Quantcast
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας: Τέλος το ΤΧΣ από τις τράπεζες - Ποιες αλλαγές έρχονται - enikonomia.gr
share

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας: Τέλος το ΤΧΣ από τις τράπεζες – Ποιες αλλαγές έρχονται

δημοσιεύτηκε:

“Τέλος” το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ΤΧΣ από τις τράπεζες.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Ταμείο, ολοκληρώνεται η διαδικασία επικαιροποίησης της Στρατηγικής Αποεπένδυσης που συντάχθηκε στο πλαίσιο του νόμου (3864/2010) που έχει συμφωνηθεί με τις τράπεζες και έχει λάβει και έγκριση του υπουργείου Οικονομικών.

Παράλληλα επισημαίνεται πως η Στρατηγική Αποεπένδυσης τηρεί τις αρχές που ορίζονται στο νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ΤΧΣ αλλά και όλες τις σχετικές νομικές και κανονιστικές διατάξεις. Ο Νόμος αναδεικνύει την αποεπένδυση σε κεντρική επιλογή του ΤΧΣ, εξίσου σημαντική με την κύρια αποστολή του που αφορά τη διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος για χάρη του δημόσιου συμφέροντος, και καθορίζει ως ορίζοντα ολοκλήρωσής της το τέλος του 2025, που είναι η ημερομηνία λήξης της λειτουργίας του Ταμείου.

Ο ρόλος του Ταμείου

Το Ταμείο είναι απολύτως προσηλωμένο στην προσπάθεια να διαθέσει τις συμμετοχές του στις συστημικές τράπεζες πριν την εκπνοή του με τρόπο συντεταγμένο και συμβατό με την διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εύλογη αξία τους. Η πώληση των μετοχών σε οποιαδήποτε από τις ελληνικές συστημικές τράπεζες συνάδει πλήρως με την αποστολή του ΤΧΣ για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και αντανακλά την πρόοδο του Τραπεζικού τομέα όσον αφορά την αντιμετώπιση αδυναμιών του παρελθόντος και την επίτευξη και επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας.

Η αποεπένδυση των συμμετοχών του Ταμείου θα προσφέρει ευρύτερα οφέλη στην ελληνική οικονομία και στο δημόσιο συμφέρον, ενισχύοντας περαιτέρω τη ρευστότητα και την αποτελεσματικότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και συμβάλλοντας στην παροχή περισσότερων ευκαιριών για άμεσες επενδύσεις στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, ο οποίος αναβαθμίζεται εξασφαλίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη του σε καθεστώς πλήρους ιδιωτικής ιδιοκτησίας.

Το ΤΧΣ θα εντοπίσει ευκαιρίες για την υλοποίηση καλά σχεδιασμένων συναλλαγών με τον πλέον συμφέροντα τρόπο, πάντα σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Θα αναλάβει ίδιες πρωτοβουλίες αλλά παράλληλα θα εξετάσει τυχόν προσεγγίσεις από επενδυτές και προτάσεις που ενδέχεται να υποβάλουν οι Τράπεζες. Πριν αποφασίσει να επιδιώξει μια πώληση μετοχών, το ΤΧΣ θα λάβει υπόψη τις υποχρεώσεις του για την χρηματοοικονομική σταθερότητα καθώς και τη εξασφάλιση δίκαιης αξίας για τις συμμετοχές του. Σε κάθε περίπτωση, θα ακολουθήσει μια διαφανή και ανταγωνιστική διαδικασία, διατηρώντας παράλληλα την αρμόζουσα εμπιστευτικότητα.

Η Στρατηγική ορίζει σαφώς τις βασικές αρχές που εξυπηρετούνται κατά την διαδικασία αποεπένδυσης:

  • Σαφήνεια σκοπού στο πλαίσιο μιας σαφούς και συνοπτικής στρατηγικής που καθορίζει τις γενικές παραμέτρους για μεμονωμένες συναλλαγές.
  • Διαφάνεια σχετικά με τη στρατηγική μέσω της κοινοποίησης σαφών στρατηγικών στόχων στα ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Υψηλά πρότυπα λειτουργίας με την τήρηση βέλτιστων πρακτικών οι οποίες είναι πλήρως συμβατές με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
  • Διαφανής και ανταγωνιστική διαδικασία η οποία προβλέπει σε όλους τους τύπους συναλλαγών ότι οι καλή τη πίστει επενδυτές θα έχουν την βεβαιότητα ότι θα αντιμετωπιστούν με διαφανή και αμερόληπτο τρόπο. Το ΤΧΣ δεν θα ακολουθήσει διμερή διαπραγμάτευση ή συναλλαγή η οποία δεν θα περιλαμβάνει ανταγωνιστική διαδικασία, η χρονική στιγμή της οποίας θα ανακοινώνεται κατά την έναρξη της συναλλαγής.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποεπένδυσης, το ΤΧΣ θα επιδιώκει να ενισχύσει την αξία του χαρτοφυλακίου του, παρότι ο σχεδιασμός, η δομή, η διαδικασία και η εκτέλεση των επι μέρους συναλλαγών θα είναι προσαρμοσμένες στις συνθήκες της αγοράς και στις επιδόσεις των Τραπεζών. Το ΤΧΣ δεν θα δεσμευτεί σε συγκεκριμένο χρονισμό ή αλληλουχία συναλλαγών εντός του συνολικού πλαισίου εκποίησης με ορίζοντα τριετίας, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί η εμπορική αξία του χαρτοφυλακίου του. Επιπλέον, δεν θεωρεί ότι οι μεμονωμένες συναλλαγές αποτελούν σημείο αναφοράς για τις επόμενες που θα σχεδιαστούν και θα εκτελεστούν υπό το φως των τότε επικρατουσών συνθηκών.

Ποιοι είναι οι εναλλακτικοί συναλλαγής

Το ΤΧΣ θα αποφασίζει για τη συγκεκριμένη δομή της κάθε μεμονωμένης συναλλαγής αποεπένδυσης λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τα οφέλη και τα μειονεκτήματα κάθε τύπου, τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεσή της και το προφίλ των επενδυτών που συνήθως συμμετέχουν σε τέτοιες συναλλαγές. Ενώ οι περισσότερες συναλλαγές είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν με πρωτοβουλία του Ταμείου, ορισμένες μπορεί να προκύψουν από πρωτοβουλία της Τράπεζας ή από αυτόκλητη προσφορά τρίτου μέρους. Οι διαφορετικές δομές συναλλαγών μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες και οι δύο είναι διαθέσιμες στο Ταμείο:

Συναλλαγή μέσω Κεφαλαιαγοράς: οι μετοχές πωλούνται απευθείας στην ανοιχτή αγορά μετοχών μέσω διαδικασίας που στοχεύει σε ευρεία διανομή σε κατά κύριο λόγο θεσμικούς επενδυτές, με την τιμή να καθορίζεται συνήθως μέσω:

i) μιας διαδικασίας bookbuilding που ενσωματώνει κάποιο βαθμό ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών, ή

ii) μέσω του συνήθους μηχανισμού διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο. Η Στρατηγική αποεπένδυσης περιλαμβάνει τρεις δομές Συναλλαγών μέσω Κεφαλαιαγοράς με πρωτοβουλία του Ταμείου (Accelerated Bookbuild, Fully Marketed Offering και trading plan/dribble out) και μία με πρωτοβουλία της αντίστοιχης Τράπεζας (share buyback). Το Ταμείο μπορεί να χρησιμοποιήσει συνδυασμό των παραπάνω δομών, εάν αυτό είναι συμφέρον λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες.

Ιδιωτική συναλλαγή: μεγάλο πακέτο μετοχών (μερίδιο 5% ή μεγαλύτερο ή το πλήρες μερίδιο εάν το ΤΧΣ κατέχει λιγότερο από 5%) πωλείται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ή δημόσιας εξαγοράς σε επενδυτή (επενδυτές) που επιδιώκει (επιδιώκουν) να αποκτήσει (αποκτήσουν) σημαντικό μερίδιο στην Τράπεζα.

Διαβάστε αναλυτικά τα κύρια σημεία της Στρατηγικής Αποεπένδυσης  εδώ

 

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.