Quantcast
«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ»: Έρχεται νέα πληρωμή και παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις - enikonomia.gr
share

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ»: Έρχεται νέα πληρωμή και παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις

δημοσιεύτηκε:

Έρχεται νέα πληρωμή για τους δικαιούχους του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ».

Όπως ενημερώνει με ανακοίνωση του το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τις προσεχείς ημέρες θα πιστωθεί, με τη 18η σχετική απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 1.137 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ», το ποσό των 3.649.114,87 ευρώ.

Από αυτά, ποσό 1.675.463,16 ευρώ αφορά 897 φυσικά πρόσωπα και ποσό 1.973.651,71 ευρώ, 240 νομικά πρόσωπα. Συνολικά, θα επιδοτηθούν 1.225 ηλεκτρικά οχήματα.
Από τον Νοέμβριο του 2023, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει καταβάλει επιδοτήσεις συνολικού ποσού 31.567.689,00 ευρώ σε 9.211 δικαιούχους για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος.
Συνολικά, από την έναρξη του Προγράμματος, τον Ιούλιο 2022, έχουν καταβληθεί 36.941.312,18 ευρώ.

Ταυτόχρονα με τη νέα έγκριση πίστωσης για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ» υπεγράφη η τροποποίηση της ισχύουσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 31 Ιουλίου 2024.

Σκοπός της δράσης είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων για την προμήθεια και εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε βασικές αστικές και περιαστικές τοποθεσίες και σημεία ενδιαφέροντος, όπως αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, λιμένες και χώρους στάθμευσης.

Tι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Α. ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ωφελούμενοι από τα οικονομικά κίνητρα της παρούσας Δράσης και της απόσυρσης παλαιού οχήματος είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, διαθέτουν ΑΦΜ, και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
κατά την υποβολή της αίτησης τους.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να είναι ωφελούμενος της δράσης για αγορά ή χρονομίσθωση ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή ηλεκτρικού ποδηλάτου ή ηλεκτρικού δίκυκλου/τρικύκλου/τετράκυκλου. Ο Ωφελούμενος της Κατηγορίας Α δικαιούται επιπλέον και εφόσον το επιθυμεί (προαιρετικά):

  • την επιπλέον επιδότηση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος, ή/και
  • την επιπλέον επιδότηση αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης εφόσον η σχετική δαπάνη κριθεί επιλέξιμη βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 12 τεχνικών προδιαγραφών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Όλες οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, κάθε μορφής, πλην ΝΠΔΔ, εφόσον διαθέτουν έδρα ή/και υποκατάστημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας και οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς πτώχευσης και θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (L354) του Συμβουλίου, στη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

Σε περίπτωση επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα πρέπει να διασφαλίζεται η αποφυγή διεπιδότησης των μη επιλέξιμων τομέων μέσω της τήρησης χωριστών λογαριασμών. Κάθε ωφελούμενος της κατηγορίας Β:

δικαιούται αγοράς ή επαγγελματικής χρονομίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων ή/και ηλεκτρικών ποδηλάτων ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων ή τρίκυκλων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Επισημαίνεται ότι το ανώτατο ύψος επιδότησης δυνάμει της παρούσας, συνυπολογιζόμενων τυχόν άλλων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει ο δικαιούχος σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση, κατά την περίοδο των τριών προηγούμενων ετών από την ημερομηνία χορήγησης της επιδότησης. Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας,

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.

δικαιούται την επιπλέον επιδότηση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος με τον όρο της προαιρετικής απόσυρσης για κάθε νέο H/O για το οποίο αιτείται επιδότησης (πλην ποδηλάτων),

δικαιούται την επιπλέον επιδότηση για την αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης Η/Ο ίσο με τον συνολικό αριθμό αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών αυτοκινήτων μέγιστης μάζας έως τρεισήμισι (3,5) τόνους για τα οποία αιτούνται επιδότησης.
Ειδικότερες περιπτώσεις κατηγορίας Β

Ωφελούμενοι της κατηγορίας Β που έχουν ως κύρια δραστηριότητα μια εκ των ΚΑΔ που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, δικαιούνται επιδότηση για την αγορά έως δέκα (10) ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Σε περίπτωση τριψήφιου ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες τετραψήφιων, πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ που αντιστοιχούν στην κατηγορία του τριψήφιου ΚΑΔ.

Οι Ωφελούμενοι της Κατηγορίας Β δεν δικαιούνται της επιπλέον επιδότησης για «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης Η/Ο και απόσυρσης οχήματος, καθώς αιτούνται «οικολογικού» bonus για την αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων. Ωστόσο, αν με την αίτηση τους αιτούνται και την επιδότηση για αγορά νέων αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, δικαιούνται της επιπλέον επιδότησης για την αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο για χρήση σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση, με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης Η/Ο ίσο με το συνολικό αριθμό αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών οχημάτων για τα οποία αιτούνται επιδότησης.
Ωφελούμενοι της κατηγορίας Β, υπό την υποχρέωση τήρησης του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ) 2023/2831 (de minimis), που έχουν ως κύρια δραστηριότητα το λιανικό και χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και μοτοσυκλετών (ήτοι αντιπροσωπείες οχημάτων), δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να επιδοτηθούν αποκλειστικά και μόνον για την αγορά οχημάτων επίδειξης (test drive), τα οποία υποχρεούνται να μεταπωλήσουν σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την αγορά τους, επί ποινή ανάκτησης επιδότησης, από την ημερομηνία ταξινόμησής τους η οποία τεκμαίρεται από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Επιλέξιμα οχήματα επίδειξης θα είναι το σύνολο των αμιγώς Η/Ο κατηγορίας Μ1 και Ν1, καθώς και τα οχήματα κατηγορίας L6e και L7e (για τις κατηγορίες οχημάτων βλ. παρακάτω άρθρο 8).
Οι ως άνω κατηγορίες από τούδε και στο εξής αναφέρονται στο παρόν ως «Ωφελούμενοι». Σημειώνεται ότι:

Οχήματα που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης δεν μπορούν να μεταπωληθούν από τους Ωφελούμενους της Κατηγορίας Β πριν από την παρέλευση διετίας (2 ετών) από την απόκτησή τους, και της Κατηγορίας Α πριν από την παρέλευση ενός (1) έτους.

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2831 (De Minimis).
Aπαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

Β.ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1. Το ύψος των επιδοτήσεων (οικολογικό bonus) για την αγορά/χρονομίσθωση νέου οχήματος, επιδότησης αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης και επιδότησης της απόσυρσης, κ.λπ.) ανά κατηγορία Ωφελούμενου και ανά όχημα, καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

Κατηγορία Α (Φυσικά πρόσωπα):

Ι) Για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε – ποσοστό 30% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ) με μέγιστο ποσό τις εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000€).

ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό τα 1.300 ευρώ.
ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις 3.000 ευρώ.
ΙΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τα 800 ευρώ .

IV) Η απόσυρση αυτοκινήτου κατηγορίας M1 ή οχήματος κατηγορίας L (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ίσο με 2.000 ευρώ και 400 ευρώ αντίστοιχα και είναι προαιρετική.

V) Η αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους 500 ευρώ και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 500 ευρώ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ. Επιπλέον:

Ειδικά για τις κατηγορίες ατόμων με αναπηρία, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά Η/Ο κατηγορίας Μ1 και κατά 500 ευρώ για αγορά Η/Ο κατηγορίας L ή ηλεκτρικών ποδηλάτων (για τις κατηγορίες οχημάτων βλ. παρακάτω άρθρο 8), με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Ειδικά για άτομα με αναπηρία που δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, και για μόνον για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου ή ηλεκτρικού αναπηρικού αμαξιδίου, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης δια του κηδεμόνα ή δικαστικού συμπαραστάτη τους. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα νομιμοποιητικά έγγραφα του τέκνου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας εφόσον έχει εκδοθεί, υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr με την οποία θα δηλώνει ότι υποβάλλει την αίτηση εκ μέρους του ανήλικου τέκνου, Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή άλλη ισοδύναμη γνωμάτευση) καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του υποβάλλοντος την αίτηση κηδεμόνα. Στην περίπτωση αυτή είναι αποδεκτή η προσαύξηση του οικολογικού bonus κατά 500 ευρώ.

Ειδικά για τις κατηγορίες των οικογενειών με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο από το τρίτο τέκνο και άνω στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά Η/Ο κατηγορίας Μ1 και κατά 500 ευρώ συνολικά για αγορά Η/Ο κατηγορίας L ή ηλεκτρικού ποδηλάτου, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Το μέγιστο επιπλέον ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4.000 ευρώ για την αγορά Η/Ο κατηγορίας Μ1. Η προσαύξηση θα δίδεται μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την επαλήθευση του αριθμού των εξαρτώμενων μελών (Πίνακας 8 του εντύπου Ε1 “Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος τελευταίας φορολογικής χρήσης)” με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Ειδικά για νέους που κατά το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα 29 έτη, προβλέπεται προσαύξηση κατά1.000 ευρώ στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά Η/Ο κατηγορίας Μ1 ή κατηγορίας L6e L7e, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.
Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά κριτήρια, η συνολική επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της καθαρής αξίας (Λ.Τ.Π.Φ.) του οχήματος.

Κατηγορία Β (Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις):

Ι) Για αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά Ν1 και επαγγελματικά αυτοκίνητα Μ1 το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

(Ια) ποσοστό 30 % επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις 6.000 ευρώ ανά όχημα, εφόσον η εταιρία αιτείται από ένα (1) έως 20 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα.

(Ιβ) ποσοστό 20 % επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις 4.000 ευρώ ανά όχημα, εφόσον η εταιρία αιτείται άνω των 20 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα.

ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

(Α) ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό τα 1300 ευρώ.

(Β) ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις 3.000 ευρώ.

IΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα, υπό την αίρεση της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. με μέγιστο ποσό τα 800 ευρώ.

ΙV) Η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο για εγκατάσταση και χρήση σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους 400 ευρώ και είναι προαιρετική.

Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 400 ευρώ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της Λ.Τ.Π.Φ.. Η δυνατότητα επιδότησης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ισχύει με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης ίσο του συνολικού αριθμού αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για τα οποία αιτούνται επιδότησης.

Ειδικά για τους Ωφελούμενους της Κατηγορίας Β που έχουν έδρα σε νησιωτικό Δήμο της επικράτειας προβλέπεται επιπλέον δημόσια δαπάνη ίση προς 4.000 ευρώ ανά αμιγώς ηλεκτρικό επιβατικό/ επαγγελματικό αυτοκίνητο μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για το οποίο αιτούνται επιδότηση.

Η απόσυρση συμβατικού αυτοκινήτου κατηγορίας Μ1-Ν1 ή και οχήματος κατηγορίας L (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ύψους 2.000 ευρώ ανά όχημα για τα επιβατικά (M1)/επαγγελματικά (N1) οχήματα και 400 ευρώ ανά όχημα κατηγορίας L αντίστοιχα και είναι προαιρετική.

Ειδικά για επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε νησιωτικό Δήμο της χώρας η απόσυρση οχημάτων κατηγοριών L3e-L4e και L5e-L7e επιβραβεύεται με ποσό ύψους 800 ευρώ και 1.500 ευρώ αντίστοιχα.

Η αγορά επιπλέον μπαταρίας για τα οχήματα τύπου L1e έως και L7e ενισχύεται για τους Ωφελούμενους των Κατηγοριών Α και Β με συνολικό ποσό 300 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού του οχήματος, συμπεριλαμβάνεται στην τιμολόγηση αυτού και η αξία της είναι μηδενική ως μέρος του εργοστασιακού εξοπλισμού του οχήματος.

 

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.