share

Πρόγραμμα «Ετοιμότητα για Έξυπνα Κτίρια»: Ενίσχυση με voucher για τους δικαιούχους – Όλες οι λεπτομέρειες

δημοσιεύτηκε:

Έρχεται το πρόγραμμα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ετοιμότητα για Έξυπνα Κτίρια», όπως αναφέρεται στην τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον τίτλο «Ενσωμάτωση της  Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη  17 ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της  ανάπτυξης».

Σημειώνεται ότι η εν λόγω τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα Τετάρτη από την Ολομέλεια. Πάντως ο σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχυθούν τα κτίρια μέσω συστήματος επιταγών (νοucher) για την αντιστάθμιση του κόστους εγκατάστασης υποδομών στην υποδοχή οπτικής ίνας, προκειμένου να καταστούν «έξυπνα». Επίσης επισημαίνεται πως το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και υλοποιείται από την «Κοινωνία Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

Ποιους αφορά 

Επιλέξιμα είναι όλα τα κτίρια, εντός των περιοχών παρέμβασης (στις οποίες υπάρχει δίκτυο οπτικών ινών), εκπροσωπούμενα από τους διαχειριστές τους, πλην των κτιρίων ιδιοκτησίας των φορέων γενικής κυβέρνησης.

Εξάλλου, παρέχεται δυνατότητα, στο πλαίσιο των προγραμμάτων που αφορούν σε παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, να περιλαμβάνονται συμπληρωματικά και ευρύτερες παρεμβάσεις ανακαίνισης για αισθητική και λειτουργική ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιρίων και κτιριακών μονάδων.

Η τροπολογία

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της τροπολογίας για το πρόγραμμα «Ετοιμότητα για Έξυπνα Κτίρια» «Smart  Readiness »)

Θεσπίζεται πρόγραμμα  με τίτλο «Ετοιμότητα για Έξυπνα Κτίρια» («Smart  Readiness ») από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο  χρηματοδοτείται από το  Εθνικό Σχέδιο  Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0., και υλοποιείται από την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της  Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.).  Σκοπός του προγράμματος είναι η  ενίσχυση κτιρίων μέσω συστήματος επιταγών (voucher), που διατίθενται στους δικαιούχους για  την αντιστάθμιση του κόστους εγκατάστασης υποδομών, προκειμένου τα κτίρια να καταστούν «έξυπνα».

Επιλέξιμα είναι όλα τα κτίρια  εντός των περιοχών παρέμβασης, όπως νομίμως  εκπροσωπούνται από τους διαχειριστές τους. Ως διαχειριστής νοείται  ο ιδιοκτήτης μονοκατοικίας ή ο  εκπρόσωπος των ιδιοκτητών πολυκατοικίας. Δεν είναι επιλέξιμα και εξαιρούνται του προγράμματος  τα κτίρια ιδιοκτησίας των φορέων γενικής κυβέρνησης της περ. (β) παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

 Οι διαχειριστές δύνανται να επιλέξουν  τον εγκαταστάτη που θα αναλάβει  την υλοποίηση των εργασιών από το Μητρώο Εγκαταστατών. Οι επιλεχθέντες εγκαταστάτες υποβάλλουν
αίτηση χρηματοδότησης για λογαριασμό των δικαιούχων  της ενίσχυσης της παρ. 1, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος,  την οποία οποία αναπτύσσει, τηρεί και διαχειρίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε..

Κάθε εγκαταστάτης, αφότου αυθεντικοποιηθεί  με τους προσωπικούς κωδικούς του και τα διαπιστευτήρια Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ( taxisnet)  σύμφωνα  με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και αιτείται την έκδοση της  επιταγής  για λογαριασμό των δικαιούχων που τον  έχουν εξουσιοδοτήσει.  Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. διενεργεί έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο  πρόγραμμα και επιβεβαιώσει την  επιλεξιμότητα των τελικών δικαιούχων, αυτοί λαμβάνουν επιχορήγηση.

Η ΚτΠ Μ.Α.Ε., ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της  ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα
με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  27ης Απριλίου 2016 (1 119) [Γενικού Κανονισμού για την  Προστασία Δεδομένων) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137)].

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία,  οι όροι,  ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος, τα αρμόδια για την υλοποίηση όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση,  υλοποίηση, λειτουργία και εκτέλεση του προγράμματος, η σύσταση και οι λεπτομέρειες λειτουργίας  του Μητρώου Εγκαταστατών, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη  λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για εφαρμογή του παρόντος.

Διαβάστε ολόκληρη την τροπολογία  εδώ

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.