Quantcast
Πυροσβεστική: Τέλος χρόνου για τις 650 προσλήψεις - Μέχρι τι ώρα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σήμερα - enikonomia.gr
share

Πυροσβεστική: Τέλος χρόνου για τις 650 προσλήψεις – Μέχρι τι ώρα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σήμερα

δημοσιεύτηκε:

Σήμερα στις 8μμ  εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη που αφορά την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα 650 ιδιωτών, 7ετούς θητείας ως «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων» (Π.Δ.Ε.).

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για τη προκήρυξη αυτή τα εξής:

1. Τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά 

α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, εκτυπώσιμη από εξωτερικό υπερσύνδεσμο (link) της ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fi reservice.gr στη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης. Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ότι:

αα) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας και δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα κωλύματα του ιδίου κεφαλαίου,

ββ) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι γνήσια και ακριβή

γγ) δέχονται να υποβληθούν σε εργαστηριακές εξετάσεις για ανίχνευση απαγορευμένων από τον νόμο ουσιών, σε ανοσολογικές εξετάσεις (τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV) και στο σύνολο των προβλεπόμενων υγειονομικών εξετάσεων,

δδ) συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κατά τα προβλεπόμενα των οριζόμενων διαδικασιών των σχετικών διαταγμάτων και της προκήρυξης διαγωνισμού εε) δεν έχουν καταθέσει άλλη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για
τον διαγωνισμό σε έτερη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.)/Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ.)

ζζ) δεν κατέχουν άλλη θέση με οποιοδήποτε σχέση στο Δημόσιο ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και αν κατέχουν, θα παραιτηθούν από τη θέση αυτή με την κατάταξή τους.

* Δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών.

• Ο υποψήφιος φροντίζει να γνωρίζει τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της ΔΙΠΥ(Ν) και την ημερομηνία κατάθεσης που έλαβε για τη συμμετοχή του στον τρέχοντα διαγωνισμό, προκειμένου να παρακολουθεί, με δική του ευθύνη, ευχερώς τις ανακοινώσεις και τους πίνακες που προβλέπεται να αναρτηθούν κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

• Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές-διοικητικές κυρώσεις. Ανυπόγραφη αίτηση δεν γίνεται δεκτή και η υποψηφιότητα απορρίπτεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα δήλωσης μόνο μίας (1) κατηγορίας από τις ανωτέρω αναφερόμενες.

Η υποβολή περισσότερων των μια αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών ειδικοτήτων συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

β) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του, ευκρινώς.

γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας, ή ελλείψει αυτού, φωτοαντίγραφο βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου – υποψηφίου ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα ή φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης. Αν δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία γέννησης, προσκομίζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

δ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου.

ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε ισχύ).

στ) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (μόνο Τύπου Α’) από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί Ι1.

ζ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών* μόνο Δασολογίας ή Δασοπονίας της ημεδαπής ή ισότιμους
τίτλους της αλλοδαπής που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο τη θέσης ή συναφές με αυτό γνωστικό πεδίο. Οι
υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τους ανωτέρω τίτλους σπουδών, εφόσον δηλωθούν, κατά την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής

• Γίνονται δεκτά και τα πτυχία των Σχολών/Τμημάτων οι οποίες έχουν μετονομαστεί, συγχωνευθεί ή απορριφθεί και σήμερα λειτουργούν ως ισότιμες των ανωτέρω πτυχίων. Οι υποψήφιοι των ανωτέρω περιπτώσεων, με δική τους μέριμνα, οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό των ως άνω μεταβολών, στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, υποβάλλοντας τη σχετική βεβαίωση.

• Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία, ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας, ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

• Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό (είτε πρόκειται για ακέραιο αριθμό που προέκυψε από στρογγυλοποίηση είτε πρόκειται για αμιγώς ακέραιο αριθμό) πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στις περιπτώσεις τίτλων σπουδών που ο βαθμός προκύπτει μόνο από αξιολογικό χαρακτηρισμό (κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» ή «ΚΑΛΩΣ»), εάν ο υποψήφιος δεν δύναται να προσκομίσει βεβαίωση για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, στο αντίστοιχο πεδίο πρέπει να καταχωρηθεί η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μία αξιολογική κλίμακα, δηλαδή: «8,50» για «ΑΡΙΣΤΑ», «6,50» για «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» και «5,00» για «ΚΑΛΩΣ». Σε περίπτωση που ο βαθμός δεν προκύπτει ούτε από αξιολογικό χαρακτηρισμό, στο αντίστοιχο πεδίο πρέπει να καταχωρηθεί το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή «5,00».

• Τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά ως εξής:

α) Δημόσια έγγραφα της ημεδαπής που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), γίνονται αποδεκτά εφόσον υποβάλλονται σε ευκρινή μορφή.

β) Ιδιωτικά έγγραφα της ημεδαπής γίνονται αποδεκτά εφόσον υποβάλλονται σε ευκρινή μορφή, χωρίς επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. πιστοποιητικά και βεβαιώσεις απόδειξης γνώσης Η/Υ, ιατρική γνωμάτευση, κ.λ.π.).

γ) Έγγραφα της αλλοδαπής (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται αποδεκτά εφόσον υποβάλλονται σε ευκρινή μορφή τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων τα οποία έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, ή τα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

• Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι
επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.

2. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά

1. Οι υποψήφιοι του διαγωνισμού εκτυπώνουν από εξωτερικό υπερσύνδεσμο (link) της ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος www.fi reservice.gr την αίτηση συμμετοχής του διαγωνισμού, τη συμπληρώνουν και την υποβάλλουν υποχρεωτικά, μαζί με τα απαιτούμενα και τα κατά περίπτωση πρόσθετα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου Γ’
της παρούσης, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. (Το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να έχει μαζί του και να καταθέσει τη νόμιμη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Υπηρεσία ή Αρχή, καθώς και φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, μαζί με τα δικαιολογητικά του υποψηφίου.

Παρατίθεται υπόδειγμα εξουσιοδότησης στη δημοσίευση της παρούσας. Γίνεται δεκτή εξουσιοδότηση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

2. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν και υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με τα απαιτούμενα και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου Γ’ της παρούσας στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών

Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) ή στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ.) Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους (οι διευθύνσεις των οποίων περιλαμβάνονται σε εξωτερικό υπερσύνδεσμο (link) στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fi reservice.gr, στη δημοσίευση της παρούσης) στις ημερομηνίες  έως και την Παρασκευή 29-12-2023 και από Ω/08:00’ έως Ω/20:00’ (μη συμπεριλαμβανομένων αργιών και Σαββατοκύριακου).

3. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά ή κατατίθεται εκπρόθεσμα ή σε περίπτωση που κατατεθεί εκπροθέσμως κάποιο εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παρούσας προκήρυξης, δε γίνεται δεκτή, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα και δε λαμβάνεται υπόψη για το διαγωνισμό. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

4. Οι υποψήφιοι, προσερχόμενοι ενώπιον κάθε Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος, σε όλες τις προβλεπόμενες από την παρούσα διαδικασίες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο ταυτότητάς τους. Όσοι δε φέρουν δελτίο ταυτότητας, δε θα γίνονται δεκτοί και δε θα τους επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους διεξαγωγής των διαδικασιών. Ελλείψει αυτής, προσκομίζεται φωτοαντίγραφο βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου – υποψηφίου ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα ή φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης. Αν δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία γέννησης, προσκομίζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης.

5. Οι Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών ελέγχουν την εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, καθώς και την ακρίβεια, πληρότητα και τη σύνταξη αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις σχετικές διαταγές και οδηγίες. Εισάγουν τα στοιχεία των υποψηφίων σε σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή.

6. Οι Επιτροπές επιστρέφουν αιτιολογημένα, χωρίς άλλη διατύπωση, με αποδεικτικό, τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι υποψήφιοι σε περιπτώσεις που δεν είναι αληθή/ορθά, δεν είναι πλήρη, δε συμφωνούν με όσα έχουν αναφερθεί στην κατατεθείσα αίτηση.

7. Μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού παραλαμβάνει και ελέγχει την ακρίβεια, την πληρότητα, τη σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή όλων των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων και των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, που υποβάλλονται από τους υποψήφιους, και συντάσσει κατά φθίνουσα σειρά μορίων, προσωρινούς πίνακες υποψηφίων που πληρούν και προσωρινούς πίνακες υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, ανά ειδικότητα, για συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ). Οι πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fi reservice.gr και οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη. Στους πίνακες, δεν αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, αλλά οι αριθμοί αίτησης αυτών, στον τρέχοντα
διαγωνισμό.

8. Στον πίνακα των υποψηφίων που δεν πληρούν τα εν λόγω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να αναγράφεται σε κάθε υποψήφιο ποιες ακριβώς ελλείψεις ή σφάλματα διαπιστώθηκαν. Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών επικουρεί το έργο της ανωτέρω Επιτροπής.

3.Τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι, [και των δύο (2) ειδικοτήτων] θα προσληφθούν ως «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων» με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επταετούς (7) θητείας, μέσω συστήματος αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) και θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες, άντρες και γυναίκες. Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.

β. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

γ. Να είναι κάτοχοι οποιουδήποτε τύπου απολυτηρίου τίτλου Λυκείου. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών σχολικών μονάδων αλλοδαπής πρέπει να συνυποβάλλουν βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας.

δ. Οι υποψήφιοι ειδικότητας Πυροσβεστικού Τεχνικού Προσωπικού, να μην έχουν υπερβεί το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής (ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1995 και μεταγενέστερα). Κατ’ εξαίρεση, οι Πυροσβέστες Εποχικής Απασχόλησης και οι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με γνωστικό αντικείμενο Δασολογίας ή Δασοπονίας ή τίτλου ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΑΤΕΕΝ, ή κατόχου αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Δασολόγου από το ΑΤΕΕΝ, πρέπει να μην έχουν υπερβεί το τριακοστό πέμπτο (35ο ) έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης (ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1988 και μεταγενέστερα).

ε. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές του Π.Σ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων των σχολών στρατού ξηράς (ΟΠΛΑ), κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 11/2014 (Α’ 17), όπως ισχύει.

στ. Να μη φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματος ή του προσώπου τους, κατά την περιβολή της στολής σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Π.Σ. διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται να φέρουν δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ του περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητά τους, η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους, ή περιλαμβάνουν μηνύματα διακρίσεων, μίσους ή βίας κατά προσώπου, ή ομάδας

προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Εάν διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος φέρει δερματοστιξία (τατουάζ), σε εμφανές, κατά την περιβολή της στολής, σημείο του σώματός ή του προσώπου του, θα αποκλείεται του διαγωνισμού. Τέλος, οι οπές από διάτρηση σε οποιοδήποτε σημείο του προσώπου ή του σώματος (piercing), θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό ελάχιστα ορατές.

ζ. Να έχουν ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του Πυροσβεστικού έργου.

η. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ως υπαγόμενοι στα εδαφ. γ’ έως η’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (Α’ 302) και να είναι ικανοί κατηγορίας Ι1 κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό.

θ. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσία της χώρας, τρομοκρατικών πράξεων, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεση ς (κοινή και στην Υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Επίσης, να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη διά βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν κατατάσσονται στο Π.Σ., αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη, εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.

ι. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας ή λόγω ανάκλησης διορισμού εξαιτίας κωλύματος.ια. Για όσους έχουν προσληφθεί στο Π.Σ. ως Πυροσβέστες Εποχικής Απασχόλησης, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί λόγω προσκόμισης ψευδών ή πλαστώ δικαιολογητικών.

ιβ. Για τους εθελοντές του Π.Σ., να μην έχουν χάσει την ιδιότητά τους για τους λόγους που αναφέρονται στιςπεριπτώσεις γ’, δ’ και ε’ του αρ. 25 του ν. 4029/2011 (Α’ 245).

ιγ. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

ιδ. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.

ιε. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).

Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό, καθώς και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας. Τα κωλύματα ισχύουνγια το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό έως και την κατάταξη του υποψηφίου.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.