share

Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία: Θα στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά

δημοσιεύτηκε:

Την δέσμευσή τους να στηρίξουν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στην προσπάθεια αντιμετώπισης των σοβαρών οικονομικών προκλήσεων που θέτει η πανδημία του COVID-19 εξέφρασαν οι εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ) . Υπογράμμισαν επίσης ότι η υπεύθυνη, εποικοδομητική και έγκαιρη, συνεργασία του τραπεζικού συστήματος με τους πελάτες και τις αρμόδιες αρχές θα συνεχιστεί για όσο χρόνο κριθεί απαραίτητο.
Τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΟ «επιδοκίμασαν την ενεργή συνεργασία μεταξύ του τραπεζικού κλάδου και των Ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών. Αυτή η συνεργασία συνέβαλε στην επιτυχή εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων για την αναστολή καταβολής δόσεων δανείων και στη στήριξη των εθνικών προγραμμάτων παροχής κρατικών εγγυήσεων σε χορηγήσεις δανείων και λοιπών πιστώσεων, περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον άμεσο αντίκτυπο της κρίσης. Η αναστολή στην καταβολή δόσεων δανείων ωφελεί τώρα εκατομμύρια ΜμΕ, μεγάλες επιχειρήσεις και ιδιώτες. Επιπλέον, οι τράπεζες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διοχέτευση κρατικών εγγυήσεων ύψους άνω των 2 τρισ. ευρώ σε δάνεια και πιστώσεις προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Οι δηλώσεις

-Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΤΟ, κ. Jean Pierre Mustier, δήλωσε: «Η πανδημία του COVID-19 έχει προκαλέσει έναν άνευ προηγουμένου αντίκτυπο, όχι μόνο στις οικονομίες των κρατών ανά την υφήλιο, αλλά και στον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Για τις τράπεζες, από την αρχή της πανδημίας, ο πρωταρχικός στόχος ήταν – και παραμένει – η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού και των πελατών τους. Χάρη στην ταχεία αντίδραση σε αυτήν τη νέα κατάσταση, το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, υιοθετώντας νέους και καινοτόμους τρόπους εργασίας, συνεχίζει να υποστηρίζει ιδιώτες και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ΕΤΟ έχει συνεργαστεί ενεργά με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για τη διαμόρφωση τρόπων αντιμετώπισης των πρωτόγνωρων προκλήσεων που δημιουργούνται από τα εθνικά μέτρα απαγόρευσης των μετακινήσεων των πολιτών και της δραστηριότητας των επιχειρήσεων (lockdown). Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να σημειώσω τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί, τόσο σε υπερεθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο για την προστασία του μεγάλου πλήθους των ΜμΕ, που αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και των νοικοκυριών», δήλωσε ο κ. Mustier. «Οι τράπεζες είναι μέρος της λύσης και της πορείας προς το μέλλον. Καθώς οι περιορισμοί αρχίζουν να χαλαρώνουν, να είστε βέβαιοι ότι όλα τα μέλη της ΕΤΟ θα διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην επανεκκίνηση του πραγματικού τομέα της οικονομίας στα κράτη που δραστηριοποιούνται και θα συνεχίζουν να πράττουν το σωστό».

-Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΤΟ, κ. Christian Ossig, δήλωσε:«Οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι αποφασισμένες να στηρίξουν τους πελάτες τους σε αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία που έχει διαμορφωθεί από την πανδημία του κορωνοϊού. Οι τράπεζες είναι αναγκαίες περισσότερο από ποτέ για να συμβάλλουν στη διευθέτηση της εν λόγω κρίσης. Δεδομένου ότι επιθυμούμε να συνεισφέρουμε, είναι ενθαρρυντικό και ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι, οι εποπτικές αρχές αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες που απορρέουν από το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο με ευελιξία, προκειμένου να μην περιορίσουν τη χρηματοδότηση της οικονομίας μέσω του τραπεζικού συστήματος».

Περαιτέρω, η ΕΤΟ συνεχίζει να διαβουλεύεται με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για τη βέλτιστη δυνατή προσέγγιση των συνολικών προτάσεων πολιτικής και να συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) και τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές για την ανάληψη πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση της ευέλικτης εφαρμογής του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου με στόχο την ενίσχυση του τραπεζικού δανεισμού, προκειμένου τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τα δανειακά κεφάλαια.

Ειδικότερα, η ΕΤΟ χαιρετίζει τις προτεινόμενες αλλαγές στον Κανονισμό σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας (CRR). Η εξαίρεση των κρατικών ομολόγων από τον συντελεστή μόχλευσης θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την ανάκαμψη των οικονομιών τους, ενώ παράλληλα η 18μηνη παράταση στην εφαρμογή των απαιτήσεων σχηματισμού προβλέψεων (calendar provisioning) για νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα επισπεύσει την επιστροφή στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Το ΔΣ της ΕΤΟ «καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να υιοθετήσουν τα μέτρα που έχει ανακοινώσει, μέχρι στιγμής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τα εφαρμόσουν σε σύντομο διάστημα προς όφελος της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ενώ η κοινωνία στο σύνολό της εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την τρέχουσα κατάσταση, μεσοπρόθεσμα οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις θα χρειαστούν μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά προκειμένου να αυξήσουν τα ίδια κεφάλαια τους και να προβούν στην έκδοση ομολόγων και τη διενέργεια τιτλοποιήσεων. Η ΕΤΟ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για τη διαμόρφωση μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών (Capital Markets Union), η οποία θα είναι καίριας σημασίας στην προσπάθεια ανάκαμψης με σκοπό την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΟ θα συνεχίσει να υποστηρίζει το έργο “Markets4Europe”.

Τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΟ συμφώνησαν στην ολοένα αυξανόμενη σημασία καθιέρωσης μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ευρώπη, καθώς οι δράστες ς αναζητούν νέους τρόπους εκμετάλλευσης της τρέχουσας συγκυρίας. Η ΕΤΟ αφενός χαιρετίζει το πρόσφατο Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και αφετέρου ευελπιστεί ότι, θα αποτελέσει εφαλτήριο για τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών και των τραπεζών».

Τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΟ «συζήτησαν, επίσης, τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Ειδικότερα, επισημάνθηκε ο μεγάλος βαθμός εξάρτησης της επιχειρησιακής συνέχειας από τις ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες, στις οποίες οι τράπεζες επέδειξαν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.

Ακολούθως, οι τράπεζες έχουν προσαρμοστεί στη μαζική εργασία εξ αποστάσεως, τόσο στην μεταξύ του προσωπικού επικοινωνία όσο και στην επικοινωνία με τους πελάτες τους και υποστηρίζουν ενεργά την αύξηση στη χρήση των ανέπαφων πληρωμών, παρέχοντας παράλληλα όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διενέργεια ψηφιακών συναλλαγών. Οι τράπεζες διασφαλίζουν με αποτελεσματικό τρόπο την ασφάλεια των πληροφοριακών τους συστημάτων και δεδομένων που περιλαμβάνονται εντός αυτών, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν και τις οποίες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όσοι αναπτύσσουν αξιόποινη δράση στον «κυβερνοχώρο».

Περαιτέρω, τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΟ υπογράμμισαν ότι, καθώς η κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας ομαλοποιείται, τα μέτρα ανάκαμψης θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία ενεργειακής μετάβασης. Καθώς οι τράπεζες παραμένουν προσηλωμένες στη χρηματοδότηση της μετάβασης σε μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία, η ΕΤΟ χαιρετίζει την πρόταση υλοποίησης της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» (European Green Deal) και καλεί τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεχίσουν τις προσπάθειες εφαρμογής των σχεδίων τους και να εντείνουν τις εργασίες τους για την επίτευξη των κοινωνικών πτυχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΟ αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων και μπόνους από τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, υπογραμμίζοντας ότι, επί της αρχής, η επίδειξη σύνεσης είναι σημαντική κατά την τρέχουσα συγκυρία. Οι τράπεζες έχουν από την αρχή της κρίσης προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες έναντι όλων των εμπλεκόμενων φορέων της αγοράς και θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές για τη διαμόρφωση της κατάλληλης πορείας τους προς το μέλλον».share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.