Quantcast
Άμεσες πληρωμές στην ΕΕ: Τι λέει το Συμβούλιο - enikonomia.gr
share

Άμεσες πληρωμές στην ΕΕ: Τι λέει το Συμβούλιο

δημοσιεύτηκε:

Τη θέση του σχετικά με την πρόταση για τις άμεσες πληρωμές στην ΕΕ καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Σημειώνεται πως η πρόταση αυτή  έχει ως στόχο την βελτίωση των επιλογών άμεσων πληρωμών σε ευρώ για όλους όσοι διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό στην ΕΕ και στις χώρες του ΕΟΧ.

Οι άμεσες πληρωμές επιτρέπουν στους πολίτες να μεταφέρουν χρήματα εντός δέκα δευτερολέπτων, ακόμη και εκτός των εργάσιμων ωρών, όχι μόνον εντός της ίδιας χώρας αλλά και σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανόνες, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, όπως οι τράπεζες που εκτελούν μεταφορές πίστωσης σε ευρώ, θα οφείλουν επίσης να προσφέρουν υπηρεσίες αποστολής και λήψης άμεσων πληρωμών σε ευρώ. Οι χρεώσεις που επιβάλλουν (εάν υπάρχουν) δεν πρέπει να είναι υψηλότερες από τις χρεώσεις που επιβάλλονται για τις συνήθεις μεταφορές πίστωσης.

“Σήμερα συμφωνήσαμε τη θέση μας για αναθεωρημένους κανόνες για ταχύτερες μεταφορές χρημάτων στην Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτόν, θα αυξήσουμε τις επιλογές εκτέλεσης πληρωμών για τους καταναλωτές στην Ευρώπη ” είπε μεταξύ άλλων η υπουργός Οικονομικών της Σουηδίας, Elisabeth Svantesson.

Επιπλέον, οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν τη στρατηγική αυτονομία του ευρωπαϊκού οικονομικού και χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς θα συμβάλλουν στη μείωση τυχόν υπερβολικής εξάρτησης από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και υποδομές τρίτων χωρών.

Η θέση του Συμβουλίου

Στη θέση του, το Συμβούλιο διευκρινίζει πως η εφαρμογή των νέων κανόνων θα πραγματοποιηθεί με ταχύτερο ρυθμό στα κράτη -μέλη της  Ευρωζώνης. Για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη εκτός της Ευρωζώνης, θα υπάρχει χρόνος σταδιακής εφαρμογής. Σε πρώτο στάδιο, οι πάροχοι θα υποχρεούνται να πραγματοποιούν άμεσες πληρωμές μόνον κατά τις εργάσιμες ώρες. Σε δεύτερο στάδιο, θα εφαρμοστούν οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών της Ευρωζώνης.

Στόχος είναι να αμβλυνθούν οι ανησυχίες ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εκτός της ευρωζώνης θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε ρευστότητα σε ευρώ εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας. Η αποστολή άμεσων πληρωμών σε ευρώ από λογαριασμούς σε νόμισμα εκτός ευρώ θα είναι υποχρεωτική μόνον κατά τις εργάσιμες ώρες για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που εκτελούν επίσης συνήθεις μεταφορές σε ευρώ.

Τα κράτη μέλη επιθυμούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των χρεώσεων για τις εθνικές και διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων και τις άμεσες μεταφορές πίστωσης στα εθνικά νομίσματα των κρατών μελών και σε ευρώ. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο περιλαμβάνει ρήτρα επανεξέτασης με την οποία υποχρεούται η Επιτροπή να υποβάλει έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει αξιολόγηση της εξέλιξης των εν λόγω χρεώσεων σε βάθος χρόνου.

Έχοντας καθορίσει τη θέση του επί της πρότασης, το Συμβούλιο είναι πλέον έτοιμο να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να καταλήξουν στην τελική διατύπωση του κειμένου.

Ιστορικό

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Τον Μάρτιο του 2021 και τον Απρίλιο του 2022 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα στα οποία τόνιζε την ευρεία χρήση των άμεσων πληρωμών και υπενθύμιζε τον στόχο της ανάπτυξης ανταγωνιστικών αγορακεντρικών λύσεων πληρωμών σε επίπεδο ΕΕ.

Στις 26 Οκτωβρίου 2022 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για τις άμεσες μεταφορές πίστωσης σε ευρώ. Με την πρόταση τροποποιείται και εκσυγχρονίζεται ο κανονισμός του 2012 για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε ευρώ (ΕΧΠΕ) ως προς τις συνήθεις μεταφορές πίστωσης σε ευρώ, προσθέτοντας σε αυτόν ειδικές διατάξεις για τις άμεσες μεταφορές πίστωσης σε ευρώ.

Στόχος του σχεδίου κανονισμού είναι η αύξηση της χρήσης άμεσων μεταφορών πίστωσης σε ευρώ και η διευκόλυνση της πρόσβασης στις εν λόγω υπηρεσίες για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις της Ένωσης. Όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές σε ευρώ, θα υπάρχουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:

  • καθολική διαθεσιμότητα των άμεσων πληρωμών σε ευρώ, με την υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στην ΕΕ που ήδη παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών πίστωσης σε ευρώ να παρέχουν και υπηρεσίες άμεσων μεταφορών
  • οικονομική προσιτότητα των άμεσων πληρωμών σε ευρώ, με την υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να διασφαλίζουν ότι το ύψος της χρέωσης για τις άμεσες πληρωμές σε ευρώ δεν υπερβαίνει το ύψος της χρέωσης για τις συνήθεις, μη άμεσες μεταφορές πίστωσης σε ευρώ
  • αύξηση της εμπιστοσύνης στις άμεσες πληρωμές, με την υποχρέωση των παρόχων να επαληθεύουν την αντιστοιχία μεταξύ του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) και του ονόματος του δικαιούχου που παρέχεται από τον πληρωτή, προκειμένου να ειδοποιείται ο πληρωτής για πιθανό σφάλμα ή απάτη πριν από την εκτέλεση της πληρωμής
  • εξάλειψη των τριβών στη διεκπεραίωση των άμεσων πληρωμών σε ευρώ, με παράλληλη διατήρηση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις της ΕΕ, μέσω διαδικασίας βάσει της οποίας οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα επαληθεύουν τουλάχιστον καθημερινά τους πελάτες τους με βάση τους καταλόγους κυρώσεων της ΕΕ, αντί να ελέγχουν όλες τις συναλλαγές μία προς μία

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.