Quantcast
Αυτά είναι τα μυστικά που «κλειδώνουν» την εξισωτική αποζημίωση - enikonomia.gr
share

Αυτά είναι τα μυστικά που «κλειδώνουν» την εξισωτική αποζημίωση

δημοσιεύτηκε:

Τα 6 “μυστικά” που κλειδώνουν την εξισωτική αποζημίωση για το έτος 2021 μέσω του ΟΣΔΕ θα πρέπει να γνωρίζουν οι γεωργοί. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,” προτίθεται να προκηρύξει το Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014-2020.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης/πληρωμής μέσω της εφαρμογής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2021 του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1. Περιοχές εφαρμογής
Οι περιοχές εφαρμογής κάθε Υπομέτρου καθορίζονται στην υπ’ αριθ.
562/93601/25-04-2019 (ΦΕΚ 1641/τ.Β΄/13-05-2019 – ΑΔΑ 786Ψ4653ΠΓ-ΙΥΕ)
Υπουργική Απόφαση και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως
κάθε φορά αυτά ισχύουν. Από το έτος εφαρμογής 2021 στις περιοχές με ειδικούς
περιορισμούς συμπεριλαμβάνονται και οι περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρό
κίνδυνο εγκατάλειψης γεωργικών γαιών, καθώς η λιγνιτική δραστηριότητα θα
καταργηθεί σταδιακά (Περιοχές των Π.Ε. Κοζάνης, Γρεβενών και Αρκαδίας).
2.Δικαιούχοι -Κριτήρια επιλεξιμότητας
Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία:
-Είναι ενεργοί γεωργοί
-Ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των προβλεπόμενων περιοχών
-Είναι ενήλικα άτομα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.
3.Το ύψος ενίσχυσης
Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην
οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών του κεφαλαίου 1
της παρούσας ανακοίνωσης και καθορίζεται από την υπ’ αριθ. 562/93601/25-04-
2019 (ΦΕΚ 1641/τ.Β΄/13-05-2019 – ΑΔΑ 786Ψ4653ΠΓ-ΙΥΕ) Υπουργική Απόφαση,
όπως κάθε φορά αυτή ισχύει.
Και στα τρία Υπομέτρα, το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της
εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:
-Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 ha: χορηγείται το
100% της ενίσχυσης,
-Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και
25 ha: χορηγείται 80% της ενίσχυσης,
-Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και
30 ha: χορηγείται 50% της ενίσχυσης,
-Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων δεν
χορηγείται ενίσχυση.
Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα
30 ha, ως ανωτέρω.
4. Δεσμεύσεις των δικαιούχων
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

1) να διατηρούν την εκμετάλλευση µε την οποία εντάσσονται στα υπομέτρα
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης.

2) ανάλογα µε τα στοιχεία φυτικού και ζωικού κεφαλαίου που περιλαμβάνει η
εκμετάλλευση τους, να τηρούν τις υποχρεώσεις στα πλαίσια της Πολλαπλής
Συμμόρφωσης, όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική Εγκύκλιο εκάστου
έτους της Αρμόδιας Διεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, κατ’ εφαρμογή των
Κανονισμών (ΕΕ) 1306/2013, 640/2014 και 809/2014, και της
1791/74062/02.07.2015 ΥΑ.
3) να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από
τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.
5.Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης/πληρωμής
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης/πληρωμής πραγματοποιείται έως την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2021.
Για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις που θα υποβληθούν, επιβάλλεται ποινή 1% για
κάθε εργάσιμη μέρα επί της δικαιούμενης ενίσχυσης και έως 25 ημερολογιακές
ημέρες, μετά η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Η αίτηση στήριξης/πληρωμής υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε απευθείας από τον
γεωργό, μέσω on-line συστήματος στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μέσω
Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
ειδικά για τον σκοπό αυτό.
6.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

1) Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων
σελίδων του διαβατηρίου (µόνο για φυσικά πρόσωπα),

2) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας,

3) Για την περίπτωση παράτασης του χρόνου ασφάλισης (άνω των 67 ετών), το
σχετικό έγγραφο του ασφαλιστικού φορέα που πιστοποιεί και επιβεβαιώνει
την εν λόγω παράταση.

Η υποβολή τους δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί
και καταχωριστεί ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης
προγενέστερου έτους και δεν υπάρχουν μεταβολές”.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση του υπουργείου για την εξισωτική αποζημίωση ΕΔΩ

Η αποτίμηση των ζημιών από τον παγετό
Στην αποζημίωση των πληττόμενων από τον παγετό παραγωγών αναφέρθηκε χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός στη Βουλή.Όπως είπε το 2ο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, 15-30 Μαΐου, όταν και θα έχει ολοκληρωθεί η καρποδεσία θα είμαστε σε θέση να ορίσουμε το ακριβές μέγεθος της ζημίας.
Και συνέχισε λέγοντας ότι στην ευρύτερη περιοχή της Αρκαδίας, σε σχέση με τους παγετούς του Απριλίου, βρισκόμαστε ήδη στην 15ήμερη υποβολή των δηλώσεων, η οποία λήγει στις 25 Απριλίου και εφόσον χρειαστεί, προς διευκόλυνση των παραγωγών μας, θα δοθεί παράταση. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 150 αναγγελίες και έχουν υποβληθεί 1100 δηλώσεις. Το έργο των εκτιμήσεων θα ξεκινήσει άμεσα πριν τη λήξη υποβολής των δηλώσεων.

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.