Quantcast
Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα απασχόλησης 6.000 ανέργων - Τι πρέπει να γνωρίζετε - enikonomia.gr
share

Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα απασχόλησης 6.000 ανέργων – Τι πρέπει να γνωρίζετε

δημοσιεύτηκε:

Δημοσιεύθηκε η δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν από σήμερα,Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ προκειμένου να συμμετάσχουν στο παραπάνω πρόγραμμα.


Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του ΟΑΕΔ

Ξεκινά σήμερα Τετάρτη 28-11-2018 και ώρα 15:00, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000
ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους
έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας».


Το
πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και
δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, στους τομείς έξυπνης
εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα εντάσσονται:Α.
Επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τομείς:


α. Μεταποίηση-Βιομηχανία


β. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (τηλεπικοινωνίας,
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες και δραστηριότητες
υπηρεσιών πληροφορίας)


γ. Υλικά-Κατασκευές (κατασκευές) και


δ. Εφοδιαστική αλυσίδα (μεταφορά και αποθήκευση)


Β.
Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, που θα δημιουργήσουν νέα/ες θέση/εις εργασίας ειδικοτήτων
πληροφορικής. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις και ειδικότητες πληροφορικής
περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.


Απαραίτητη
προϋπόθεση για την ένταξη μιας
επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της
κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.


Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι
εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 39 ετών, απόφοιτοι
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.


Οι ωφελούμενοι άνεργοι
πτυχιούχοι πρέπει:


α. να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, τόσο κατά την ημερομηνία
υπόδειξής τους από το αρμόδιο ΚΠΑ, όσο και κατά την πρόσληψή τους


β. να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης
προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης


γ. να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή
να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή
πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία
τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα και


δ. να είναι ηλικίας έως 39 ετών (να διανύουν έως και το 40ο έτος της ηλικίας τους), κατά την ημερομηνία
υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.


Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 15 μήνες.
Μετά τη λήξη των 15 μηνών η
επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει την/τις θέση/εις εργασίας για επιπλέον τρεις
μήνες, χωρίς επιχορήγηση.


Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του
μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο
όριο:


α. το ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως για κατόχους
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης


β. το ποσό των 700 ευρώ μηνιαίως για κατόχους
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και


γ. το ποσό των 800 ευρώ μηνιαίως για κατόχους
διδακτορικού τίτλου σπουδών.


Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η
ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι πιστοποιημένος χρήστης στις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εφόσον έχει παραλάβει κλειδάριθμο από το ΚΠΑ της περιοχής
της) και διαθέτει κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο
πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν
ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής-εντολή κενής θέσης-υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).
Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να απασχολήσει επιχορηγούμενο προσωπικό σε
υποκατάστημά της θα υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο ΚΠΑ
αρμοδιότητας του υποκαταστήματος.


Υπενθυμίζουμε ότι πέραν της πάγιας διαδικασίας υπόδειξης υποψηφίων μέσω
των εργασιακών συμβούλων του ΟΑΕΔ, ο Οργανισμός
δίνει την δυνατότητα στους εργοδότες – επιχειρήσεις να αναζητούν οι ίδιοι
τους υποψήφιους για πρόσληψη ανέργους
απευθείας μέσα από τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές
δίνουν πρόσβαση στα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος των εγγεγραμμένων στα
μητρώα του ανέργων µε βάση την ειδικότητά τους, την περιοχή στην οποία
διαμένουν, αλλά και το επίπεδο εκπαίδευσης του ανέργου.


Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι καλούνται να συμπληρώσουν ή να
επικαιροποιήσουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα, είτε ως πιστοποιημένοι χρήστες µε
τη χρήση κλειδαρίθμου µέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, είτε µε τη συνεργασία
Εργασιακού Συμβούλου στα ΚΠΑ ΟΑΕ∆.


Η δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.


Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα
περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που είναι αναρτημένη
στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

H ανακοίνωση του υπουργείου ΕργασίαςΌπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας σε ανακοίνωση του, η μεταποίηση, η βιομηχανία και οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα επιχειρήσεων που εντάσσονται στους εν
λόγω κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης.


Με
συνολικό προϋπολογισμό 112.000.000 ευρώ, η επιδότηση διάρκειας 15 μηνών θα καλύπτει
μέχρι και το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και διαμορφώνεται
ως εξής: έως 600 ευρώ για κατόχους πτυχίου (μισθός 1.200 ευρώ), έως 700 για
κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (μισθός 1.400 ευρώ) και έως 800 ευρώ για κατόχους
διδακτορικού τίτλου (μισθός 1.600 ευρώ).


Η
επιχείρηση θα πρέπει να μην έχει απολύσει προσωπικό το τελευταίο τρίμηνο πριν από την αίτηση υπαγωγής της στο πρόγραμμα, να μην προβεί σε αλλαγή του αριθμού των
εργαζομένων που είχε κατά την ημερομηνία αίτησης κατά τη διάρκεια των δεκαπέντε
(15) μηνών, ενώ η διατήρηση της θέσης εργασίας για 3 μήνες μετά το πρόγραμμα ορίζεται
υποχρεωτική.share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.