share

«Τρέχει» ακόμα ο τουρισμός για επιδοτήσεις – Οι προϋποθέσεις και η προθεσμία για τις αιτήσεις

δημοσιεύτηκε:

Λίγες μέρες προθεσμία έχουν ακόμη  επιχειρήσεις του τουρισμού ανεξάρτητα από
τη νομική τους μορφή να διεκδικήσουν από το Κράτος «δωρεάν» κεφάλαια κίνησης: Θα
πρέπει να … βιαστούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους όμως, γιατί με το που θα
πάρουν τα χρήματα στο χέρι θα πρέπει να βρουν τρόπο να τα … ξοδέψουν άμεσα,
διαφορετικά θα τους τα ζητήσουν πίσω!


Γράφει ο Βαγγέλης
Δουράκης


Δικαίωμα για να
υποβάλλουν αίτηση στην συγκεκριμένη δράση έχουν οι επιχειρήσεις φιλοξενίας κάθε
μορφής, τουριστικά πρακτορεία, καθώς και επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων.

Επιδότηση έως 400.000 ευρώ


Η επιδότηση διαμορφώνεται
μέχρι του ποσού των 400.000 ευρώ ανά
επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ.


Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό
μορφή κεφαλαίου κίνησης, που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% για
τις επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ στην κατηγορία 55 και 2,5% για επιχειρήσεις
με άλλον επιλέξιμο ΚΑΔ του ετησίου Κύκλου Εργασιών του έτους 2019.


Στις επιχειρήσεις που
έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 η μη επιστρεπτέα
ενίσχυση δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% ή 2,5% ανάλογα με την επιλέξιμη
δραστηριότητα του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή
2020).


Στις επιχειρήσεις που
κατά το έτος 2019 βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και αποδεδειγμένα δεν
είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, αποδίδεται
συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 5% ή 2,5% ανάλογα με την επιλέξιμη
δραστηριότητα, επί του συνολικού ή του ανηγμένου Κύκλου Εργασιών του έτους
2020.


Βασικές Προϋποθέσεις
Συμμετοχής


Οι επιχειρήσεις θα
πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:


 • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών
  μέχρι την 31.12.2020.
 • Να έχουν
  συμπληρώσει 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά το έτος 2019. Η προϋπόθεση τεκμαίρεται ότι πληρούται στην
  περίπτωση των επιχειρήσεων που συστάθηκαν εντός του 2020 και για τις
  επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα βρίσκονταν σε
  κατασκευαστικό στάδιο και δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα
  οποιουδήποτε είδους.
 • Να έχουν μέχρι την 31.12.2020
  ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα
  έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. Συγκεκριμένα,
  για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020, ο έλεγχος γίνεται
  βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό
  Πεδίο του Εντύπου Ε3 Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020.
  Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020, καθώς και για
  επιχειρήσεις που βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο στο έτος 2019, ο
  έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή
  διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
 • Να είναι υπόχρεες υποβολής
  Δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Να παρουσιάζουν μείωση του
  κύκλου εργασιών τους κατά το έτος 2020, ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση
  με τον κύκλο εργασιών του 2019.
 • Να υποβάλουν μία Αίτηση
  Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ και μόνο για έναν επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό
  Δραστηριότητας, για το σύνολο των τουριστικών εγκαταστάσεων φιλοξενίας που
  διαθέτουν ή των λοιπών τουριστικών δραστηριοτήτων τους.


Επιδοτούμενες δαπάνες


Το κεφάλαιο κίνησης δεν
δύναται να χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση νέας τουριστικής εγκατάστασης, καθώς η
επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης δίνεται μόνο ως μέτρο αντιμετώπισής των συνεπειών
της υγειονομικής κρίσης.


Οι επιχειρήσεις που
έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του
δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, το δηλώνουν στην αίτηση χρηματοδότησης
και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν
συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι
ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης.


Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Απριλίου 2021.


Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί
από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021.


Αυτό θα αποδεικνύεται
βάσει των Κωδικών:


 • 361 Αγορές και δαπάνες στο
  εσωτερικό της χώρας
 • 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών
  αγαθών (πάγια)
 • 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις
  αγαθών
 • 365 Ενδοκοινοτικές λήψεις
  υπηρεσιών αρ. 14.2.α


των εντύπων των σχετικών
περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.


Το ποσό κεφαλαίου
κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα Δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70%
του αθροίσματος των ποσών των τεσσάρων (4) κωδικών.


Η χρηματοδότηση καλύπτει
μέχρι το 70% της αξίας των αγορασθέντων αγαθών.


Ηλεκτρονική Υποβολή της αίτησης


Η Αίτηση Χρηματοδότησης
θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis


Οι αιτήσεις
χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.


Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 17:00

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.