share

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για 5.000 ανέργους – Οι αιτήσεις και οι δικαιούχοι

δημοσιεύτηκε:

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη της νέας δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες». Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το εν λόγω πρόγραμμα τα εξής:

Αντικείμενο της δράσης
Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) της χώρας. Συγκεκριμένα, στις ΜΕΤ συμπεριλαμβάνονται η Δυτική Μακεδονία, η Στερεά Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά, η Πελοπόννησος, το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη.
Η δράση
Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:
α) Ο πρώτος κύκλος αφορά στη δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.
β) Οι επόμενοι κύκλοι αφορούν στη δημιουργία των υπολοίπων θέσεων εργασίας έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.
γ) Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου κύκλου. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).
Ωφελούμενοι – Άνεργοι
1. Ωφελούμενοι της Δράσης είναι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2
Στις ανωτέρω κατηγορίες ανέργων κατά την υπόδειξή τους πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
– Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
– Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.
– Να είναι ηλικίας 30 ετών και άνω, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο έτος και άνω κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.
Ως άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας για τον σκοπό της παρούσας δράσης ορίζονται όσοι έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους και διανύουν το 51ο έτος και άνω κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ
2.2. Δεν μπορούν να υποδειχθούν ως άνεργοι σε επιχειρήσεις
:α. Άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υπόδειξής τους στην επιχείρηση:
αα. Είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν, στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους.
ββ. Είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα).
γγ. Είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση και
δδ. Είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α ́ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις εκτός του ελέγχου που διενεργεί ο εργασιακός σύμβουλος, οι άνεργοι προσκομίζουν στην Υπηρεσία σχετική Υπεύθυνη Δήλωση κατά την υπόδειξή τους στην επιχείρηση.
β. Άτομα που προσελήφθησαν από την επιχείρηση μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
γ. Εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου) και
δ. Άτομα τα οποία:
αα. Είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών-εργαζομένων των φορέων Κ.ΑΛ.Ο.),
ββ. Θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων (ενδεικτικά: επενδυτικό σχέδιο το οποίο επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά).
γγ. Θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες,
Επιλέξιμες δαπάνες
1. Η δράση περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ένα μήνα κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα 12 μηνών.
2. Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων μικτών αποδοχών, των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καθώς και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας.
3. Η δράση υλοποιείται με εφαρμογή κλίμακας μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με τα με αριθμ. 15738/-05-02-2021 και 16581/11-2-2021 έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), βάσει των οποίων το μοναδιαίο κόστος ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25 ασφαλιστικές ημέρες) ανέρχεται στο ποσό των 933,00 ευρώ μηνιαίως.
Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό από 50% έως 75% της ως άνω κλίμακας μοναδιαίου κόστους. Συγκεκριμένα η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας/ωφελούμενο ανέρχεται:
(α) για τις άνεργες γυναίκες (όλων των κατηγοριών) σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75% του μοναδιαίου κόστους
(β) για τους άνεργους άνδρες, ως εξής :
(β1) για τους κοινούς ανέργους άντρες (έως 12 μήνες συνεχόμενης ανεργίας και ηλικίας έως 49 ετών) σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% του μοναδιαίου κόστους,
(β2) για τους άνεργους 50 ετών και άνω σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 60% του μοναδιαίου κόστους,
(β3) για τους μακροχρόνια ανέργους σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 65% του μοναδιαίου κόστους
,(β4) για τους μακροχρόνια άνεργους 50 ετών κι άνω σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70% του μοναδιαίου κόστους.

Διαδικασία Υποβολής και παραλαβής αίτησης
χρηματοδότησης
1. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.

2. Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και
επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για να απασχοληθούν
σε αυτά υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα, εφόσον έχουν δημιουργήσει τους σχετικούς
κωδικούς πρόσβασης τόσο στον ΟΑΕΔ όσο και στο ΠΣΚΕ
πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
Υποβάλλεται μόνο μια αίτηση ανά έδρα ή/και υποκατάστημα ανά κύκλο.

3. Τα στάδια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης είναι τα εξής:

α. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας, οι επιχειρήσεις
που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, υποβάλλουν
αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ.

β. Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ απαιτείται η χρήση Web browser και η σύνδεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis προκειμένου να γίνει
εγγραφή στο σύστημα. Κατά την είσοδο στο σύστημα,
ζητείται η συμπλήρωση ζεύγους κωδικού πρόσβασης
και συνθηματικού που θα πρέπει να έχει προμηθευτεί ο
χρήστης κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής Αίτησης Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης.

γ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της
ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση (τόσο η έδρα όσο και τα υποκαταστήματα) να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, να διαθέτει Αριθμό
Μητρώου ΟΑΕΔ και κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία
Χρήστη και Συνθηματικό). Η εγγραφή στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του ΟΑΕΔ γίνεται με χρήση κωδικών TAXISnet
(εκτός ατομικής επιχείρησης ήδη εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων και υποκαταστημάτων επιχειρήσεων
οποιασδήποτε νομικής μορφής).

Σε περίπτωση ανάγκης επικαιροποίησης των στοιχείων τους, επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένοι
χρήστες στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ πρέπει
να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
πριν την υποβολή της αίτησης.
Στην ανωτέρω περίπτωση, ο εργοδότης με υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr αποστέλλει την αλλαγή με
e-mail στο αρμόδιο ΚΠΑ. Στην περίπτωση αποστολής
e-mail, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ή αιτημάτων, οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν μαζί και επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που θα
εκδίδουν από τη σχετική ιστοσελίδα: https://www.gov.
gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthunedelose-kai- exousiodotese/ekdoseupeuthunes-deloses.
Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι διαβιβάζεται το συγκεκριμένο αίτημα ή/και τα συγκεκριμένα
δικαιολογητικά.
δ. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986 όσον
αφορά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτή.
Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον
ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις
προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής
συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα,
υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα ζητούμενα στοιχεία. Η αίτηση
συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και
επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ ΣΕΠΕ -
ΟΑΕΔ- e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Α.Α.Δ.Ε., του e-ΕΦΚΑ, του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου
Εσωτερικών (όταν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών
ή για ομογενείς).

ε. Τροποποιήσεις /διορθώσεις στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων μπορούν να γίνουν μόνο για όσο
διάστημα η ηλεκτρονική αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση «Σχέδιο/ Draft» στο ΠΣΚΕ. Μετά την «Ηλεκτρονική
Υποβολή» της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΠΣΚΕ δεν είναι
δυνατή οποιαδήποτε τροποποίηση/διόρθωση αυτής.
στ. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης (στην οποία εμπεριέχεται η εντολή κενής
θέσης), οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν την ειδικότητα
των ατόμων που επιθυμούν να προσλάβουν, λοιπά επιθυμητά προσόντα πρόσληψης, όπως ξένες γλώσσες,
προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ, καθώς επίσης και την κατηγορία του ανέργου (κοινός άνεργος, γυναίκα, άνεργος
50 ετών και άνω, μακροχρόνια άνεργος, μακροχρόνια
άνεργος 50 ετών και άνω).

ζ. Επισυναπτόμενα έγγραφα: Επιπρόσθετα οι δυνητικά δικαιούχοι επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτηση
και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 σχετικά:
α) με
τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de
minimis)
β) με τη μη ύπαρξη εκκρεμότητας αναφορικά
με διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και
ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και
γ) τη μη απασχόληση του επιχορηγούμενου
προσωπικού στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών του
Καν. ΕΕ 1407/2013 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για τις θέσεις του 1ου κύκλου ορίζεται η 12/7/2021
και ώρα 13:00 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 13/9/2021 και ώρα 15:00.
Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την
πάροδο τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης
υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου κύκλου και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Το ΠΣΚΕ δέχεται αιτήσεις μέχρι την καθορισμένη από
την παρούσα ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων
χρηματοδότησης ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
4. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από
τις επιχειρήσεις σύμφωνα με το «Εγχειρίδιο υποβολής
πρότασης» που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

5. Το ΠΣΚΕ δίνει κωδικό έργου/πράξης και ημερομηνία
ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης. Επίσης, δίνει έναν αύξοντα αριθμό
κατάταξης σύμφωνα με την ημερομηνία ολοκλήρωσης
της αίτησης χρηματοδότησης.

6. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνονται διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να
αποφευχθούν οι κίνδυνοι απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

7. Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει, επέχουν
θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων
των έννομων προθεσμιών και συνεπειών.

8. Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Καν. ΕΕ
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων)», του ν.4624/2019 καθώς και τα
όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για
την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την
προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των
δικαιωμάτων των υποκειμένων τους.

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ ΕΔΩ

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.