Quantcast
Υπέρ της συμμετοχής των συνεταιριστικών τραπεζών στο «Εξοικονομώ 2» η ΕΣΕΕ - enikonomia.gr
share

Υπέρ της συμμετοχής των συνεταιριστικών τραπεζών στο «Εξοικονομώ 2» η ΕΣΕΕ

δημοσιεύτηκε:

Προτάσεις για την διεύρυνση των χρηματοδοτικών εργαλείων για
δράσεις που υλοποιεί το ΕΤΕΑΝ υπέβαλε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).


Συγκεκριμένα, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2», η
Συνομοσπονδία ζητά «την απάλειψη του όρου της Πανελλαδικής Εκπροσώπησης, ως
προϋπόθεση συμμετοχής των Ενδιάμεσων Χρημ/κών Οργανισμών (ΕΧΟ) – δηλαδή των
τραπεζών – στη Δράση» με στόχο όπως αναφέρει να μην αποκλειστούν οι
Συνεταιριστικές Τράπεζες από το πρόγραμμα. Όπως σημειώνει η ΕΣΕΕ, λόγω των
προβλημάτων που βιώνουν σήμερα οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες, είναι
απαραίτητη η συμμετοχή των Συνεταιριστικών, καθώς επιδεικνύουν μεγαλύτερη
ευελιξία και ταχύτητα στην εξυπηρέτηση αιτημάτων από ΜμΕ.


Ακόμη, η ΕΣΕΕ, ανταποκρινόμενη σε επιστολή του προέδρου του
ΕΤΕΑΝ κ. Γαλιατσάτου, απέστειλε τεκμηριωμένες προτάσεις για την ένταξη στο νέο
Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) δράσεων συμβατών με τις ανάγκες της
Αγοράς,


Αναλυτικά, οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για το ΤΕΠΙΧ ΙΙ έχουν ως
εξής:


A. Γενικού
περιεχομένου προτάσεις που αφορούν το σύνολο των προγραμμάτων:


1) Να μην αποκλείονται από τη συμμετοχή στα νέα προγράμματα
επιχειρήσεις που έχουν ήδη συμμετάσχει στα προηγούμενα, ακόμη και αν υπάρχει
κάποιο ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείου.


2) Δυνατότητα να παρέχονται συνδυαστικά επιδότηση επιτοκίου
και η εγγύηση της ΕΤΕΑΝ, σε ορισμένες περιπτώσεις χρηματοδότησης.


3) Να επανέλθει το πρόγραμμα εγγυοδοσίας και ειδικότερα η
λειτουργία ορίου έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών.


4) Να διευρυνθούν οι επιλέξιμοι κλάδοι δραστηριότητας
στοχεύοντας σε εκείνους που εμφανίζουν ιδιαίτερη δυναμική, λόγω εξωστρέφειας
ή/και χρήσης τεχνολογίας αλλά και σε εκείνους που χρήζουν υποστήριξης, ώστε
εκσυγχρονιζόμενοι να συνεχίσουν τη βιώσιμη λειτουργία τους.


B. Προτάσεις για το
πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ ΙΙ»


1) Βελτίωση της μόχλευσης (του ποσοστού συγχρηματοδότησης)
με αύξηση της συμμετοχής της ΕΤΕΑΝ σε ποσοστό μεγαλύτερο του σημερινού 50%. Η
εν λόγω πρόταση απορρέει από το γεγονός της περιορισμένης ρευστότητας των
τραπεζών, εξαιτίας της εξάρτησής τους από το μηχανισμό ELA αλλά και τη δυσμενή
εξέλιξη του δείκτη «Καταθέσεις/Χορηγήσεις».


2) Ύπαρξη πρόβλεψης για την συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα και
επιχειρήσεων που έχουν δανειοδοτηθεί μέσω του ΤΕΠΙΧ Ι.


3) Άρση του περιορισμού υποβολής ενός μόνο αιτήματος
επενδυτικού δανείου ανά επιχείρηση. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη απέκλειε
επιχειρήσεις που είχαν στρατηγικό στόχο τη συνεχή ανάπτυξή τους. Σημειώνεται
ότι, είναι απολύτως φυσιολογικό μία επιχείρηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός
επενδυτικού της σχεδίου να χρειάζεται χαμηλού κόστους κεφάλαιο κίνησης για να
το ολοκληρώσει.


4) Πρόβλεψη για χρηματοδότηση και επιχειρήσεων που μέχρι
σήμερα αποκλείονταν από το ΤΕΠΙΧ, όπως: – Πρωτογενής τομέας (αποκλείονταν λόγω
De minimis) – Επενδυτικά σχέδια μέσω LEADER/ΟΠΑΑΧ, όπου ο ενδιαφερόμενος όφειλε
να υποβάλει αίτημα δανειοδότησης μέσω του ταμείου Αγροτικής
Επιχειρηματικότητας.


5) Δημιουργία προγράμματος ανάλογου με τη Δράση της
Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας, για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε
άλλες προβληματικές και γεωγραφικά αποκλεισμένες περιοχές της χώρας.


6) Αποσύνδεση κανονισμού De minimis από τα δάνεια που
χρηματοδοτούν επενδύσεις ενταγμένες σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Ο συμψηφισμός του
Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης (ΑΙΕ) του δανείου με την ενίσχυση από το
πρόγραμμα ΕΣΠΑ, είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί επενδυτές να μην προχωρούν στην
εκταμίευση εγκεκριμένων δανείων ακριβώς επειδή η αναλογούσα, στο επενδυτικό
τους σχέδιο, επιχορήγηση μειώνονταν κατά το ποσό του ΑΙΕ.


7) Δυνατότητα παράτασης των εγκεκριμένων δανείων και πέραν
του 50% της αρχικής τους διάρκειας, όπως προβλέπονταν στο ΤΕΠΙΧ Ι.


8) Να απαλειφθεί η υποχρέωση παρακολούθησης των παραστατικών
υλοποίησης, καθώς δημιουργεί μεγάλο διαχειριστικό κόστος.


9) δημιουργία συνδυαστικών χρηματοδοτικών εργαλείων –
πακέτων προκειμένου να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες της ελληνικής ΜΜΕ, όπως:
άμεση χρηματοδότηση για πάγιες εγκαταστάσεις και κεφάλαιο κίνησης,
χρηματοδότηση μέσω Ε/Ε, χρηματοδότηση μέσω συμμετοχής στο επιχειρηματικό
κεφάλαιο κλπ.


10) Απαραίτητη η καταγραφή λεπτομερών διαδικασιών για την
αξιολόγηση, έγκριση, εκταμίευση και παρακολούθηση της εξυπηρέτησης των
χρηματοδοτικών εργαλείων – με τη μορφή Οδηγού – στα πλαίσια της διαχείρισης των
δράσεων ΕΣΠΑ. Η καταγραφή των διαδικασιών θα βοηθήσει τις ΜμΕ και θα μειώσει το
κόστος τους, καθώς σήμερα είναι υποχρεωμένες να αναζητούν τη βοήθεια συμβούλων
για να υποβάλουν και να παρακολουθήσουν ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα.


11) Προτείνεται η δημιουργία ομάδας από στελέχη της ΕΤΕΑΝ, η
οποία θα είναι επιφορτισμένη με την υποδοχή και την απάντηση ερωτημάτων από τις
επιχειρήσεις σε ζητήματα διαχείρισης και ορθής εφαρμογής των διαδικασιών
(Οδηγού) του εκάστοτε προγράμματος. Επιπρόσθετα, προτείνεται η τήρηση αρχείου
ερωτήσεων – απαντήσεων, για όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και η τακτή
κοινοποίησή του στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΑΝ. Σημειώνεται ότι, η συγκεκριμένη
τακτική είχε υιοθετηθεί αρχικά για τις Δράσεις Επιχειρηματική Επανεκκίνηση και
Νησιωτική Επιχειρηματικότητα.

-�d�kD

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.