Quantcast
Φορο-µπλόκο σε Airbnb µε ειδικό λογισµικό - enikonomia.gr
share

Φορο-µπλόκο σε Airbnb µε ειδικό λογισµικό

δημοσιεύτηκε:

Έφοδο στις µισθώσεις Αirbnb για τον εντοπισµό ιδιοκτητών που δεν δηλώνουν το σχετικό εισόδηµα ετοιµάζει η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων. Πρόκειται για παρεµβάσεις που περιλαµβάνουν τεχνολογικού χαρακτήρα µηχανισµούς αλλά και ειδικού τύπου φορολογικούς ελέγχους. Μεγάλη βαρύτητα δίνει η φορολογική διοίκηση στη χρήση των νέων τεχνολογιών προκειµένου να εντοπίζονται εύκολα και γρήγορα όσοι ενοικιάζουν τα ακίνητά τους αλλά δεν δηλώνουν το σχετικό εισόδηµα.

Συγκεκριµένα, οι παρεµβάσεις που ετοιµάζει η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων περιλαµβάνουν:

-Τη χρήση ενός ειδικού λογισµικού (χρησιµοποιείται ήδη από τις πορτογαλικές φορολογικές Αρχές) το οποίο βοηθά στον εντοπισµό των ιδιοκτητών. Το λογισµικό αυτό, που θα ζητηθεί στο πλαίσιο αιτήµατος συνδροµής από την πορτογαλική φορολογική διοίκηση, έχει τη δυνατότητα να «τρέχει» πάνω στις ιντερνετικές πλατφόρµες και να εντοπίζει την πραγµατική διεύθυνση του ενοικιαζόµενου ακινήτου, καθώς και το εάν ο ιδιοκτήτης προσφέρει και πρόσθετες υπηρεσίες που φορολογούνται µε αυξηµένο συντελεστή ΦΠΑ, όπως είναι η παροχή µεταφορικών υπηρεσιών ή γευµάτων.

-Την υποβολή επίσηµου αιτήµατος στις πλατφόρµες ιντερνετικού διαµοιρασµού κατοικιών, όπως είναι η Airbnb, να υποχρεώνουν τους πελάτες τους-ιδιοκτήτες να αναρτούν στις αγγελίες τους τον ειδικό κωδικό αριθµό που αποκτούν όταν εγγράφονται στο Μητρώο Ιδιοκτητών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν συµµορφώνεται µε αυτή την υποχρέωση, η ΑΑ∆Ε θα ζητήσει από την Airbnb να «κατεβαίνουν» από το ίντερνετ οι σχετικές αγγελίες. Το σχετικό αίτηµα αναµένεται να υποβληθεί στις ιντερνετικές πλατφόρµες διαµοιρασµού έως το τέλος του τρέχοντος µήνα.

-Τη συνέχιση και εντατικοποίηση των ειδικών ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων προκειµένου να εντοπίζονται οι φορολογούµενοι που δεν δηλώνουν το σχετικό εισόδηµα. Σηµειώνεται ότι οι ειδικές οµάδες ελεγκτών εντοπίζουν µέσω των διαδικτυακών πλατφορµών τα προσφερόµενα για ενοικίαση ακίνητα και τους ιδιοκτήτες τους µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής ακινήτων Ε9. Στη συνέχεια ανατρέχουν στις φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών τους και διαπιστώνουν αν έχει δηλωθεί εισόδηµα από εκµίσθωση ακινήτων. Αν δεν έχει δηλωθεί, τότε ενηµερώνουν τον ιδιοκτήτη και τον καλούν να υποβάλει τροποποιητική δήλωση εισοδήµατος. Αυτή η τεχνική ελέγχου έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσµατική, καθώς οι περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες που ειδοποιούνται προχωρούν στην υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων.

Το εισόδηµα από Airbnb φορολογείται µε την κλίµακα φορολόγησης των ενοικίων, δηλαδή:

-για εισόδηµα έως 12.000 ευρώ µε συντελεστή 15%,

-για εισόδηµα από 12.001 έως 40.000 ευρώ µε συντελεστή 35% και

-για εισόδηµα από 40.001 και άνω µε συντελεστή 45%.

Οι φορολογούµενοι που έχουν εισόδηµα από µισθώσεις Airbnb είναι υποχρεωµένοι να εγγραφούν στο ειδικό µητρώο και να δηλώνουν ηλεκτρονικά κάθε µίσθωση. Εφόσον δεν εκπληρώσουν τις σχετικές υποχρεώσεις, προβλέπονται πρόστιµα που ανέρχονται ακόµη και στα 5.000 ευρώ.

Μιλώντας στο 19ο Συνέδριο για την Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας – Prodexpo, ο διοικητής της ΑΑ∆Ε, Γιώργος Πιτσιλής, υπογράµµισε τη διάθεση συνεργασίας των ελεγκτικών µηχανισµών όλων των χωρών. Όπως τόνισε, υπάρχει µια κατανόηση της ανάγκης για συνολική δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Σε ό,τι αφορά τις πλατφόρµες βραχυχρόνιας µίσθωσης ακινήτων, ο Γ. Πιτσιλής είπε ότι υπάρχει ήδη διάλογος µε την ΑΑ∆Ε και ότι είναι σηµαντικό να καταλάβουν πως δεν πρέπει να δίνουν την εντύπωση ότι ανέχονται τη φοροδιαφυγή. Ο πρώτος τρόπος να το δείξουν είναι να διαγράφουν από την πλατφόρµα όσους δεν συµµορφώνονται µε τη νοµοθεσία.

Προθεσµίες για δήλωση

Απόφαση που υπέγραψε πρόσφατα ο Γιώργος Πιτσιλής προβλέπει, µεταξύ άλλων, τα εξής:

-Η ηµεροµηνία µέχρι την οποία ο «∆ιαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης» οριστικοποιεί την εικόνα του«Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας ∆ιαµονής»είναι η 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος.

-Τα πρόσωπα που, προκειµένου να συνάψουν βραχυχρόνιες µισθώσεις, έχουν προβεί ή προβαίνουν σε ανάρτηση ακινήτων σε ψηφιακή πλατφόρµα από 1/1/2018 µέχρι τις 30/11/2018 εγγράφονται στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας ∆ιαµονής» µέχρι την30ή Νοεµβρίου 2018.

-Υποβάλλεται συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, «∆ήλωση Βραχυχρόνιας ∆ιαµονής» µέχρι 30/11/2018, για αναχώρηση µισθωτή από το ακίνητο µέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018, στην οποία δεν συµπεριλαµβάνονται τυχόν µισθώσεις που έχουν περιληφθεί ήδη σε «∆ήλωση Βραχυχρόνιας ∆ιαµονής» για το ίδιο, ως άνω, διάστηµα.

-Για αναχώρηση µισθωτή από 1/11/2018 και µέχρι 30/11/2018 υποβάλλεται «∆ήλωση Βραχυχρόνιας ∆ιαµονής» µέχρι τις 20/12/2018, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην ΠΟΛ. 1187/2017

Πηγή Πληροφοριών: Έθνος

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.