Quantcast
Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι: Οι υποχρεώσεις και οι κυρώσεις για τους εργοδότες – Γράφει η Χρ. Μαννέ - enikonomia.gr
share

Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι: Οι υποχρεώσεις και οι κυρώσεις για τους εργοδότες – Γράφει η Χρ. Μαννέ

δημοσιεύτηκε:

Από 26/10/2021 άρχισε η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων από τους εργοδότες που απασχολούν
ανεμβολίαστους εργαζόμενους στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», οι οποίοι
αναγκάστηκαν να προσθέσουν ακόμα έναν βράχνα στην ήδη δυσχερή καθημερινότητα
των επιχειρηματιών.

Γράφει η φοροτεχνικός, Χριστίνα Μαννέ


Με την απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021 σχετικά με την
εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον
κορονοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, θεσπίζονται
συγκεκριμένες υποχρεώσεις στους εργοδότες.


1. Υποχρέωση από ιδιωτικές και δημόσιες δομές για την
καταχώρηση αποτελεσμάτων των tests στην ΗΔΙΚΑ, εντός 24 ωρών. 2. Οι εργοδότες
θα πρέπει να προβαίνουν σε έλεγχο και οριστικοποίηση του ιστορικού που θα
δημιουργείται στο ΠΣ Εργάνη από την ανωτέρω υποχρέωση μέσω της διασύνδεσης του
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με την ΗΔΙΚΑ, υποβάλλοντας ταυτόχρονα σχετική υπεύθυνη δήλωση 3. Οι εργοδότες επίσης υποχρεούνται να
ενημερώσουν τους εργαζομένους τους, με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις
που έχουν σχετικά με τη υποχρέωση διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό
COVID-19 4. Τέλος οι εργοδότες δεν επιτρέπεται να απασχολήσουν εργαζόμενο με
φυσική παρουσία στον τόπο παροχής της εργασίας σε περίπτωση θετικού
αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19


Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει για κάθε υπάλληλο:


Μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι εργοδότες με τους κωδικούς του ΙΚΑ
εισέρχονται στο σύστημα και μέσω της φόρμας δηλώσεων ειδικού σκοπού και
επιλέγοντας το πεδίο ‘’ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ’’ συμπληρώνουν :


α) στοιχεία έδρας και εβδομάδα αναφοράς και επιλέγουν
εισαγωγή


Στη νέα οθόνη που εμφανίζεται εισάγουν:


β) στην καρτέλα ΄ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ΄’ στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου


γ) στην καρτέλα ‘ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ’ τον αριθμό των διαγνωστικών
ελέγχων νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 που υποχρεούται να έχει διενεργήσει κατά
την εβδομάδα αναφοράς,


δ) τους λόγους δικαιολογημένης μη διενέργειας ενός (1) ή δύο
(2), κατά περίπτωση, διαγνωστικών ελέγχων, εφόσον αυτοί συντρέχουν κατά την
εβδομάδα αναφοράς, και


ε) εάν συντρέχει περίπτωση μη έγκαιρης έκδοσης της
«Βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19», μέσω της
πλατφόρμας gov.gr, λόγω καθυστέρησης δήλωσης του αποτελέσματος από τον φορέα ή
τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο, για έναν (1) ή δύο (2), κατά
περίπτωση, διαγνωστικούς ελέγχους και εξ αυτού του λόγου ο εργαζόμενος έχει
επιδείξει βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που
διενήργησε τον έλεγχο, κατά την εβδομάδα αναφοράς.


Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται ως εξής:


α) Η πρώτη δήλωση, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη
δημοσίευση της παρούσας και αφορά στην πρώτη εβδομάδα αναφοράς,


β) οι επόμενες δηλώσεις, σε εβδομαδιαία βάση, από Τρίτη έως
και Παρασκευή για την εκάστοτε προηγηθείσα εβδομάδα αναφοράς.


Οι κυρώσεις και τα πρόστιμα


1. Στους εργαζόμενους που δεν υποβάλλονται σε rapid test
επιβάλλεται για κάθε παράβαση της εβδομαδιαίας υποχρέωσής τους για τη
διενέργεια του ελέγχου διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ σε περιπτώσεις πλήρους
απασχόλησης και 150 ευρώ για μερική απασχόληση. Για την εκπαίδευση υπάρχει
διαφορετικό πλαίσιο κυρώσεων που περιγράφεται στην Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/9.9.2021
ΚΥΑ


2. Η παράβαση διαπιστώνεται και το πρόστιμο επιβάλλεται με
πράξη του προϊσταμένου του κατά τόπο αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων του ΣΕΠΕ, κατόπιν άντλησης του τελικού αρχείου παραβατών από το ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ.


3. Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλλει την Υπεύθυνη Δήλωση με την
κατάσταση των εργαζομένων, του επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ.


4. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, επιβάλλεται στον
εργοδότη πρόστιμο 10.000 ευρώ.


5. O εργοδότης δεν επιτρέπεται ρητά να απασχολήσει
εργαζόμενο με θετικό rapid test. Σε περίπτωση που διενεργηθεί έλεγχος από τις
αρμόδιες αρχές και βρεθεί να το έχει πράξει, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500
ευρώ.


6. Εάν ο εργοδότης δεν ενημερώσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους
εργαζομένους του για την υποχρέωση διενέργειας rapid test του επιβάλλεται
πρόστιμο 300 ευρώ άπαξ.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:


Η προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά
εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ (και αφορά στην πρώτη
εβδομάδα αναφοράς) και στη συνέχεια κάθε εβδομάδα από Τρίτη έως Παρασκευή για
την εβδομάδα που προηγήθηκε.


Πώς και πότε θα
διενεργούνται τα rapid tests


1. Το τεστ διενεργείται με επιβάρυνση του ίδιου του
εργαζομένου, μπορεί να είναι είτε rapid είτε μοριακό και να γίνεται σε ιδιωτικά
διαγνωστικά εργαστήρια, σε ιδιωτικές κλινικές, σε ιδιώτες γιατρούς ή φαρμακεία.
Διενεργείται 1 φορά την εβδομάδα και ισχύει για μια εβδομάδα από την ημέρα
διενέργειάς του.


2. Για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων του ιδιωτικού
τομέα, υπάρχει υποχρέωση για 2 τεστ την εβδομάδα, με χρονική απόσταση κατ’
ελάχιστον 2 ημερών ή 48 ωρών μεταξύ των δύο τεστ. Η υποχρέωση για δυο τεστ την
εβδομάδα (αντί για ένα) αφορά στους εργαζομένους σε:


– Εστίαση – Τουριστικές επιχειρήσεις – Μεταφορές προσώπων -
Τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές παραγωγές – Εργαζόμενοι σε
ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης (σχολεία, φροντιστήρια, ΚΕΚ, ΙΕΚ, κέντρα ξένων
γλωσσών, καλλιτεχνική εκπαίδευση κ.α.) – Υγειονομικό προσωπικό που έχει
απαλλαγεί από την υποχρέωση εμβολιασμού για τους λόγους υγείας που προβλέπονται
από το νόμο 3. Οι εργαζόμενοι των ως άνω κλάδων που εργάζονται μία ή δυο ημέρες
την εβδομάδα με χρονική απόσταση κατά μέγιστο μίας ημέρας μεταξύ αυτών (π.χ.
Δευτέρα-Τετάρτη), υποχρεούνται στη διενέργεια rapid test μία φορά την εβδομάδα
έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στον τόπο εργασίας. Αυτοί που εργάζονται 2
φορές την εβδομάδα με χρονική απόσταση τουλάχιστον δυο ημέρες ή τρεις φορές την
εβδομάδα και πάνω υποχρεούνται σε διενέργεια rapid test 2 φορές την εβδομάδα.


4. Εξαιρούνται από την υποχρέωση διενέργειας rapid test με
δική τους επιβάρυνση οι εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα για τους οποίους
συντρέχουν ιατρικοί λόγοι για να μην εμβολιαστούν. Οι εν λόγω εργαζόμενοι κατ’
εξαίρεση μπορούν να υποβληθούν σε rapid test δωρεάν, σε δημόσιες δομές.share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.