Quantcast
"Κουρεμένα" ενοίκια Μαρτίου: Πώς θα δοθεί η προκαταβολή της αποζημίωσης - Η προθεσμία για τις δηλώσεις COVID - enikonomia.gr
share

“Κουρεμένα” ενοίκια Μαρτίου: Πώς θα δοθεί η προκαταβολή της αποζημίωσης – Η προθεσμία για τις δηλώσεις COVID

δημοσιεύτηκε:

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την διαδικασία για την προκαταβολή των
ποσών της αποζημίωσης των ιδιοκτητών ακινήτων για τα μειωμένα ενοίκια μηνός Μαρτίου 2021. Αναλυτικά, στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
Σκοπός
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η ειδικότερη
διαδικασία, καθώς και οι λεπτομέρειες της προκαταβολής της αποζημίωσης των
εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μαρτίου 2021, για τους δικαιούχους, όπως αυτοί
ορίζονται από το άρθρο 2 των υπό στοιχεία Α.1003/2021 (Β’ 37) και Α.1030/2021
(Β’ 702), καθώς και από την παρ. 1 του άρθρου 2 των υπό στοιχεία Α.1057/2021
(Β’ 1069) και Α.1058/2021 (Β’ 1072) κοινών αποφάσεων του υπουργού Οικονομικών,
του Αναπληρωτή υπουργού και του υφυπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την υπό
στοιχεία Α.1063/2021 (Β’ 1156) απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών.
2. Το ως άνω καταβαλλόμενο ποσό, δεν εμπίπτει σε καμία
κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη
κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 κατά περίπτωση, είναι ανεκχώρητο
και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με
βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα
ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του
άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του ποσού
της παρ. 1 του παρόντος στην περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου ή νομικής
οντότητας.
Διαδικασία προκαταβολής του ποσού στους δικαιούχους
1. Ειδικά για τον μήνα Μάρτιο 2021 προκαταβάλλεται στους
δικαιούχους σύμφωνα με τα κριτήρια της παρούσας απόφασης το ποσό της
αποζημίωσης ως εξής:
α) για τα πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID 19 δεν εισπράττουν μίσθωμα
κατά τον μήνα Μάρτιο 2021:
i) 80% του συνολικού μηνιαίου
μισθώματος για τα φυσικά πρόσωπα και
ii) 60% του συνολικού μηνιαίου
μισθώματος, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες,
συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της υποπαρ. 3 της
παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), καθώς και των νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
β) για τα φυσικά πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID 19 εισπράττουν μειωμένο
μίσθωμα κατά 40%, ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης του μηνιαίου μισθώματος.
Η καταβολή των ως άνω ποσών θα διενεργείται στον τραπεζικό
λογαριασμό των δικαιούχων που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη
www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με την
διάταξη του δεύτερου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.
4690/2020.
2. Η προκαταβολή του ποσού της αποζημίωσης για τον μήνα
Μάρτιο 2021 διενεργείται στους δικαιούχους είσπραξης, που έχουν υποβάλλει
δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση Covid») για το μήνα Φεβρουάριο
2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 των υπό στοιχεία Α. 1003/2021 (Β’37),
1030/2021 (Β’ 702), 1057/2021 (Β’ 1069) και 1058/2021 (Β’ 1072) κοινών
αποφάσεων του υπουργού Οικονομικών, του αναπληρωτή υπουργού και του υφυπουργού
Οικονομικών και της Α.1063/2021 (Β’ 1156) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών,
υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.
β) Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα να μην έχει
δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
γ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή
εργασιών στην ΑΑΔΕ.
δ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να είναι κατά περίπτωση δικαιούχος
απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του
συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021 βάσει των ΚΑΔ που περιλαμβάνονται
στον Πίνακα Α’ και Πίνακα Β’ της Α.1063/2021 απόφασης του υφυπουργού
Οικονομικών.
ε) Να τελεί σε αναστολή για τον μήνα Μάρτιο η σύμβαση
εργασίας/ναυτολόγησης, του μισθωτή ή συζύγου/ έτερου μέρος συμφώνου συμβίωσης.
στ) Να τελεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας, για τον μήνα
Μάρτιο, ενός τουλάχιστον γονέα με τέκνο – εξαρτώμενο μέλος το οποίο φοιτά σε
ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του.
Η προκαταβολή υπολογίζεται αναλογικά με τις ημέρες που
διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης και σε περίπτωση διακοπής της μισθώτριας επιχείρησης
τον μήνα Μάρτιο 2021 αναλογικά με τις ημέρες που παρέμεινε ενεργή.
3. Η προκαταβολή της αποζημίωσης για τον μήνα Μάρτιο 2021,
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4270/2014, από την Διεύθυνση
Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του υπουργείου Οικονομικών.
4. Το ποσό της αποζημίωσης προκαταβάλλεται στον τραπεζικό
λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του
TAXISnet της ΑΑΔΕ.
5. Η ΑΑΔΕ πριν από την πληρωμή δημιουργεί:
α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, η
οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία,
Α.Φ.Μ.) τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο
υπηρεσιών πληρωμών στον οποίο τηρείται ο λογαριασμός (προαιρετική πληροφορία)
και το δικαιούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι
επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία
και διαβιβάζεται.
β) Συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιούχων σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό προς
πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Η εν
λόγω κατάσταση διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ ΑΕ και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται
από τον αρμόδιο διατάκτη του υπουργείου Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση της
ΑΑΔΕ.
6. Η έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β’ της παρ. 5
του παρόντος άρθρου αποστέλλεται μέσω της ΓΔΟΥ του υπουργείου Οικονομικών στη
Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της
Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του ΕΔ No 200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση
Εισπράξεων – Πληρωμών» και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού
Δημοσίου με κωδικό IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές
ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με:
i) το
συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και
ii) με το ποσό που αφορά το συνολικό
ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με την 109/ 12-03-2019
πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος
εξουσιοδοτείται για την κάλυψή του ανά συναλλαγή προς τρίτους.
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και
Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η οποία παρέχεται
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22
0100 0230 0000 0242 1220 698 προ-κειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές
προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στο
λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την
Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών & Ταμειακού
Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού
με ΙΒΑΝ GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του
τακτικού προϋπολογισμού. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και στη ΔΙΑΣ ΑΕ.
7. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον
λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με
αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και
λογιστικοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού. Για τις μη επιτυχείς
πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.
8. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία
πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ
του Υπουργείου Οικονομικών.
9. Ως δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
α) η παρούσα απόφαση,
β) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 5 του
παρόντος άρθρου,
γ) αντίγραφο της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της
Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση
του λογαριασμού Νο 200. Για την πληρωμή του εν λόγω ποσού, η ειδική εντολή
πληρωμής της παρ. 6 του παρόντος επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
10. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού,
οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται
δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
Διαδικασία υποβολής «Δήλωσης Covid» και διαδικασία ανάκτησης
των ποσών

1. Ο δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης για τον μήνα Μάρτιο
εκμισθωτής/υπεκμισθωτής, ανεξαρτήτως του εάν έλαβε την προκαταβολή του άρθρου 2
της παρούσας, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος
(«Δήλωση Covid»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή της με τις
υπό στοιχεία Α.1139/2020 (Β’ 2269), Α.1243/2020 (Β’ 4914), Α.1253/2020 (Β’
5180), Α.1264/2020 (Β’5345), Α.1050/2021 (Β’956), Α.1264/2020 (Β’ 5354) και
Α.1050/2021 (Β’ 956) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μέχρι τις 14 Μαΐου
2021.
2. Για τις περιπτώσεις που προκαταβληθεί αποζημίωση σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρούσας αλλά δεν υποβληθεί «Δήλωση Covid» εντός της
προθεσμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, το ποσό καθίσταται απαιτητό
και η διαδικασία αναζήτησής του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος θα προσδιοριστεί
με νέα απόφαση, η οποία θα εκδοθεί εντός μηνός από την δημοσίευση της παρούσας.
3. Η διαδικασία καταβολής του ποσού της αποζημίωσης σε νέους
δικαιούχους για τον μήνα Μάρτιο που δεν είχαν υποβάλλει «Δήλωση Covid» θα καθοριστεί
με νέα απόφαση.










share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.