Quantcast
Πώς θα γίνονται οι ομαδικές απολύσεις μετά τη συμφωνία Αθήνας - δανειστών - enikonomia.gr
share

Πώς θα γίνονται οι ομαδικές απολύσεις μετά τη συμφωνία Αθήνας – δανειστών

δημοσιεύτηκε:

Καμία παρέμβαση πριν από τη λήξη του προγράμματος ,δεν θα γίνει στην αγορά εργασίας. καθώς θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις των συλλογικώνδιαπραγματεύσεων του 2011 θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το τέλος του
προγράμματος .

Αυτό περιλαμβάνει τις αναστολές της αρχής της ευνοϊκότητας
και την αρχή της επέκτασης.


Για τις ομαδικές απολύσεις προβλέπεται:


α. Ως προηγούμενη ενέργεια, θα πρέπει να
τροποποιηθεί η νομοθεσία περί ομαδικών απολύσεων [νόμος 1387/1983], που θα
αντικαταστήσει το ισχύον πλαίσιο διοικητικής έγκρισης των ομαδικών απολύσεων με
διαδικασία κοινοποίησης μέγιστης διάρκειας τριών μηνών η οποία δεν προϋποθέτει
εκ των προτέρων έγκριση. Το σύστημα κοινοποίησης θα πρέπει να διαχειρίζεται το
Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (AΣE), το οποίο θα αναθεωρηθεί με όρους σύνθεσης με
ισότιμη εκπροσώπηση μεταξύ του κράτους, των εκπροσώπων των εργαζομένων και των
εργοδοτών. Οι διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων διαρκούν έως 30
ημέρες.


Ii. Η εταιρεία θα ανακοινώσει στη Δημόσια Υπηρεσία
Απασχόλησης (ΟΑΕΔ) τον κατάλογο των απολυθέντων υπαλλήλων, προκειμένου να
διασφαλίσει ότι είναι εγγεγραμμένοι στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης.


Iii. Η εταιρεία, μετά τις νομίμως απαιτούμενες
σχετικές διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, μπορεί να υποβάλει
ένα «κοινωνικό σχέδιο», στο οποίο θα περιγράφονται τα πιθανά συνοδευτικά μέτρα
που προβλέπονται για τον περιορισμό των κοινωνικών συνεπειών των απολύσεων,
σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης.


Το κοινωνικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα για
την ανακατανομή ή την επανεκπαίδευση των εργαζομένων που απολύονται, την παροχή
συμβουλών και υπηρεσιών ανατοποθέτησης θέσεων εργασίας, την κατάρτιση, τις
αποζημιώσεις απόλυσης εκτός εκείνων που απορρέουν από την εθνική νομοθεσία και
τη δέσμευση για εκ νέου ανάληψη των εργαζομένων που απολύθηκαν.


Iv. Οι αρχές θα επαληθεύσουν ότι ο εργοδότης έχει
πραγματοποιήσει τη διαδικασία διαβούλευσης, πράγμα που θα επιτρέψει να ισχύσουν
οι ομαδικές απολύσεις νωρίτερα από τους τρεις μήνες. Διαφορετικά, οι ομαδικές
απολύσεις μπορούν να τεθούν σε ισχύ τρεις μήνες μετά την κοινοποίηση στις
δημόσιες αρχές.


Iii. Βιομηχανική δράση: α. Θέσπιση νομοθεσίας που θα
επιτρέπει την ταχεία δικαστική διαδικασία που χρησιμοποιείται για να κρίνει τη
νομιμότητα των απεργιών να χρησιμοποιείται και για διαφορές που προκύπτουν από
την εφαρμογή του άρθρου. 656 του Αστικού Κώδικα σε περιπτώσεις απεργιών
(προηγούμενη δράση). Μετά από διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους,
εκσυγχρονισμός του Ν.1264 / 1982 και άλλης σχετικής νομοθεσίας με:


  1. Δημιουργία ψηφιακού μητρώου για τις
    συνδικαλιστικές οργανώσεις ·
  2. Επανεξέταση του καταλόγου των
    δικαιολογημένων λόγων καταγγελίας της σύμβασης των εργαζομένων που
    προστατεύονται ως μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων ·

Αδήλωτη εργασία. Οι αρχές, σε
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, θα αρχίσουν να εφαρμόζουν τα μέτρα που
καθορίζονται στο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.
Συγκεκριμένα: Ορισμός του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (AΣE) ως θεσμικού
οργάνου υπεύθυνου για το συντονισμό και την εποπτεία της εφαρμογής του σχεδίου
δράσης.


Ii. Μέχρι τον Ιούνιο του 2017 θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός μιας πρόσθετης ενότητας της Έρευνας Εργατικού
Δυναμικού της Ελλάδας για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη φύση και την
έκταση της αδήλωτης εργασίας.


Επίσης θα πρέπει να
ολοκληρωθεί μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018 η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ των βάσεων δεδομένων του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου
Οικονομικών, του ΣΕΠΕ, της ΓΓΔΕ, του
ΟΑΕΔ, του ΙΚΑ (EΦKA) και της ελληνικής αστυνομίας. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο
σύστημα ελέγχου και επιβολής προστίμων που σχετίζονται με την αδήλωτη και τη μη
δηλωμένη εργασία θα πραγματοποιηθούν μετά από διαβούλευση και συμφωνία με τα
θεσμικά όργανα. Μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της
αγοράς εργασίας. Οι διαδικασίες θα αναπτυχθούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2017
προκειμένου να διασφαλιστεί η χρήση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τον
ολοκληρωμένο μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας που πρέπει να
ληφθούν υπόψη από τα Υπουργεία και τον ΟΑΕΔ.share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.