεταξύ 50% μέχρι και 65% των επενδυτικών
τους σχεδίων, ανάλογα με τις εξαγωγικές επιδόσεις της κάθε επιχείρησης. Όμως για να ενταχθούν στο πρόγραμμα βασική προϋπόθεση είναι το ύψος της
προτεινόμενης επένδυσης να ξεπερνά τα 20.000 ευρώ. Με άλλα λόγια μέσω αυτού του προγράμματος, μία επιχείρηση δύσκολα θα δικαιολογήσει
την κατασκευή μεμονωμένα ενός e-shop για παράδειγμα, μπορεί όμως να
πριμοδοτηθεί για να σχεδιάσει και να εκτελέσει μια συνολική στρατηγική για την
ψηφιακή προβολή της. Το μέγιστο ύψος των πριμοδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων
μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 200.000 ευρώ.


Ποιοι τομείς είναι επιλέξιμοι
Ποιοι είναι όμως οι τομείς που μπορούν να ενταχθούν
στο πρόγραμμα;


 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές.


Εδώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέξουν το εξής: Η δράση συνεχίζει να
υποδέχεται αιτήσεις για όλο αυτό το διάστημα μέχρι το τέλος του μήνα, εφόσον
δεν έχει εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, ανά κατηγορία περιφέρειας.

Έως 200.000 ευρώ η επιχορήγηση
Σε κάθε περίπτωση μέσω της δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» που ήδη «τρέχει» μπορούν να ενισχυθούν
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις: Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν επιδότηση
από 50% έως το 65% του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου που θα υποβάλουν και το
οποίο θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
επιχείρησης. Μπορούν να εξασφαλίσουν επιχορήγηση ως και 200.000
ευρώ, ώστε να υποστηρίξουν τα επενδυτικά τους πλάνα: Η χρηματοδότηση αφορά μια
ευρεία «γκάμα» δράσεων από την αγορά νέου τεχνολογικού εξοπλισμού ή την ψηφιακή
προβολή, στην προμήθεια αυτοκινήτων ή την «κάλυψη» μισθών νεοπροσλαμβανόμενων.

Ποιες δαπάνες επιχορηγούνται
Χρηματοδοτούνται, λοιπόν, οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:


 1. Προμήθεια
  και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου
  για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς
  της.
 2. Προμήθεια
  και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής
  διαδικασίας / προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή
  διεθνή πρότυπα.
 3. Προμήθεια
  και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση
  ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.
 4. Πιστοποίηση
  προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς
  και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή και χωρών εκτός Ε.Ε. (πρότυπα χωρών
  προορισμού).








Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για:


α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού,


β) τεχνικές μελέτες μηχανικού,


γ) συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με σχεδιασμό συσκευασίας, ετικέτας,


δ) ψηφιακή προβολή,


ε) μεταφορικά μέσα και


στ) υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.


Ποιοι
είναι δυνητικοί δικαιούχοι

Από το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων» ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ., οι
οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης
χρηματοδότησης:


 • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις
  διαχειριστικές χρήσεις,
 • διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης,
 • έχουν τουλάχιστον δύο ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας
  πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του
  επενδυτικού σχεδίου.






Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν -κατά προτεραιότητα- τους
ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ): Αγροδιατροφή /
Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και
Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνίας, Υγεία, Υλικά – Κατασκευές.


Όροι και
προϋποθέσεις

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από
20.000 έως 200.000 ευρώ. Επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο των
20.000 ευρώ κρίνονται μη επιλέξιμα και δεν μπορούν να υποβληθούν. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο
των 200.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση
του σχεδίου. Παρόλα αυτά αν και οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο
αξιολόγησης και παρακολούθησης – ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού
σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί
και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους 12
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.






share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.