Quantcast
Ταξί: Τέλος στις... άναρχες πιάτσες - Τι αλλάζει με υπουργική απόφαση - enikonomia.gr
share

Ταξί: Τέλος στις… άναρχες πιάτσες – Τι αλλάζει με υπουργική απόφαση

δημοσιεύτηκε:

Τέλος στις άναρχες πιάτσες ταξί στους δήμους βάζει υπουργική απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Πρόκειται για την αριθμ. απόφ. : 41911 – 25 Φεβρουαρίου 2021, Αρ. Φύλλου 753 που φέρει τον τίτλο “Καθορισμός κριτηρίων χωροθέτησης των θέσεων στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) των επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης της περ. β’ της παρ. 13 του άρθρου 41 του ν. 4663/2020”, στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
1.ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΑΧΙ (ΠΙΑΤΣΑ)
Για τη χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ΤΑΧΙ (πιάτσα) απαιτείται η εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης.
Η μελέτη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και για λόγους ισονομίας, αφενός τη ζήτηση για ΤΑΧΙ σύμφωνα με τις παρακείμενες δραστηριότητες και αφετέρου την ανάγκη για στάθμευση όλων των χρηστών του οδικού δικτύου και ιδιαίτερα των κατοίκων της περιοχής.
Επίσης, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι από την εφαρμογή της χωροθετούμενης θέσης στάθμευσης ΤΑΧΙ δεν θα επηρεαστεί αρνητικά το επίπεδο εξυπηρέτησης της οδού και τυχόν παρακείμενων κόμβων και θα διασφαλίζεται ότι η διερχόμενη κυκλοφορία θα διεξάγεται με ασφάλεια και απρόσκοπτα.
1. Δεν χωροθετούνται θέσεις στάθμευσης ΤΑΧΙ (πιάτσα):
α) Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας με καθοριζόμενο όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 50 χλμ./ώρα.
β) Σε οδούς με παράπλευρο δίκτυο (S.R.).
γ) Σε οδούς όπου λειτουργούν λεωφορειολωρίδες κυκλοφορίας Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.).
2. Η χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ΤΑΧΙ γίνεται σε οδικά τμήματα, όπου επιτρέπεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων.
– Η χωροθέτηση μπορεί να γίνει σε οδούς μονής ή διπλής κυκλοφορίας. Απαραίτητο εναπομείναν πλάτος ανά λωρίδα κυκλοφορίας, θα πρέπει να είναι, σε οδό μονής κυκλοφορίας το ελάχιστο στα τρία μέτρα (3,00) και σε οδό διπλής κυκλοφορίας στα τρία μέτρα και πενήντα εκατοστά (3,50). Σε οδούς όπου διέρχεται λεωφορείο το ελάχιστο εναπομείναν πλάτος της οδού θα πρέπει να είναι στα τρία μέτρα και πενήντα εκατοστά (3,50).
– Το πλάτος της χωροθετούμενης θέσης επί οδοστρώματος ή και σε εσοχή, ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα δύο μέτρα και είκοσι εκατοστά (2,20) και το χωροθετούμενο μήκος ανά όχημα, στα πέντε μέτρα (5,00).
– Οι χωροθετούμενες θέσεις στάθμευσης ΤΑΧΙ (πιάτσα), προτείνεται να βρίσκονται πλησίον σημείων σημαντικής προσέλκυσης μετακινήσεων, όπως σταθμοί Μέσων Σταθερής Τροχιάς, αεροδρόμια, νοσοκομεία, εμπορικά και αθλητικά κέντρα, κεντρικά σημεία πόλης κ.λπ. Η προτεινόμενη απόσταση, της χωροθετούμενης θέσης στάθμευσης ΤΑΧΙ από τα σημεία προσέλκυσης, προτείνεται να είναι η μέγιστη μέχρι τετρακόσια μέτρα (400) [αποδεκτός χρόνος περπατήματος πέντε λεπτά (5)].
– Συνίσταται η χωροθέτηση της θέσης στάθμευσης ΤΑΧΙ (πιάτσα) να γίνεται πλησίον διαβάσεων πεζών, ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση της θέσης ΤΑΧΙ από τους πεζούς. Η διάβαση πεζών θα πρέπει να προηγείται της θέσης στάθμευσης ΤΑΞΙ και να βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση πέντε (5,00) έως δέκα μέτρα (10,00) τουλάχιστον.
– Για τη χωροθέτηση της θέσης στάθμευσης ΤΑΧΙ (πιάτσα), ισχύ έχουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην απόσταση των χωροθετούμενων θέσεων από φωτεινούς σηματοδότες και από πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP). Επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 34, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η οδική ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου και θα διασφαλίζεται απαραίτητα η καλή ορατότητα των πινακίδων σήμανσης και των σηματοδοτών.
– Σε περίπτωση που, για τη χωροθέτηση θέσης στάσης-στάθμευσης ΤΑΧΙ, απαιτηθεί η δημιουργία εσοχής εις βάρος του πεζοδρομίου, τότε το ελάχιστο εναπομείναν πλάτος πεζοδρομίου δεν θα είναι λιγότερο του ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50), μη συμπεριλαμβανομένης της κατακόρυφης σήμανσης και αστικού εξοπλισμού.
– Για χωροθετούμενες θέσεις σε εσοχή, ιδιαίτερα, πλησίον νοσοκομείων, αεροδρόμιων κ.λπ., προτείνεται η δημιουργία εσοχής με διαμόρφωση ραμπών για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρίες.
– Για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, απαιτείται μεταξύ των άλλων να διασφαλίζονται καλές συνθήκες ορατότητας με επαρκή φωτισμό.
2.ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΑΧΙ (ΠΙΑΤΣΑ)
Για την οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης ΤΑΧΙ (πιάτσα), απαιτείται οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές οδηγίες και τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Οριζόντια σήμανση
Η οριζόντια σήμανση θα γίνεται με διαγράμμιση επί του οδοστρώματος σε σχήμα «Π». Οι δύο κάθετες στο κράσπεδο γραμμές θα έχουν μήκος δύο μέτρα και είκοσι εκατοστά (2,20) και η παράλληλη προς το κράσπεδο γραμμή θα έχει μήκος, όπως θα ορίζεται στην εγκριτική απόφαση χωροθέτησης της θέσης στάθμευσης ΤΑΧΙ. Προτείνεται για το διαχωρισμό ανά όχημα, ανά πέντε μέτρα (5,00), διαγράμμιση με μία κάθετη προς το κράσπεδο γραμμή, μήκους δύο μέτρων και είκοσι εκατοστών (2,20). Επίσης είναι δυνατή και η εγκατάσταση πυκτογράμματος με την αναγραφή ΤΑΧΙ λευκού ή κυανού χρώματος, στο κέντρο του συνολικού χωροθετούμενου χώρου στάθμευσης ΤΑΧΙ.
Η οριζόντια σήμανση θα αποτελείται από συνεχόμενη γραμμή κυανού χρώματος, σύμφωνα με το εδαφ. (α) της παρ. 7 του άρθρου 5 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Το πλάτος της γραμμής θα είναι 20 εκ. με αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης.
Κατακόρυφη σήμανση
Η χωροθέτηση των θέσεων στάθμευσης ΤΑΧΙ (πιάτσα), θα γίνεται με κατακόρυφη σήμανση τύπου Ρ-70, σε συνδυασμό με πρόσθετες πινακίδες τύπου Πρ4α και Πρ4γ, οι οποίες και θα τοποθετούνται στην αρχή και στο τέλος του χώρου της πιάτσας και επί του πεζοδρομίου σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές οδηγίες.
– Για την κατασκευή των πινακίδων ισχύ έχουν, οι Ελληνικές πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές Σ303-74, Σ306-74, Σ 310 και Σ 311.
– Τα υλικά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 12899-1.
– Οι πινακίδες θα είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο πάχους 3mm, πλήρως αντανακλαστικές, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές με Τύπου I, II, III φθορίζουσες αντανακλαστικές μεμβράνες.
– Οι στύλοι στήριξης των πινακίδων θα είναι μεμονωμένοι απλοί σωληνωτοί ορθοστάτες (κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής), σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12899 και ΕΝ 10255.
– Ο στύλος της πινακίδας θα τοποθετείται τουλάχιστον μισό μέτρο (0,50) μέσα από την άκρη του κρασπέδου.
– Το ελεύθερο ύψος του κατώτερου άκρου της πινακίδας από το πεζοδρόμιο θα είναι τουλάχιστον δύο μέτρα και είκοσι πέντε εκατοστά (2,25).
– Στην παρούσα Τεχνική Οδηγία, επισυνάπτεται πρότυπο σκαρίφημα οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, χωροθέτησης θέσεων στάθμευσης ΤΑΧΙ


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.