Quantcast
Προσλήψεις 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Δημοτική Αστυνομία: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων-Ποιες ειδικότητες αφορά - enikonomia.gr
share

Προσλήψεις 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Δημοτική Αστυνομία: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων-Ποιες ειδικότητες αφορά

δημοσιεύτηκε:

Από σήμερα, Πέμπτη 7 Μαρτίου μέχρι και τις 26 Μαρτίου στις 2μμ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση στο www.asep.gr για την προκήρυξη 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ που αφορά  στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για την προκήρυξη αυτή τα εξής:

1.Οι αιτήσεις

Παράβολο 3 ευρώ προμηθεύεται ο υποψήφιος  μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας:

 • Φορέας Δημοσίου
 • Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι την υποβολή της αιτήσεώς του, άλλως η αίτηση δεν οριστικοποιείται.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση», υπό την προϋπόθεση ότι ο κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», ώστε αυτό να δεσμευτεί. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου που αναγράφει στην αίτησή του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’).
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι
ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’)
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της
παρούσας.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για την απόδειξη του ύψους του αναστήματος [χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον  ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) οι άνδρες] προσκομίζουν Βεβαίωση ιατρού ειδικότητας Ορθοπεδικού (ιδιώτη ή δημοσίου) στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται – βεβαιώνεται απαραιτήτως ότι ο/η υποψήφιος/α επώνυμο / πατρώνυμο / μητ / ΑΔΤ / ΑΜΚΑ / Υψομετρήθηκε, χωρίς υποδήματα, την …….. (ημερομηνία) και διαπιστώθηκε ότι έχει ανάστημα …… (ύψος αναστήματος)
σε εκατοστά. (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’, παρ. 9).

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.). Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.

Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία

2.Οι ειδικότητες

Οι  θέσεις της προκήρυξης είναι οι εξής:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες οκτώ (208) θέσεις.

 •  ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
 • ΠΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
 • ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ,
 • ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
 • ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
 • ΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,
 • ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
 • ΠΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)

Β’  Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), διακόσιες δεκαοκτώ (218) θέσεις.

 • ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
 • ΤΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
 • ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ,
 • ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,
 • ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
 • ΤΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
 • ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)

Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), επτακόσιες ογδόντα επτά (787) θέσεις.

 • ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
 • ΔΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
 • ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ,
 • ΔΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
 • ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,
 • ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
 • ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
 • ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3. Οι αθλητικές δοκιμασίες

Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

α) Δρόμο 100 μ. σε χρόνο  16 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια)].

β) Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο 4  λεπτά και 20 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια)].

γ) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον  1.00 μ. (τρεις προσπάθειες)].

δ) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον τριών μέτρων και  3,60 μ. (τρεις προσπάθειες)].

ε) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον  4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι) [παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 5003/2022(Α’ 30)].

Σε περίπτωση που υποψήφιος, κατά την εξέτασή του σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, παρουσιάσει κώλυμα ή τραυματισθεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, οφείλει να παρουσιαστεί και να το δηλώσει ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος τον παραπέμπει στον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό. Εφόσον η πάθηση – τραυματισμός ή το κώλυμα βεβαιωθεί από τον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό, η αρμόδια Επιτροπή δύναται να χορηγήσει στον υποψήφιο αναβολή εξέτασης σε άλλη ημερομηνία, μια μόνο φορά και για εύλογο χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις ως άνω αθλητικές δοκιμασίες υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη, ώστε να ερευνηθούν ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, ο βαθμός ετοιμότητας, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, και η δομή
της προσωπικότητας [παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 5003/2022(Α’ 30)].

Οι υποψήφιοι, που δεν κρίνονται υγιείς κατά τις υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες ή αποτύχουν στις αθλητικές δοκιμασίες ή δεν προσέρχονται σε κάποια από αυτές, αποκλείονται από την περαιτέρω δοκιμασία. Σε περίπτωση αποκλεισμού υποψηφίων καλούνται να προσέλθουν για τις ανωτέρω εξετάσεις οι επόμενοι στη σειρά κατάταξης.

Οι αποφάσεις των υγειονομικών, αθλητικών και ψυχοτεχνικών επιτροπών δεν υπόκεινται σε ένσταση.

Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας καταρτίζονται από τους αναμορφωμένους οριστικούς πίνακες κατάταξης που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω δοκιμασιών με βάση τη σειρά κατάταξης που έχουν οι υποψήφιοι σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους. Οι πίνακες περιλαμβάνουν αριθμό διοριστέων που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν.

Ακολούθως, οι οριστικοί πίνακες διοριστέων δημοσιεύονται στο Τεύχος Τρίτο (Γ’ ) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αναρτώνται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Αν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο επέρχεται μεταβολή της σειράς του υποψηφίου στον πίνακα κατάταξης είτε διότι διαγράφεται είτε διότι τίθεται σε σειρά κατώτερη εκείνης που είχε ήδη, δύναται να ασκήσει ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. την προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) αίτηση θεραπείας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία  45 ημερών από την επομένη της δημοσίευσης των πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αίτηση θεραπείας εντός της ως άνω προθεσμίας, αρχομένης από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης, μπορεί να υποβάλει και ο υποψήφιος που θίγεται κατόπιν αποδοχής αίτησης θεραπείας άλλου υποψηφίου. Η υποβολή αίτησης θεραπείας, η οποία εξετάζεται από το Τμήμα ή μονομελές όργανο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, δεν αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ένδικου βοηθήματος (παρ. 5, άρθρο 22, ν. 4765/2021 και άρθρο 44, ν. 5083/2024).

Οι αιτήσεις θεραπείας υποβάλλονται με κατάθεση αυτών ή με αποστολή συστημένης επιστολής, απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π..

Υποψήφιος, ο οποίος προσκομίζει ψευδή δικαιολογητικά που επηρεάζουν την κατάταξή του στον πίνακα, πέραν τυχόν ποινικών κυρώσεων, αποβάλλεται από τη διαδικασία.

Εντός προθεσμίας 3 μηνών μετά την έκδοση της πράξεως διορισμού του προσωπικού που προσλαμβάνεται, διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και είναι απαραίτητα για τον διορισμό του ή επηρεάζουν την κατάταξή του κατά τη διαδικασία διορισμού ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά τον διορισμό (παρ. 4, άρθρο 25, ν. 4765/2021).

 Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.