Quantcast
Τουρισμός: Δεύτερη ευκαιρία για το «δώρο» των 400.000 ευρώ - Τι χρηματοδοτείται από τη δράση - enikonomia.gr
share

Τουρισμός: Δεύτερη ευκαιρία για το «δώρο» των 400.000 ευρώ – Τι χρηματοδοτείται από τη δράση

δημοσιεύτηκε:

Ο τουρισμός έχει μια… δεύτερη ευκαιρία.«Δεύτερη ευκαιρία» για επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας να
διεκδικήσουν ποσά που αγγίζουν ακόμη και τα 400.000 ευρώ.
Η προθεσμία για την
υποβολή των σχετικών αιτήσεων μπορεί να έληξε άνοιξε όμως «παράθυρο» για να
εξασφαλιστούν ενισχύσεις μη Επιστρεπτέες, με άλλα λόγια είναι «δώρο» του
Κράτους.
Όσοι σπεύσουν πάντως να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία, θα πρέπει να
ξέρουν πως με το που θα πάρουν τα χρήματα στο
χέρι θα χρειαστεί να τα … ξοδέψουν άμεσα, διαφορετικά θα τους τα ζητήσουν πίσω!


Γράφει ο Βαγγέλης
Δουράκης


Αυτή τη «δεύτερη
ευκαιρία» να διεκδικήσουν κεφάλαια κίνησης για τις επιχειρήσεις τους θα την
έχουν μόνον όσοι έσπευσαν να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης μέσω του
προγράμματος «Επανεκκίνηση Τουρισμού»
μέχρι το πέρας της αρχικής προθεσμίας (σ.σ.: έληγε χθες 29 Σεπτεμβρίου),
αλλά για οποιονδήποτε λόγο η αίτησή τους αυτή απορρίφθηκε. Η προθεσμία που
έχουν για επαναϋποβολή της αίτησής τους φτάνει τον έναν μήνα.


Τι προβλέπει η απόφαση
για τη «δεύτερη ευκαιρία» στον τουρισμό


Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
την σχετική απόφαση: «Επιχειρήσεις
των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης, που υποβλήθηκε εντός των προθεσμιών και απορρίπτεται, δύνανται μετά την έκδοση της
σχετικής απορριπτικής απόφασης να υποβάλουν επόμενη αίτηση χρηματοδότησης. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί
μέχρι και την Παρασκευή 29/10/2021 και ώρα 17:00. Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η
επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη Δράση».


Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
www.ependyseis.gr/mis


Ποιες επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού έχουν δικαίωμα στην αίτηση


Επιτρέπεται η ακύρωση της
ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης από το λήπτη της ενίσχυσης (από το
δηλωθέντα νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης), υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί
αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από την οριστική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και πριν την έναρξη
της αξιολόγησης αυτής και έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης.


Δικαίωμα για να υποβάλλουν αίτηση στην
δράση «Επανεκκίνηση Τουρισμού» έχουν οι επιχειρήσεις φιλοξενίας κάθε μορφής,
τουριστικά πρακτορεία, καθώς και επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων.


Επιδότηση έως 400.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις του τουρισμού


Η επιδότηση
διαμορφώνεται μέχρι του ποσού των 400.000
ευρώ ανά επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ.


Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό
μορφή κεφαλαίου κίνησης, που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% για
τις επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ στην κατηγορία 55 και 2,5% για επιχειρήσεις
με άλλον επιλέξιμο ΚΑΔ του ετησίου Κύκλου Εργασιών του έτους 2019.


Στις επιχειρήσεις που
έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 η μη επιστρεπτέα
ενίσχυση δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% ή 2,5% ανάλογα με την επιλέξιμη
δραστηριότητα του ανοιγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή
2020).


Στις επιχειρήσεις που
κατά το έτος 2019 βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και αποδεδειγμένα δεν
είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, αποδίδεται
συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 5% ή 2,5% ανάλογα με την επιλέξιμη
δραστηριότητα, επί του συνολικού ή του ανοιγμένου Κύκλου Εργασιών του έτους
2020.


Βασικές Προϋποθέσεις
Συμμετοχής


Οι επιχειρήσεις θα
πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:


 • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών
  μέχρι την 31.12.2020.
 • Να έχουν
  συμπληρώσει 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά το έτος 2019. Η προϋπόθεση τεκμαίρεται ότι πληρούται στην
  περίπτωση των επιχειρήσεων που συστάθηκαν εντός του 2020 και για τις
  επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα βρίσκονταν σε
  κατασκευαστικό στάδιο και δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα
  οποιουδήποτε είδους.
 • Να έχουν μέχρι την 31.12.2020
  ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα
  έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. Συγκεκριμένα,
  για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020, ο έλεγχος γίνεται
  βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό
  Πεδίο του Εντύπου Ε3 Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020.
  Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020, καθώς και για
  επιχειρήσεις που βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο στο έτος 2019, ο
  έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή
  διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
 • Να είναι υπόχρεες υποβολής
  Δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Να παρουσιάζουν μείωση του
  κύκλου εργασιών τους κατά το έτος 2020, ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση
  με τον κύκλο εργασιών του 2019.
 • Να υποβάλουν μία Αίτηση
  Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ και μόνο για έναν επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό
  Δραστηριότητας, για το σύνολο των τουριστικών εγκαταστάσεων φιλοξενίας που
  διαθέτουν ή των λοιπών τουριστικών δραστηριοτήτων τους.

  Επιδοτούμενες δαπάνες

Το κεφάλαιο κίνησης δεν
δύναται να χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση νέας τουριστικής εγκατάστασης, καθώς η
επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης δίνεται μόνο ως μέτρο αντιμετώπισής των συνεπειών
της υγειονομικής κρίσης.


Οι επιχειρήσεις που
έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του
δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, το δηλώνουν στην αίτηση χρηματοδότησης
και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν
συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι
ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης.


Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Απριλίου 2021.


Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί
από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021.


Αυτό θα αποδεικνύεται
βάσει των Κωδικών:


 • 361 Αγορές και δαπάνες στο
  εσωτερικό της χώρας
 • 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός
  επενδυτικών αγαθών (πάγια)
 • 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις
  αγαθών
 • 365 Ενδοκοινοτικές λήψεις
  υπηρεσιών αρ. 14.2.α


των εντύπων των σχετικών
περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.


Το ποσό κεφαλαίου
κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα Δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70%
του αθροίσματος των ποσών των τεσσάρων (4) κωδικών.


Η χρηματοδότηση καλύπτει
μέχρι το 70% της αξίας των αγορασθέντων αγαθών.


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.