share

ΑΑΔΕ: Τι αναφέρει η νέα απόφαση για τις επιταγές

δημοσιεύτηκε:

Καλά νέα για τους κομιστές επιταγών.

Όπως αναφέρεται στη νέα απόφαση του  υπουργείου  Οικονομικών και της ΑΑΔΕ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  παρατείνεται η  προθεσμία συγκεκριμένων κατηγοριών κομιστών αξιογράφων- επιταγών για  την  καταβολή οφειλών από ΦΠΑ. Η παράταση αυτή έχει ως  εξής:

α) μέχρι και τις  31 Ιανουαρίου 2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 1η Αυγούστου 2022 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και

β) για Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκε ή πρόκειται να βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής από την 30ή Σεπτεμβρίου  2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022, ώστε οι οφειλές που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2022 να καταβάλλονται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023, ενώ οι οφειλές που βεβαιώνονται τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2022, να καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου του έτους 2023, αντίστοιχα.

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της παράτασης καταβολής του Φ.Π.Α. είναι οι κομιστές αξιογράφων των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αναστέλλονται έως την 31 Μαΐου  2023, οι οποίοι κομιστές δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των επιχειρήσεων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού , 30 Ιουλίου 2022, δηλαδή δεν αποτελούν:

α) επιχειρήσεις που λειτουργούν με κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 30η  Ιουνίου 2022

 •  79.11: δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
 • 79.12: δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων υποκατηγοριών εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ, και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών από συναλλαγές με πολίτες ή ταξιδιωτικά γραφεία της Ρωσίας ή της Ουκρανίας, όπως και μείωση στο συνολικό κύκλο εργασιών τους, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2022, κατά ποσοστό τουλάχιστον  50% σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του πρώτου εξαμήνου του έτους 2019, ούτε:

β) επιχειρήσεις που λειτουργούν με ΚΑΔ την 30 Ιουνίου2022

 • 01.49.19.02: Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων),
 • 01.49.3: Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων,
 • 14.20: Κατασκευή γούνινων ειδών,
 • 15.11: Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών,
 • 46.42.11.27: Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων,
 • 46.42.11.29: Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)],
 • 46.42.11.36: Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)],
 • 46.42.11.40: Χονδρικό εμπόριο ημιέτοιμων γουναρικών
 • 46.42.11.58: Χονδρικό εμπόριο χονδράδων (αποκομμάτων) γουναρικών], συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων υποκατηγοριών εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ, εφόσον το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που διαθέτουν προς εμφάνιση και πληρωμή και αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του  20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, ήτοι του φορολογικού έτους 2021.

Η προϋπόθεση

Η προϋπόθεση του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών του φορολογικού έτους 2021 υπολογίζεται ως ακολούθως:

α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε Φ.Π.Α,, με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α., όπως αυτές έχουν αναγραφεί στον κωδικό 312 της δήλωσης Φ.Π.Α. των οικείων φορολογικών περιόδων.

β) Για επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται εκ του νόμου σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., λαμβάνονται υπόψη:

βα) Για όσες έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, τα ακαθάριστα έσοδα τους κατά το φορολογικό έτος 2021, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στις οικείες δηλώσεις,

ββ) Για όσες δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα τηρούμενα από αυτές λογιστικά αρχεία (στοιχεία) με αναγωγή σε μηνιαία βάση. Τα ανωτέρω στοιχεία που δηλώνονται από την επιχείρηση επαληθεύονται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, όταν αυτή υποβληθεί.

βγ) Σε περίπτωση που μία επιχείρηση υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών εντός του 2021, ο μέσος μηνιαίος κύκλος συναλλαγών υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ημερών που λειτούργησε η επιχείρηση εντός του έτους με επιμερισμό των ακαθαρίστων εσόδων της.

Προκειμένου για την παράταση της καταβολής του Φ.Π.Α. ο κομιστής δύναται να επικαλείται έναντι της φορολογικής διοίκησης μόνο τα αξιόγραφα που έχουν γνωστοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης στα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ

 • Η αίτηση για την υπαγωγή στην παράταση καταβολής Φ.Π.Α. υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τους δικαιούχους ή τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών έως και τις 9 Σεπτεμβρίου 2022.
 • Η αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2 και ιδίως τα στοιχεία των αξιογράφων δυνάμει των οποίων γίνεται η αίτηση υπαγωγής στα ευεργετήματα της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 και ειδικότερα τον Α.Φ.Μ. του εκδότη κάθε αξιογράφου, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτού, το ποσό και το πιστωτικό ίδρυμα της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022, καθώς και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων για το φορολογικό έτος 2021, όπως προκύπτει από τα λογιστικά αρχεία (στοιχεία) της επιχείρησης και μεταφέρεται στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τις δικαιούχους επιχειρήσεις της υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας.
 • Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, πέραν των συνεπειών της ψευδούς δήλωσης, επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων και οι σχετικές οφειλές είναι απαιτητές σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Η ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ  ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2 της απόφασης, διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ, κατόπιν αιτήματός της, στοιχεία και πληροφορίες για τα αξιόγραφα που έχουν γνωστοποιηθεί σε αυτά δυνάμει των ως άνω διατάξεων και ιδίως τον Α.Φ.Μ. του εκδότη, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης του αξιογράφου, το ποσό και τον αριθμό λογαριασμού, σε μορφή IBAN, του εκδότη.

Η διαβίβαση των στοιχείων γίνεται απευθείας στην ΑΑΔΕ μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για χρηματοδοτικά ιδρύματα γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).

Η ΕΝΑΡΓΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Β’ 4619/01-09-2022)

 

 

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.