share

«Πράσινο φως» για παράταση στην υλοποίηση επενδύσεων – Ποια επιχειρηματικά σχέδια αφορούν οι αποφάσεις

δημοσιεύτηκε:

«Πράσινο φως» σε παράταση
της προθεσμίας για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων άναψε ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης, Γιάννης Τσακίρης.
Έτσι,
επενδύσεις που είχαν να κάνουν, μεταξύ άλλων, με κτιριακές εγκαταστάσεις, τεχνολογική
αναβάθμιση, προβολή – προώθηση σε αγορές στόχους ή εξοικονόμηση ενέργειας και
ύδατος και είχαν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014- 2020 θα έχουν πια
περισσότερο χρόνο στην διάθεσή τους για να «κλείσουν» τα επενδυτικά τους πλάνα.


Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης


Η παράταση που δόθηκε μετά από τροποποίηση της σχετικής πρόσκλησης αφορά στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη
των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές». Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων επεκτάθηκε κατά 3 μήνες.


Για πόσο
διάστημα παρατείνεται η υλοποίηση της επένδυσης


Αναλυτικά, δημοσιεύθηκε η 17η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών &
μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του
ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων κατά 3 μήνες, δηλαδή από 42 μήνες και 132 ημέρες που ίσχυε
σε 45 μήνες και 132 ημέρες.


Η παράταση δεν χορηγείται σε ενταγμένα επενδυτικά σχέδια για τα οποία η
απόφαση ένταξής τους έχει εκδοθεί έως και την 29/11/2017, δεδομένου ότι το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών των επενδυτικών σχεδίων έχει ήδη ολοκληρωθεί.


Παράλληλα καταργείται το σημείο της αναλυτικής πρόσκλησης που αφορά στην
προσκόμιση εκ μέρους των δικαιούχων του δικαιολογητικού που συμπεριλαμβάνεται
στο Παράρτημα ΙΧ με α/α 8 και το οποίο αφορά στην προσκόμιση αντιγράφου
ταυτότητας (φωτοτυπία) νεοπροσλαμβανομένου.


Ποιες επιχειρήσεις αφορά η
δράση


Ποιους αφορά όμως η δράση «Αναβάθμιση πολύ
μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες
αγορές»;


1.α. Υφιστάμενες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας
και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 είχαν
κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή


β. Νέες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας,
δεν περιλαμβάνονταν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και είχαν συσταθεί
μέχρι 31.12.2015.


Επιδοτούνταν για επενδυτικά
σχέδια από 15.000
ευρώ έως 200.000 ευρώ με την προϋπόθεση να μην ξεπερνούσαν τον συνολικό κύκλο
εργασιών του 2015.


Η χρηματοδότηση κάλυπτε το
40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξανόταν κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην
περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.


2. Διέθεταν
μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (Παράρτημα VI)
και


Διέθεταν κατά την έγκριση
του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός
ήταν διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείτο η
επιχείρηση.


Ποια ήταν τα επενδυτικά σχέδια που επιδοτήθηκαν


Οι επιδοτήσεις αφορούσαν,
σε:


 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και
  περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Εγκαταστάσεις προστασίας
  περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση
  συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Ενέργειες για την κατοχύρωση
  ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό,
  ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και
  για τη μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω
  αύξησης της χρήσης ΤΠΕ
 • Προβολή – προώθηση των
  επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
 • Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για
  τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών
  Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που
  αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες
 • Πιστοποίηση & τυποποίηση
  τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE)
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων
  (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)


Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής


Οι δαπάνες ήταν επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον
πραγματοποιήθηκαν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία
δημοσιοποίησης της πρόσκλησης, εκτός από τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών
παρακολούθησης, υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου, οι οποίες
είναι επιλέξιμες από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.


Όπως
αρχικά είχε καθοριστεί –κάτι που άλλαξε μετά τις σημερινές αποφάσεις- η προθεσμία
ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν ήταν δυνατόν να υπερβαίνει
τους σαράντα
δύο (42) μήνες και εκατόν τριάντα δύο (132) ημέρες
από
την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση που η ορισθείσα προθεσμία
λήγει σε μη εργάσιμη ημέρα, αυτή παρατείνεται μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα.


Σε περίπτωση
που η επιχείρηση είχε λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα έπρεπε,
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση , να
μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ

100.000 ευρώ για τον τομέα μεταφορών).share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.