Quantcast
Κτηνοτρόφοι: 'Ερχονται έκτακτες ενισχύσεις έως και 950 ευρώ -Όλες οι λεπτομέρειες - enikonomia.gr
share

Κτηνοτρόφοι: ‘Ερχονται έκτακτες ενισχύσεις έως και 950 ευρώ -Όλες οι λεπτομέρειες

δημοσιεύτηκε:

‘Εκτακτες ενισχύσεις από 250 ευρώ έως και 950 ευρώ θα λάβουν συγκεκριμένες κατηγορίες κτηνοτρόφων, όπως  αυτό προκύπτει από σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Αυτό αφορά τους κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων της νησιωτικής Ελλάδας και της Κρήτης και το ποσό που θα λάβει ο κάθε δικαιούχος υπολογίζεται με βάση των αριθμό του ζωικού κεφαλαίου.  Επίσης επισημαίνεται πως τα ποσά είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Σημειώνεται δε  πως οι δικαιούχοι  της ενίσχυσης είναι μεταξύ άλλων:

  • Τα φυσικά πρόσωπα, οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφους, σύμφωνα με τα στοιχεία του «ΟΠΕΚΕΠΕ», όπως αυτά ίσχυαν την 31.12.2021, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι μέχρι την ίδια ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία ως «επαγγελματίες αγρότες», στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
  • Οι κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφοι που έχουν έδρα στις νησιωτικές περιοχές που αποτελούν πεδίο εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο της ως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 1α-β του ν. 4832/2021, εξαιρουμένου του εδαφίου γ και με είδος ζωικού κεφαλαίου τα αιγοπρόβατα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση είναι να υποβάλει αίτηση στην ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).  Η έναρξη της λειτουργίας της εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ. Οι υποβολές των αιτήσεων για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιούνται έως 2 μήνες από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής με δυνατότητα παράτασης.

Η απόφαση

Αναλυτικά στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Α. Δικαιούχοι, διαδικασία, χρονική διάρκεια και περιεχόμενο της αίτησης για τη λήψη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

1. Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμoύ Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, εφεξής «ΟΠΕΚΕΠΕ», όπως αυτά ίσχυαν την 31.12.2021, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι μέχρι την ίδια ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία ως «επαγγελματίες αγρότες», στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν έδρα στις νησιωτικές περιοχές που αποτελούν πεδίο εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο της ως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 1α-β του ν. 4832/2021, εξαιρουμένου του εδαφίου γ και με είδος ζωικού κεφαλαίου τα αιγοπρόβατα.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση είναι να υποβάλει αίτηση στην ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) που δημιουργείται από την ανώνυμη εταιρία του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.», εφεξής «ΕΔΥΤΕ», σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εφεξής «ΑΑΔΕ» και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έναρξη της λειτουργίας της εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί εντός 2 μηνών από τη
δημοσίευση της παρούσας.  Οι υποβολές των αιτήσεων για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιούνται έως 2 μήνες από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής με δυνατότητα παράτασης.

4. Ο αιτών, αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του – διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020(Α’ 184) και αναγνωριστεί ως δικαιούχος, εισέρχεται στην εφαρμογή και αιτείται τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης.

5. Ο δικαιούχος καλείται να επιβεβαιώσει την αλήθεια και ορθότητα των στοιχείων τα οποία αντλούνται αυτόματα με τη μορφή web services από την Α.Α.Δ.Ε., ήτοι το Α.Φ.Μ., το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τα στοιχεία του καταλόγου που έχει αποσταλεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήτοι τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό του τηλεφώνου, τον αριθμό του ζωικού του κεφαλαίου ως προς τα αιγοπρόβατα, την έδρα του και το λογαριασμό συνεργασίας του δικαιούχου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ (IBAN). Τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται
προσυμπληρωμένα και χωρίς δικαίωμα επεξεργασίας.

Επιπλέον καλείται να δηλώσει υπεύθυνα ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους λήψης της οικονομικής ενίσχυσης, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 113 του ν. 4926/2022 και στην παρούσα, να παράσχει τη συναίνεσή του για τη μεταβίβαση όλων των ανωτέρω στοιχείων στην ΕΔΥΤΕ για την επεξεργασία της αίτησής του, τον υπολογισμό και την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και να δηλώσει ότι κατά τα δύο προηγούμενα έτη και κατά το τρέχον έτος οι ενισχύσεις που έχει λάβει δεν υπερβαίνουν το όριο που θέτει ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013.

6. Εφόσον υποβληθεί το αίτημα οριστικά η κατάσταση της αίτησης εμφαίνεται στην πλατφόρμα «Υποβληθείσα». Όσο η προθεσμία της παρ. 1 του παρόντος είναι σε ισχύ, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να τη διαγράψει και να την επανυποβάλει, αν κι εφόσον το επιθυμεί. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η πλατφόρμα κλειδώνει και δεν υπάρχει δυνατότητα διαγραφής της αίτησης και επανυποβολής.

Β.Ο τρόπος υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης

1. Το κατ’ αποκοπή ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο στην Κρήτη και στα λοιπά νησιά υπολογίζεται με βάση των αριθμό του ζωικού κεφαλαίου εκάστου δικαιούχου ως εξής:

 

2. Το ως άνω ποσό της οικονομικής ενίσχυσης είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

3. Το ποσό της ενίσχυσης και ο καταμερισμός ανά δικαιούχο υπολογίζεται από την ΕΔΥΤΕ, με βάση τα δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αυτά ίσχυαν την 31.12.2021 και τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Γ.Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και ενημέρωση δικαιούχων

1. Ο κατάλογος των δικαιούχων με το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στον κάθε δικαιούχο, ο οποίος δημιουργείται μετά την παρέλευση της τελικής προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων, αποτελεί το δικαιολογητικό για την έκδοση εντολής πληρωμής και την εκκαθάριση της δαπάνης. Η ανωτέρω διαδικασία θα πραγματοποιηθεί άπαξ.

2. Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής άπαξ, μέσω της διαδικτυακής πύλης e-ΠΔΕ, από την ΣΑΝΑ 333 του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιείται στο λογαριασμό συνεργασίας του δικαιούχου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εφεξής
ο «Λογαριασμός».

Η μεταφορά του ποσού γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Π.Δ.Ε. με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται με
ευθύνη των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών μέσω της έκδοσης εντολών πληρωμής, μετά από έλεγχο των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης.

3. Κατόπιν της διενέργειας των πληρωμών των ενισχύσεων η ΕΔΥΤΕ αποστέλλει αυτοματοποιημένο μήνυμα
στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην αίτηση για τη λήψη της
οικονομικής ενίσχυσης, με το ποσό της ενίσχυσης του.

 

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.