Quantcast
Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι θα πληρώσουν φέτος επιπλέον φόρο και ποιοι θα έχουν επιστροφή φόρου - enikonomia.gr
share

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι θα πληρώσουν φέτος επιπλέον φόρο και ποιοι θα έχουν επιστροφή φόρου

δημοσιεύτηκε:

Ένας στους τέσσερις πολίτες που υπέβαλαν μέχρι στιγμής φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2022 πληρώνει κατά μέσο όρο φόρο που φτάνει τα 585 ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα των φορολογουμένων, που έχει στην κατοχή της η ΑΑΔΕ.

Αξιοσημείωτο είναι δε πως από την έναρξη της λειτουργίας της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ ( δηλαδή από το βράδυ της  31 Μαρτίου) μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 14.324  φορολογικές δηλώσεις  φυσικών προσώπων σε σύνολο περίπου 6,5 εκατομμυρίων που υπολογίζεται ότι θα υποβληθούν φέτος.

Τι άλλο έδειξαν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Τα ίδια στοιχεία της ΑΑΔΕ έδειξαν μεταξύ άλλων πως:

  •  Το 21,37% των φορολογούμενων πήρε πιστωτικό εκκαθαριστικό, δηλαδή το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 3.062 φυσικά πρόσωπα. Για τους φορολογούμενους αυτούς προέκυψε επιστροφή φόρου συνολικού ύψους 1,230 εκατ. ευρώ δηλαδή 402,1 ευρώ κατά μέσον όρο για τον καθένα.
  • Το 55,52%  των φορολογουμένων δεν θα  καταβάλει επιπλέον φόρο επειδή από το σύνολο των εκκαθαριστικών σημειωμάτων  προέκυψε πως τα 7.952 είναι μηδενικά.
  • Το 23,11% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο. Συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό για 3.310 φορολογουμένους, με το συνολικό ποσό του φόρου να  διαμορφώνεται στα 1,936 εκατ. ευρώ.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Ο φόρος εισοδήματος

Ο φόρος εισοδήματος μπορεί να εξοφληθεί  φέτος είτε εφάπαξ είτε σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση σύμφωνα με τον προγραμματισμό η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί στο τέλος Ιουνίου και η τελευταία  δόση στα τέλη  Φεβρουαρίου του 2024.

Επίσης επισημαίνεται πως τα  φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλουν τη δήλωση έως τα τέλη Ιουνίου  και εξοφλήσουν εφάπαξ  τον φόρο έως τις 31 Ιουλίου  θα έχουν έκπτωση 3%.

Οι φορολογούμενοι να βλέπουν και φέτος όπως πέρυσι σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα τα εισοδήματα τους από κάθε πηγή, τις δαπάνες  που έχουν πραγματοποιήσει  με βάση τα στοιχεία  που έχουν ληφθεί  από τους υπόχρεους  φορείς. Ωστόσο φέτος υπάρχουν και κάποιες αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις  του Εντύπου Ε1 . Αναλυτικά αυτές αφορούν τους παρακάτω κωδικούς:

Οι κωδικοί

Κωδικοί 387-388: Συμπληρώνεται η εφάπαξ αποζημίωση που καταβάλλεται στην αλλοδαπή από οποιονδήποτε αλλοδαπό φορέα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης, όταν έχει και η Ελλάδα δικαίωμα φορολόγησης.

Κωδικοί 635-636: Αναγράφονται οι χρηματικές δωρεές προς την εταιρεία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.», το συνολικό ποσό των οποίων εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του δωρητή, αναλογικά, ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος, του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δωρεά (άρθρο 72, ν.4914/2022).

Κωδικοί 063-064: Συμπληρώνονται οι χρηματικές δωρεές προς τα κοινωφελή ιδρύματα και τις εγγεγραμμένες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Για τις δωρεές αυτές, το ποσό του φόρου μειώνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς αυτούς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 19 του ΚΦΕ. Το συνολικό ποσό των δωρεών στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) του φορολογητέου εισοδήματος (παρ. 1 αρ. 19 ΚΦΕ)

Κωδικοί 035-036: Συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4935/2022 (Α ́103).

Κωδικοί 049-050: Οι δαπάνες σε γιατρούς και ιατρικά επαγγέλματα που εξοφλήθηκαν το 2022 με ηλεκτρονικά μέσα μετράνε διπλά για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος. Δηλώνονται μαζί με τις υπόλοιπες αποδείξεις. Το ποσό των δαπανών που αναγράφεται στους κωδικούς αυτούς περιλαμβάνονται και αναγράφονται διακριτά σε σχετικό πίνακα, κατά την υποβολή της δήλωσης με τη χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας Υποβολής Δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Κωδικοί 049-050: Για τις δαπάνες λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής στους συγκεκριμένους κλάδους αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το 30% των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος. Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου και περιορίζεται μέχρι και το ύψος του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως συνολικά για τα ως άνω εισοδήματα. Το ποσό των δαπανών που αναγράφεται στους κωδικούς αυτούς περιλαμβάνονται και αναγράφονται διακριτά σε σχετικό πίνακα, κατά την υποβολή της δήλωσης με τη χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας Υποβολής Δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Οι δαπάνες της παρούσας περίπτωσης αφορούν αποκλειστικά τον φορολογούμενο και δεν δύναται το τυχόν πλεονάζον ποσό να χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης. Ειδικά οι δαπάνες της παρούσας περίπτωσης που αφορούν στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας, δεν αναγράφονται όταν για το φυσικό πρόσωπο έχουν τύχει εφαρμογής, μέσα στο φορολογικό έτος 2022, οι διατάξεις του άρθρου 39Β του ΚΦΕ.

Κωδικοί 875-876. Αναγράφεται η εισαχθείσα υπεραξία από την πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή εταιρειών χαρτοφυλακίου αυτών, ναυλωτριών εταιρειών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση που υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό οικειοθελούς παροχής ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τη ναυτιλιακή κοινότητα, αόριστης χρονικής διάρκειας που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019 (Α΄65), όπως τροποποιήθηκε με την Πρόσθετη Πράξη του νέου Συνυποσχετικού, που κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5000/2022 (Α΄226), στην οποία επιβάλλεται από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής εθελούσια καταβολή πέντε εκατό (5%) αν εισαχθούν στην Ελλάδα, ενώ απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ.

 

 

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.