share

Έξτρα έκπτωση φόρου για δαπάνες που στηρίζουν την πράσινη οικονομία – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

δημοσιεύτηκε:

Έρχονται φοροελαφρύνσεις (εκπτώσεις φόρου) για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από σχετική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Επικράτειας  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.  Αυτό θα αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα επενδύσουν στην πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση.

Εφόσον πραγματοποιηθούν οι δαπάνες αυτές από τις επιχειρήσεις, θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους προσαυξημένες κατά 100%.

Κατά συνέπεια μετά το «κούρεμα» 30% του φόρου εισοδήματος για 9 χρόνια που ισχύει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θα συγχωνευθούν και θα μεγαλώσουν, ενεργοποιείται η νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών που δίνει γενναίες εκπτώσεις για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν τα έτη 2023, 2024 και 2025.

Δικαιούχοι της προσαυξημένης έκπτωσης

Δικαιούχοι της προσαυξημένης έκπτωσης είναι:

α) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και

β) νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, εφόσον χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας και είτε δραστηριοποιούνται σε κλάδους της οικονομίας που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση, είτε δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους και εκτελούν έργα ή δραστηριότητες με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης.

Οι εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

α) της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής,

β) της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις περιπτώσεις όπου

i) το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,

ii) η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και

γ) της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας και απαριθμούνται υπό μορφή ΚΑΔ στο Παράρτημα III της απόφασης.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα και δραστηριοποιείται και στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς αυτούς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας δυνάμει της παρούσας.

Είδη δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση

Τα είδη των δαπανών που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους σχετίζονται με την εκτέλεση έργων ή δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην πράσινη οικονομία και ενέργεια, καθώς και τα είδη των δαπανών που επίσης πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους και σχετίζονται με την εκτέλεση έργων ή δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ψηφιοποίηση, απαριθμούνται υπό μορφή Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας των επιχειρήσεων (ΚΑΔ) που τα παρέχουν, στο Παράρτημα Ι.

Ειδικότερα, επιλέξιμα είναι τα είδη των δαπανών που αφορούν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών από επιχειρήσεις, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που η κύρια δραστηριότητά τους ή η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, και υπό τον όρο ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αγοράζονται από την εν λόγω επιχείρηση αφορούν σε είδη σχετιζόμενα με την εν λόγω δραστηριότητα της επιχείρησης και επιπλέον αφορούν δαπάνες σχετιζόμενες με μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 •  Προστασία και διαχείριση δασικού περιβάλλοντος, εξυγίανση και καθαρισμός εδάφους, υδάτων, θαλάσσιων περιοχών, αέρα και έλεγχο ρύπανσης με σκοπό την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή την πρόωρη εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.
 • Δράσεις Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας (παραγόμενη και καταναλισκόμενη), πράσινης μετάβασης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.
 • Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία και έρευνα στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού.

 Προϋποθέσεις χορήγησης της προσαυξημένης έκπτωσης και λοιπά φορολογικά ζητήματα

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των δαπανών και τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η καταχώρησή τους σε ηλεκτρονικά παραστατικά, τα οποία διαβιβάζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (εφεξής: «ΑΑΔΕ») μέσω της πλατφόρμας MyData.

2. Στην περίπτωση που για την πραγματοποίηση των δαπανών του άρθρου 5 της απόφασης  τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες προμηθεύονται από επιχειρήσεις της αλλοδαπής, ο ΚΑΔ (NACE CODE) της αλλοδαπής επιχείρησης σύμφωνα με την στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, NACE (Nomenclature statistique des activates economiques dans la Communaute europeenne), καταχωρείται σε ξεχωριστό πεδίο στο ψηφιακό τιμολόγιο, που φέρει ειδική πρόβλεψη για τον σκοπό αυτό.

3. Οι δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες στο πλαίσιο του έργου, υπολογίζονται στη βάση του πραγματικού κόστους, δηλαδή έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους και τεκμηριώνονται από λογιστικά στοιχεία κατά τον ν. 4308/2014.

4. Η διενέργεια προσαυξημένης έκπτωσης παρέχεται για τις δαπάνες του άρθρου 5 της παρούσας για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις και εκπίπτουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ΚΦΕ.

5. Η προσαυξημένη έκπτωση επί των υπόψη δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση, διενεργείται εξωλογιστικά με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου, στα έτη πραγματοποίησης των εν λόγω δαπανών. Ως έτος πραγματοποίησης των δαπανών αυτών νοείται το έτος που αυτές αφορούν.

6. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση του ποσοστού της προσαυξημένης έκπτωσης της παρ. 1 του άρθρου 22Ε του ν. 4172/2013 προκύψουν ζημίες, αυτές μεταφέρονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4172/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22Ε του Κ.Φ.Ε.

7. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρούσας οι δαπάνες για τις οποίες οι δικαιούχοι του παρόντος άρθρου έχουν κάνει χρήση της προσαυξημένης έκπτωσης των διατάξεων του άρθρου 24 και των περ. δ’ και ε’ του άρθρου 22Β του ν. 4172/2013.

Σε διαφορετική περίπτωση, η επιχείρηση δύναται να επιλέξει την εφαρμογή της προσαυξημένης έκπτωσης είτε των διατάξεων του άρθρου 24 ή των περ. δ’ και ε’ του άρθρου 22Β του ν. 4172/2013 είτε των διατάξεων του άρθρου 22Ε του ίδιου νόμου.

 Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, υποχρέωση παρακολούθησης/ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων του Κανονισμού de minimis

Η χορήγηση της ενίσχυσης επί των δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση ενεργείται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου.

Ο δικαιούχος συνυποβάλλει εμπρόθεσμα στην ΑΑΔΕ με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος και υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος II της παρούσας, σχετικά με τυχόν άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έχει λάβει σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, βάσει του Κανονισμού de minimis ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα έτη και κατά το τρέχον έτος, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρηση. Επιπλέον, ο δικαιούχος δηλώνει ρητά πως είναι ενήμερος ότι η ενίσχυση που αιτείται να λάβει υπάγεται στον Κανονισμό de minimis και πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων που ορίζονται με την παρούσα. καθώς και ότι αφορά σε τιμολόγια για δαπάνες σε πράσινη οικονομία, ενέργεια ή ψηφιοποίηση.

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ η οποία μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας (ή άλλου πρόσφορου μέσου) πραγματοποιεί την ενημέρωση του ΠΣΣΕΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 απόφασης.

Η ΑΑΔΕ ελέγχει τον ΚΑΔ της επιχείρησης που εξέδωσε το παραστατικό, ως προς τη συμπερίληψη σε αυτούς του Παραρτήματος Ι. Σε κάθε περίπτωση, ο λήπτης του παραστατικού πριν την έκδοσή του θα πρέπει να ενημερώνει τον εκδότη αυτού ότι ανήκει στους δικαιούχους του άρθρου 3 της παρούσας, με σκοπό τη σχετική επισήμανση από τον εκδότη. Στην πρώτη φάση λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA, η επισήμανση γίνεται στο πεδίο «Σχόλια». Όσον αφορά το χρόνο διαβίβασης των παραστατικών, αυτός εξαρτάται από το κανάλι διαβίβασης που χρησιμοποιεί ο λήπτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Η Α.Α.Δ.Ε. προσδιορίζει για τους λήπτες των ψηφιακών τιμολογίων το ύψος της προσαυξημένης έκπτωσης για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν και αφορούν την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση και πραγματοποιεί την ενημέρωση του ΠΣΣΕΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 απόφασης.

Προκειμένου για τον έλεγχο σώρευσης  διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις de minimis της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τον δικαιούχο, σχετικά με την υπέρβαση ή μη του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται στο άρθρο 5 του Κανονισμού 1407/2013, καθώς και το τελικό ποσό ενίσχυσης που δικαιούται να λάβει ο δικαιούχος.

Βάσει συμμόρφωσης με τον Κανονισμό de minimis τηρούνται λεπτομερή αρχεία με όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του Κανονισμού de minimis, για δέκα (10) οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Κανονισμού.

Σε περίπτωση που οι ληφθείσες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, πλέον της χορηγηθείσας έκπτωσης δαπάνης δυνάμει της παρούσας, ξεπερνούν το όριο των 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση, ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος στο έτος χορήγησης της ενίσχυσης, η οποία προσαρμόζεται ανάλογα ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση του ανωτέρω ορίου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αντίστοιχα και στην περίπτωση που το είδος των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τον δικαιούχο δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος δεν χορηγείται η προσαυξημένη έκπτωση του άρθρου 22Ε του ν. 4172/2013.

 Είδη δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση

ΚΑΔ

 • 02401007 Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους
 • 26114101 Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων
 • 28112400 Κατασκευή ανεμογεννητριών
 • 39001100 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων
 • 39001200 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων
 • 39001201 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών
 • 39001300 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού αέρα
 • 39002000 Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης
 • 39002100 Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και παρακολούθησης εργοτάξιου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοτάξιου
 • 39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων
 • 39002102 Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος
 • 39002300 Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης
 • 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)
 • 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική
 • 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
 • 47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
 • 70221503 Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)
 • 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)
 • 71121907 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση
 • 72191500 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος
 • 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας
 • 72194002 Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία
 • 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών
 • 72110000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
 • 72111000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές
 • 72111100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας
 • 72111200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία
 • 72111300 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία
 • 72112000 Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία
 • 72192906 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.