Quantcast
Χρέη: Τι προβλέπει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για επανένταξη των πληγέντων από τον κορονοϊό στη ρύθμιση - enikonomia.gr
share

Χρέη: Τι προβλέπει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για επανένταξη των πληγέντων από τον κορονοϊό στη ρύθμιση

δημοσιεύτηκε:

Διευκρινίσεις αναφορικά με την επανένταξη πληγέντων από την κρίση του
κορονοϊού (ν. 4469/2017) στη ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης δίνει με νέα εγκύκλιό της η
ΑΑΔΕ.
Αναλυτικά,
οφειλέτες, για τους οποίους έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση
καταβολής δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των
επιπτώσεων του κορονοϊού COVID19, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76),
την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’104)
και τον ν. 4690/2020, με βεβαιωμένες οφειλές στις Δημόσιες Οικονομικές
Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια
του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Νοεμβρίου 2020 τη ρύθμιση
τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4469/2017 (Α’62), δύνανται
να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό
δόσεων της ρύθμισης κατόπιν υποβολής αίτησης επανένταξής τους σε αυτή. Η
επανένταξη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός
Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και την 31.12.2020. Η καταληκτική ημερομηνία της
αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν
ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.
Η αίτηση
επανένταξης του οφειλέτη υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν.4469/2017 της
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) στη διαδικτυακή
εφαρμογή https://keyd.gsis.gr/dsae/ocwrequest ή με την αποστολή σχετικού
ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση [email protected] με θέμα «Αίτηση
επανένταξης στη ρύθμιση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού». Η αίτηση του οφειλέτη
περιέχει υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, επωνυμία, διεύθυνση,
Α.Φ.Μ., κύριο ΚΑΔ ή τον δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του κύριου ΚΑΔ
, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση.
Οι αιτούντες την
επανένταξη δηλώνουν στην αίτηση, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του
αρ. 8 ν. 1599/1986, ότι:
α) είναι πληγέντες
από την πανδημία, ήτοι ότι έχει χορηγηθεί παράταση και αναστολή είσπραξης για
τις οφειλές τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID19, σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, και
β) ότι απώλεσαν
ρύθμιση του ν. 4469/2017 εντός του χρονικού διαστήματος Μαρτίου έως και
Νοεμβρίου 2020, και
γ) έχουν υποβάλει
όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας,
όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
Υπενθυμίζεται ότι
αυτοδίκαιη ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης (απώλεια της ρύθμισης) έναντι
του Δημοσίου επέρχεται βάσει της παρ.6 του άρθρου 14 του ν. 4469/2017 στις εξής
περιπτώσεις:
α) μη καταβολή
δόσεων ή μερική καταβολή δόσεων από τον οφειλέτη προς τη Φορολογική Διοίκηση ή
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύμβαση
αναδιάρθρωσης οφειλών, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3)
δόσεις,
β)παράλειψη του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και την
προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) μηνών από την
παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους, και
γ) παράλειψη του
οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης
ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τις οφειλές του είτε προς το Δημόσιο ή υπέρ
τρίτων που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες κατέστησαν
ληξιπρόθεσμες μετά την έναρξη ισχύος ή την επικύρωση της σύμβασης, εντός εξήντα
(60) ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
Για την επανένταξη
στη ρύθμιση, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ελέγχονται τα κάτωθι:
α) αν έχει γίνει
καταβολή μέρους της δόσης του μηνός Δεκεμβρίου 2019 της προϋπάρχουσας ρύθμισης
β) αν έχει γίνει
εξόφληση ή ρύθμιση των νέων οφειλών, εκτός από αυτές που τελούν σε αναστολή
είσπραξης βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.
Σε περίπτωση που
υφίστανται τυχόν λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές μη τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο,
αν και έχουν παρέλθει τουλάχιστον 60 ημέρες από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας
καταβολής τους, ο οφειλέτης πρέπει, πριν από την υποβολή αίτησης επανένταξης
στη ρύθμιση, να έχει εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο, ήτοι με
αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, βάσει νόμου, δικαστικής
απόφασης ή προσωρινής διαταγής, τις ανωτέρω οφειλές.
Ο έλεγχος υποβολής
των προβλεπόμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας
(Φ.Π.Α.) το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
εκάστης (λαμβανομένων υπόψη και τυχόν παρατάσεων που έχουν δοθεί) διενεργείται
σε μεταγενέστερο χρόνο από την Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικό Κέντρο / Ε.Μ.ΕΙΣ.)
της οποίας ο Προϊστάμενος είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της
οφειλής, κατά περίπτωση.
Εφόσον διαπιστωθεί
κατά τον έλεγχο αυτό, ότι οι δηλώσεις αυτές δεν έχουν υποβληθεί εντός της
προθεσμίας που τάσσουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4469/2017, επέρχεται
απώλεια της ρύθμισης και ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη της
είσπραξης της οφειλής Υπηρεσίας ενεργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη
νομοθεσία.
Προϋπόθεση για την
επανένταξη αποτελεί η εμπρόθεσμη καταβολή της δόσης του Δεκεμβρίου 2020 με τη
χρήση της Ταυτότητας Οφειλής που είχε χορηγηθεί.

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.