Quantcast
«Φορτίζω Παντού»: Παρατείνεται η προθεσμία του προγράμματος για τις αιτήσεις των ενισχύσεων - enikonomia.gr
share

«Φορτίζω Παντού»: Παρατείνεται η προθεσμία του προγράμματος για τις αιτήσεις των ενισχύσεων

δημοσιεύτηκε:

Υπεγράφη  η τροποποίηση της ισχύουσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία παρατείνεται η προθεσμία  υλοποίησης των έργων έως και 31 Δεκεμβρίου 2025 για τη δράση επιδότησης δημόσιων σταθμών φόρτισης «Φορτίζω Παντού» όπως ενημερώνει με ανακοίνωση του το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Παράλληλα επισημαίνεται πως ο στόχος του «Φορτίζω Παντού» είναι η εγκατάσταση κατ’ ελάχιστον 4.500 δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, με την αθροιστική εγκατεστημένη ισχύ των σημείων αυτών να ανέρχεται σε 300.000 kW. Η δράση «Φορτίζω Παντού» χρηματοδοτείται με 80 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για την επιτυχή υλοποίηση της δράσης λειτουργεί επίσημη διαδικτυακή πύλη (https://fortizopantou.gov.gr).

 

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν σύμφωνα με την ιστοσελίδα https://fortizopantou.gov.gr/ τα εξής για τη δράση:

Α. Οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης «Φορτίζω Παντού» είναι οι φορείς που υλοποιούν τις σχετικές επενδύσεις και οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης. Οι φορείς αυτοί μπορούν να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. Εμπορικές εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις,
β. Συνεταιρισμοί,
γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
δ. Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
ε. Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:

  • δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
  • δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
  • δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Oι δικαιούχοι των ενισχύσεων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, βάσει του ρόλου τους στις προς υλοποίηση επενδύσεις:

Κατηγορία δικαιούχων Ι:

Δικαιούχοι οι οποίοι:

(α) θα έχουν την κυριότητα του ενισχυόμενου σταθμού φόρτισης Η/Ο,

(β) θα έχουν την κυριότητα ή νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των χώρων εγκατάστασης του σταθμού φόρτισης Η/Ο και

(γ) θα έχουν συνάψει σύμβαση με Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. εγγεγραμμένο στο Μ.Υ.Φ.Α.Η., για την εκπροσώπηση του σταθμού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4710/2020, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Κατηγορία δικαιούχων Ι:

Δικαιούχοι οι οποίοι:

(α) θα έχουν την κυριότητα του ενισχυόμενου σταθμού φόρτισης Η/Ο

(β) θα λειτουργούν οι ίδιοι ως φορείς εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.) εγγεγραμμένοι στο Μ.Υ.Φ.Α.Η, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4710/2020 και

(γ) είτε είναι κύριοι και του χώρου εγκατάστασης των σταθμών φόρτισης Η/Ο είτε έχουν συνάψει μακροχρόνια σύμβαση τουλάχιστον πέντε (5) ετών για την παραχώρηση πλήρους και ακώλυτης χρήσης με τους κύριους ή έχοντες νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των χώρων εγκατάστασης των σταθμών φόρτισης Η/Ο.

Διευκρινίζεται πως στην περίπτωση που ο αιτών – δικαιούχος της ενίσχυσης είναι διαφορετικό νομικό πρόσωπο από τον κύριο/έχοντα νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των χώρων εγκατάστασης του σταθμού φόρτισης Η/Ο, η όποια δαπάνη προκύψει για την εγκατάσταση του σταθμού από τον δεύτερο, συμπεριλαμβανομένης τυχόν δαπάνης για τη σύνδεσή του σταθμού με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει τελικά να επιβαρύνει τον πρώτο, προκειμένου να δύναται να συμπεριληφθεί στις επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες του αιτούντος-δικαιούχου.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται, με σχετική συμφωνία και παραστατικά-αποδεικτικά (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ της δράσης), ότι ο αιτών-δικαιούχος της ενίσχυσης ανέλαβε και επωμίσθηκε εξολοκλήρου τις σχετικές δαπάνες που είχε αρχικά καταβάλει ο κύριος / έχων νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου..

Διευκρινίζεται ακόμα πως οι Ο.Τ.Α. Α’ ή Β’ βαθμού δεν αποτελούν δικαιούχους της δράσης.

Β. Οι  επιλέξιμες δαπάνες για τη λήψη ενίσχυσης

Οι επιλέξιμες δαπάνες για την ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο που ισχύουν για τις Κατηγορίες χώρων Α και Β, για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις, με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στην ΚΥΑ της δράσης, δύνανται να καταλαμβάνουν τις κατηγορίες του Πίνακα 5 κατωτέρω, του άρθρου 10.1 της ΚΥΑ της δράσης. Οι δαπάνες αυτές κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

 

Επιπλέον, για την επιλεξιμότητα των δαπανών για την εκάστοτε Κατηγορία Α και Β, ισχύουν τα εξής:

Κατηγορία Α:

Για την Κατηγορία Α, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες οι οποίες ρητά και διακριτά περιγράφονται στην εκάστοτε Σύμβαση Παραχώρησης που έχει υπογραφεί μεταξύ Παραχωρούσας / Αναθέτουσας Αρχής και Παραχωρησιούχου εφόσον αυτές περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες του Πίνακα 5 της ΚΥΑ της δράσης.

Κατηγορία Β:

Για την Κατηγορία Β, ορίζεται μέγιστο ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού ανά σταθμό φόρτισης Η/Ο και ανά κατηγορία βασικών επιλέξιμων δαπανών του Πίνακα 5, που περιλαμβάνεται στην αίτηση για επιδότηση.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δαπανών καθώς και το ποιες δαπάνες θεωρούνται μη επιλέξιμες βρίσκονται στην ΚΥΑ της δράσης και συγκεκριμένα στο άρθρο 10.

 

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.