Quantcast
Θετική αξιολόγηση του ΕΒΕΠ για το νομοσχέδιο τουν νέου ΕΣΠΑ - enikonomia.gr
share

Θετική αξιολόγηση του ΕΒΕΠ για το νομοσχέδιο τουν νέου ΕΣΠΑ

δημοσιεύτηκε:

Θετική είναι η αξιολόγηση του ΕΒΕΠ για το νομοσχέδιο τουν νέου ΕΣΠΑ. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, κ. Β. Κορκίδης απέστειλε σχετικά επιστολή στο γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ, κ. Σπ. Ευσταθόπουλο.

 

Επιστολή προέδρου ΕΒΕΠ, Β. Κορκίδη 

 

Tο Ε.Β.Ε.Π. υποστηρίζει την εφαρμογή του αναπτυξιακού σχεδιασμού 

«Κύριε Γενικέ,
H ολοκληρωμένη αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, αποτελεί βασική συνιστώσα της φυσιογνωμίας και του έργου του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Μέσα από αυτό το δρόμο, το Ε.Β.Ε.Π. υποστηρίζει την εφαρμογή του αναπτυξιακού σχεδιασμού του, υπέρ του επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας της περιοχής ευθύνης του, ενώ συγχρόνως ενισχύει την επιχειρησιακή δυνατότητα και λειτουργία του.

Ήδη, το Ε.Β.Ε.Π., κατά την περίοδο 2012-2014, υλοποιεί επιτυχώς, ως δικαιούχος, Πράξεις του ΕΣΠΑ 2007-2013 με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 20 εκ. €.

Έχουν, κατά συνέπεια, εξαιρετικό ενδιαφέρον για το Επιμελητήριο όσα αφορούν στα θέματα του «Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης» (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2014-2020.

Το ενδιαφέρον μας καταδείχθηκε με τη ενεργό συμμετοχή και κατάθεση προτάσεων κατά την περίοδο της διαβούλευσης του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020, ιδιαίτερα του Π.Ε.Π. Αττικής και των Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» και «Ανθρώπινο Δυναμικό, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Με την παρούσα, εξετάζοντας το σχέδιο νόμου για τη «Διαχείριση, τον Έλεγχο και την Εφαρμογή» του ΕΣΠΑ 2014-2020, καταθέτουμε το πλαίσιο των θέσεων του Ε.Β.Ε.Π. σχετικά με τα θέματα που το νομοσχέδιο περιλαμβάνει.

Τα κριτήρια με τα οποία προσεγγίζουμε τις προτάσεις του Υπουργείου σας είναι, αφενός οι εμπειρίες του Επιμελητηρίου από τη δράση του ως Δικαιούχος Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013, αφετέρου – και κυρίως – ο σχεδιασμός μας για το ίδιο το Επιμελητήριο και τον επιχειρηματικό κόσμο που εκπροσωπούμε, σε συγκυρία με στοιχεία αισιοδοξίας για την οικονομία και ενώπιον περιόδου με πολλές προκλήσεις και υψηλές απαιτήσεις από όλους.

Εξάλλου, είναι ιδιαίτερα καλή «σύμπτωση» ότι το σχέδιο για την υλοποίηση και διαχείριση του ΕΣΠΑ 2014-2020, έρχεται για δημόσια συζήτηση και ψήφιση, κατά τη στιγμή που παράλληλα έχουν κατατεθεί προτάσεις για τροποποιήσεις στην Επιμελητηριακή Νομοθεσία, οι οποίες θέτουν επί τάπητος τα αφορώντα στη βιωσιμότητα των Επιμελητηρίων.

Συνεξετάζουμε τα δύο νομοσχέδια, με στόχο να αναδείξουμε τη βασική μας θέση, ότι, επιτυχής υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 και βιωσιμότητα των Επιμελητηρίων, υποστηρίζονται και τροφοδοτούνται αμοιβαία.


Πρέπει να γίνει το ν/σ πιο τολμηρό στις διαδικασίες

Κύριε Γενικέ,

Α. Συνολικά εξεταζόμενο, το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου για τη «Διαχείριση, τον Έλεγχο και την Εφαρμογή» του ΕΣΠΑ 2014-2020 υποστηρίζει θετικά και αξιόπιστα την αποτελεσματική υλοποίηση και διαχείριση των Προγραμμάτων και των Πράξεων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Αξιοποιεί την αξιολόγηση θετικών και αρνητικών εμπειριών από την εφαρμογή του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την ενσωματώνει παραγωγικά στις διατάξεις του.

Προτείνει ένα απλούστερο σχήμα, μία καλύτερη διάταξη και αλληλοσχέση των οργάνων (Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Υπηρεσίες Διαχείρισης) που συγκροτούν, λειτουργούν και διευθύνουν το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Παρά το ότι είναι διακηρυκτικά προσανατολισμένο κυρίως στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, πρέπει να γίνει πιο τολμηρό στις διαδικασίες που καθιερώνει για την ένταξη, έλεγχο και χρηματοδότηση των προτάσεων των επιχειρήσεων και των άλλων δυνητικών δικαιούχων.

 

Η  Περιφέρειας ως φορέας για την εφαρμογή των ΠΕΠ

Έχει ιδιαίτερο βάρος, θετική σημασία, η έμπρακτη αποδοχή από το σχέδιο νόμου, της Περιφέρειας ως φορέα που έχει την πλήρη, αυτοτελή ευθύνη για την εφαρμογή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος και των δράσεων σε επίπεδο Περιφέρειας, που εκχωρούνται από τα τομεακά προγράμματα.

Αυτό τον αναβαθμισμένο ρόλο της Περιφέρειας προτιθέμεθα ως Επιμελητήριο να τον αξιοποιήσουμε πλήρως, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις της περιοχής ευθύνης του, αλλά και το πρώτο λιμάνι της χώρας.

Β. Όσα αφορούν τους «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ» Πράξεων, τα οποία περιέχονται στα άρθρα 50 και 50 Α, ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το Ε.Β.Ε.Π., αφού ο κύριος ρόλος του στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 θα συνεχίσει, όπως και κατά την παρούσα περίοδο, να είναι αυτός του Δικαιούχου Πράξεων. Τα περιεχόμενα στα προαναφερόμενα άρθρα μας βρίσκουν σύμφωνους. Τα συνεξετάζουμε συνδυαστικά με άλλα άρθρα και θα καταθέσουμε τις επιμέρους παρατηρήσεις μας.


Εξετάζουμε το Ε.Β.Ε.Π. να διεκδικήσει ρόλο «Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης»

 

Γ. Αξιολογώντας τις εμπειρίες των επιχειρήσεων που επιδιώκουν να συγχρηματοδοτήσουν επενδυτικά σχέδια με πόρους ΕΣΠΑ, μέσα από διάφορα προγράμματα και τον αναπτυξιακό νόμο, καθώς και προτάσεις τους, εξετάζουμε την προοπτική το Ε.Β.Ε.Π. να διεκδικήσει ρόλο «Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης» επενδυτικών προτάσεων από ιδιώτες για συγχρηματοδότηση με κοινοτικούς πόρους.

Με αυτή την οπτική, η παράγραφος 5γ του άρθρου 13 «Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης» που αναφέρεται σε Ν.Π.Δ.Δ. ως Ε.Φ.Δ., προτείνεται να τροποποιηθεί ώστε να είναι πλήρως συμβατή με ανάληψη ρόλου του Ε.Β.Ε.Π., ως Ε.Φ.Δ.

Η αποδοχή της δυνατότητας να αναλάβει το Ε.Β.Ε.Π. ρόλο Ε.Φ.Δ. επηρεάζει και άλλα άρθρα του σχεδίου νόμου, όπως τα αφορώντα στο προσωπικό που μετέχει στα όργανα και τις υπηρεσίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, άρθρα 31 και 32.

Η ανάληψη ρόλου Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης επενδυτικών προτάσεων ιδιωτών, μπορεί να προσπορίσει σημαντικά έσοδα στο Επιμελητήριο, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη βιωσιμότητά του.

Δ. Το Ε.Β.Ε.Π. αξιολογεί ως σημαντικό για την υλοποίηση του σχεδιασμού του, το άρθρο 22 «Εξειδίκευση Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος», διότι ο τρόπος που θα εφαρμοστεί το εν λόγω άρθρο επηρεάζει τις εντάξεις προτάσεων των δικαιούχων και, κατά συνέπεια, τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό.

Στο εν λόγω άρθρο χρειάζεται να προστεθεί διάταξη που να ενισχύει τη συμμετοχή των δυνητικών δικαιούχων στην εξειδίκευση.

Ε. Από τη συνεξέταση των σχεδίων νόμου για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και αυτού που τροποποιεί την επιμελητηριακή νομοθεσία, προκύπτει επίσης η πρόταση να προστεθούν στο άρθρο 26 «Αρμοδιότητες» του σχεδίου νόμου για τα Επιμελητήρια, ως αρμοδιότητες των Επιμελητηρίων, η δυνατότητά τους:

α) να είναι ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και από άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
β) να μπορούν να αναλάβουν ρόλο Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κύριε Γενικέ,

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώνω ότι το Ε.Β.Ε.Π. παρακολούθησε με προσοχή τη δημόσια διαβούλευση για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ 2014-2020 και, στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνει την ευκαιρία να σας συγχαρεί, για το σημαντικό έργο κατάρτισης του σχετικού σχεδίου νόμου, το οποίο πραγματοποιήσατε ,παρά τα ιδιαίτερα στενά χρονικά περιθώρια, που είχατε στη διάθεσή σας».

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.