Quantcast
«Ανακαινίζω - Νοικιάζω»: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις- Ποια είναι τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για τις επιδοτήσεις- Όλες οι λεπτομέρειες - enikonomia.gr
share

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις- Ποια είναι τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για τις επιδοτήσεις- Όλες οι λεπτομέρειες

δημοσιεύτηκε:

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» στο πλαίσιο του οποίου θα δοθούν επιδοτήσεις για την ανακαίνιση και  την επισκευή κενών ακινήτων σε ιδιώτες-δικαιούχους προκειμένου τα σπίτια τους να γίνουν κατάλληλα για εκμίσθωση, όπως αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση με αριθμό 27176/8.4.2024 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Η επιδότηση ανέρχεται στο  40% των πραγματοποιηθεισών δαπανών, οι οποίες μπορούν να ανέρχονται μέχρι του ύψους των 10.000 ευρώ και περιλαμβάνουν τόσο τα απαιτούμενα υλικά όσο και τις εργασίες. Μάλιστα ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζονται οι εξής:

  • Δαπάνες για εργασίες ανακαίνισης και επισκευής του επιλέξιμου ακινήτου. Ενδεικτικά, τέτοιου είδους εργασίες περιλαμβάνουν ανακαίνιση χώρων μπάνιου, ειδών υγιεινής ή χώρων κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, αντικατάσταση ή επισκευή ερμαρίων, αντικατάσταση δαπέδων, αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση ή επισκευή δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών και λοιπές αντίστοιχες εργασίες.
  • Δαπάνες για αγορά προϊόντων και υλικών που είναι απαραίτητα για τις εργασίες που περιγράφονται στην περ. α’

 Εντός του ανώτατου ορίου δαπανών των επιλέξιμων δαπανών ανακαίνισης και επισκευής μπορούν, επιπλέον, να περιλαμβάνονται:

  • δαπάνες για τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές τ. ΙΚΑ (νυν e-ΕΦΚΑ) για τις οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης και επισκευής, οι οποίες βάσει της κείμενης νομοθεσίας, αναφορικά με τα μη στεγασμένα επαγγέλματα, βαρύνουν τον δικαιούχο του Προγράμματος και,
  • δαπάνες υπηρεσιών μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) ή έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης και επισκευής. Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται έως του συνολικού ποσού 700 ευρώ.

Για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης, ο δικαιούχος οφείλει να εξασφαλίσει τυχόν απαιτούμενες άδειες/εγκρίσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Τυχόν έξοδα που προκύπτουν από τις ενέργειες αυτές, δύναται να περιλαμβάνονται στο ανώτατο όριο δαπανών των επιλέξιμων δαπανών του Προγράμματος, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.

Επίσης επισημαίνεται πως  ο σκοπός του «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» είναι η αύξηση του διαθέσιμου κτιριακού αποθέματος προς εκμίσθωση και κατ’ επέκταση της προσφοράς κατοικίας, μέσω της επανάχρησης κενών κατοικιών, που χρήζουν επισκευής ή ανακαίνισης.

Τι άλλο αναφέρει η απόφαση

Επίσης η εν λόγω απόφαση αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

Φορέας Υλοποίησης – Έναρξη και Λήξη του Προγράμματος

Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση του Προγράμματος ορίζεται η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Με αποφάσεις του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., οι οποίες αναρτώνται στο διαδικτυακό της τόπο, ορίζονται ο χρόνος έναρξης και λήξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων.

Διαδικασία Συμμετοχής

1. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων, κύριοι ή επικαρπωτές, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 5006/2022, όπως αυτές εξειδικεύονται με την παρούσα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα εντός του χρονικού διαστήματος υποβολής αιτήσεων, που ορίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2.

2. Με την αίτηση συμμετοχής, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των βασικών όρων του Προγράμματος και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται και περιλαμβάνονται σε αυτή είναι αληθή. Η τυχόν ανακρίβεια ή αναλήθεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία, καθώς και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Με την αίτηση της παρ. 1, ο αιτών εξουσιοδοτεί τη Δ.ΥΠ.Α. για την περαιτέρω επεξεργασία και επαλήθευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ακόμη και των ευαίσθητων, που περιέχονται σε αυτή με σκοπό τη διαπίστωση της επιλεξιμότητάς του για το Πρόγραμμα, τον έλεγχο των πληρωμών επιλέξιμων δαπανών και την καταβολή της επιδότησης, υπό τον όρο της έγκρισής της. Ο αιτών συναινεί ρητά στην αποστολή των κινήσεων/συναλλαγών του από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμής (Π.Υ.Π.) στη Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7, τις οποίες πραγματοποιεί με τις κάρτες πληρωμών του στους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes (MCCs)) που σχετίζονται με το Πρόγραμμα και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1, ανεξαρτήτως εάν απενταχθεί από το πρόγραμμα πριν την ολοκλήρωσή του για οποιονδήποτε λόγο.

3. Η επεξεργασία της παρ. 2 γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4624/2019 (Α’ 137), για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης, όπως ενδεικτικά είναι η διενέργεια ελέγχων και διασταυρώσεων κατά την υποβολή της αίτησης και την καταβολή της επιδότησης, καθώς και η παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων, για τον σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και για τον σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του Προγράμματος.

4. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα (1) ακίνητό του με χρήση κατοικίας. Δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή περισσότερων της μίας (1) αιτήσεων για το ίδιο ακίνητο, είτε από τον ίδιο είτε από έτερο (συγκύριο ή συνεπικαρπωτή) ενδιαφερόμενο δικαιούχο.

5. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται σε ειδική εφαρμογή του Προγράμματος, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Για την είσοδό του απαιτείται η αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Κατά την είσοδο στην εφαρμογή, και πριν την υποβολή της αίτησης, αντλείται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ενδιαφερόμενου. Όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσω διαλειτουργικότητας από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων των φορέων του Δημοσίου Τομέα του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης. Ο αιτών επιλέγει τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) του ακινήτου για το οποίο αιτείται την ένταξη στο Πρόγραμμα, και συμπληρώνει το προϋπολογιζόμενο ύψος της συνολικής δαπάνης ανακαίνισης. Περισσότεροι του ενός Α.Τ.Α.Κ. συμπληρώνονται στην περίπτωση που αυτοί αφορούν αποκλειστικά στο επιλεχθέν ακίνητο. Εάν δεν εμφανίζεται προσυμπληρωμένο οποιοδήποτε υποχρεωτικό πεδίο της αίτησης που αφορά στο επιλεχθέν ακίνητο (όπως ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος), ο αιτών οφείλει να διορθώσει την έλλειψη στην Αρχή που υπέβαλε τη δήλωση ακινήτου και στη συνέχεια να εισέλθει εκ νέου στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος. Επιπροσθέτως, καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία στοιχεία επικοινωνίας του, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, καθώς και έναν ενεργό αριθμό λογαριασμού πληρωμών (IBAN) παρόχου υπηρεσιών πληρωμής (Π.Υ.Π.) που λειτουργεί στην Ελλάδα, του οποίου ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της.

6. Κατά την υποβολή της αίτησης, ο αιτών δηλώνει υπευθύνως ότι το ακίνητο προς ένταξη έχει χρήση κατοικίας, είναι νομίμως υφιστάμενο, δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέο και ευρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής, ήτοι εντός γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού ή εντός ζώνης οικισμού όπου υφίστανται ειδικοί όροι δόμησης. Σε περίπτωση που ο αιτών καταχωρίζει περισσότερους του ενός Α.Τ.Α.Κ., δηλώνει επίσης ότι αυτοί αφορούν αποκλειστικά το ακίνητο, για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα. Για τη νομιμότητα του ακινήτου, ο αιτών προσκομίζει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, εφόσον του ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α.

7. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του 1  κυρίων ή επικαρπωτών επί του ακινήτου, την αίτηση του παρόντος μπορεί να υποβάλει μόνον ο ένας εξ αυτών, με την προϋπόθεση της συγκατάθεσης των υπολοίπων συγκυριών/συνεπικαρπωτών του ακινήτου για το οποίο αυτή υποβάλλεται. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά την υποβολή της αίτησης της παρ. 2, δηλώνεται υπευθύνως ότι ο αιτών έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των υπολοίπων συγκυριών/συνεπικαρπωτών. Η συναίνεση των υπολοίπων συγκυριών ή συνεπικαρπωτών παρέχεται γραπτώς, με υπεύθυνη δήλωσή τους, η οποία προσκομίζεται από τον αιτούντα, μαζί με τα λοιπά αποδεικτικά νομιμοποιητικά έγγραφα της παρ. 6.

8. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος, διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, καθώς και υπηρεσία εξυπηρέτησης των χρηστών (helpdesk) για την αναφορά/επίλυση προβλημάτων και την παροχή οδηγιών.

Έλεγχος προϋποθέσεων επιλεξιμότητας

1. Για τον έλεγχο και την επαλήθευση της πλήρωσης των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας που τίθενται στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 5006/2022, τα απαιτούμενα στοιχεία αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος της εφαρμογής με τα απαραίτητα μητρώα του δημοσίου και ειδικότερα του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) Taxisnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), συμπεριλαμβανομένου του Φορολογικού Μητρώου, αντλώντας τα αναγκαία στοιχεία μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., είτε από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με βάσεις δεδομένων έτερων δημοσίων αρχών, όπως του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Ο ανωτέρω έλεγχος λαμβάνει χώρα με τη διασταύρωση των απαιτούμενων πληροφοριών και την άντληση, ιδίως, των εξής στοιχείων:

α) της κατηγορίας του ακινήτου,

β) της έκτασης του ακινήτου,

γ) του είδους του εμπράγματου δικαιώματος του αιτούντος επί του ακινήτου και του ποσοστού που αυτός κατέχει,

δ) του ετήσιου οικογενειακού του εισοδήματος,

ε) της αξίας της ακίνητης περιουσίας του,

στ) του γεγονότος ότι το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό τα τελευταία τρία (3) έτη, καθώς και ζ) του γεγονότος ότι ο αιτών δεν έχει λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας του τα τελευταία πέντε (5) έτη και δεν έχει ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό του.

3. Οι περ. α; β’ και γ’ της παρ. 2 ελέγχονται αυτοματοποιημένα με βάση την τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) του αιτούντος, από την οποία είναι αναγκαίο να προκύπτει ότι το προς επιδότηση ακίνητο αποτελεί κατοικία, διαμέρισμα ή μονοκατοικία, η επιφάνεια των κύριων χώρων του ανέρχεται έως τα εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.), καθώς και το γεγονός ότι ο αιτών διαθέτει είτε την πλήρη κυριότητα, είτε την επικαρπία του ακινήτου σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%).

4. Η περ. δ’ της παρ. 2, ήτοι η πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου, όπως αυτό καθορίζεται στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 5006/2022, ελέγχεται αυτοματοποιημένα με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος, ή εάν δεν έχει εισέτι υποβληθεί, του αμέσως προηγούμενου, έτους, εφόσον ο αιτών δεν εμφανίζεται ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των συζύγων ή των μερών συμφώνου συμβίωσης και των προστατευόμενων τέκνων.

5. Για την επαλήθευση της περ. ε’ της παρ. 2, διενεργείται αυτοματοποιημένα έλεγχος της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α..

6. Για την επαλήθευση της δήλωσης του ακινήτου ως κενού σύμφωνα με την περ. στ’ της παρ. 2, διενεργείται αυτοματοποιημένος έλεγχος με άντληση μέσω διαλειτουργικότητας από την Α.Α.Δ.Ε. των στοιχείων για τις δηλωμένες ως κενές κατοικίες από τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Έντυπα Ε2) τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, κατά τα τελευταία 3 έτη. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνεται η συνδρομή και των λοιπών προϋποθέσεων της περ. στ’ της παρ. 2. Προκειμένου να καταστεί εφικτή η διαπίστωση των στοιχείων αυτών για το τρέχον έτος, ο αιτών δηλώνει υπευθύνως ότι αυτά πληρούνται. Αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και στις περιπτώσεις που λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την παρ. 4.

7. Το κριτήριο της περ. ζ’ της παρ. 2 ελέγχεται μέσω διασταύρωσης του Α.Φ.Μ. του αιτούντος με τα τηρούμενα στοιχεία στα Πληροφοριακά Συστήματα των Προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος αφορά σε τυχόν ενεργές αιτήσεις κατά το τρέχον έτος, καθώς και σε επιδοτήσεις που έχει λάβει ο αιτών κατά τα τελευταία 5  έτη, ήτοι από 1.1.2019 και εφεξής.

8. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας πραγματοποιείται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

9. Παράλληλα με τον έλεγχο των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, πραγματοποιείται έλεγχος ώστε να ταυτοποιηθεί ο δηλωθείς αριθμός λογαριασμού πληρωμών (IBAN) του αιτούντος με τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού και να επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι ο δηλωθείς λογαριασμός είναι ενεργός. Η ταυτοποίηση του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται αυτοματοποιημένα μέσω του ΚΕ.Δ. της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

Υπαγωγή στο Πρόγραμμα

1. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων του άρθρου 4, εκ-δίδεται αυτόματα επί της αίτησης του ενδιαφερόμενου, είτε εγκριτική είτε απορριπτική απόφαση, με αιτιολογία προς ενημέρωση του αιτούντος. Ο αιτών ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του από την παρακολούθηση της ειδικής εφαρμογής. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 10.

2. Στην εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο Πρόγραμμα, αναγράφεται/-ονται α) ο/οι Α.Τ.Α.Κ. του υπό ένταξη ακινήτου,

β) το ποσό της προϋπολογιζόμενης ανακαίνισης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των  10.000 ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 5006/2022,

γ) το ποσό της επιδότησης, το οποίο υπολογίζεται επί του ποσού του υποβληθέντος προϋπολογισμού του συνόλου των δαπανών επισκευής και ανακαίνισης και το οποίο ανέρχεται στο  40% του συνόλου των δαπανών επισκευής και ανακαίνισης και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των 4.000 ευρώ και

δ) το προϋπολογιζόμενο ποσό προκαταβολής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το  50% του συνόλου της προϋπολογιζόμενης επιδότησης. Με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης δεσμεύεται στον προϋπολογισμό του Προγράμματος ποσό ίσο με το αναγραφόμενο σε αυτήν ποσό επιδότησης.

3. Με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της παρ. 1 εκταμιεύεται στον ενεργό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, προκαταβολή της επιδότησης, όπως αναγράφεται στην εγκριτική απόφαση, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί του προϋπολογιζόμενου ποσού επιδότησης, όπως προκύπτει από την αίτησή του. Ο δικαιούχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την κατανομή της προκαταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Κατόπιν της εκταμίευσης της προκαταβολής, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στις επιλέξιμες δαπάνες για την ανακαίνιση και επισκευή του ακινήτου.

Απόδειξη και έλεγχος δαπανών

1. Η πληρωμή των επιλέξιμων δαπανών πραγματοποιείται από τον δικαιούχο, υποχρεωτικά και αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, αξιοποιώντας την υφιστάμενη χρεωστική, πιστωτική ή/και προπληρωμένη κάρτα πληρωμών του, η οποία έχει εκδοθεί στον Α.Φ.Μ. του από τον Π.Υ.Π., όπου διατηρεί τον ενεργό αριθμό λογαριασμού πληρωμών του (ΙΒΑΝ), τον οποίο και δήλωσε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει συνδυαστικά τις κάρτες πληρωμών που διαθέτει στον Π.Υ.Π. όπου δήλωσε τον ενεργό αριθμό λογαριασμού πληρωμών του (ΙΒΑΝ), ενώ παράλληλα, είναι επιτρεπτή και η πληρωμή με δόσεις, εφόσον το επιτρέπει ο τύπος κάρτας πληρωμών που θα επιλεγεί από τον δικαιούχο. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν διαθέτει οποιοδήποτε τύπο κάρτας πληρωμών στον Π.Υ.Π. που επέλεξε, θα πρέπει να εκδώσει τουλάχιστον μια νέα κάρτα, την οποία θα χρησιμοποιήσει για τις πληρωμές του Προγράμματος. Οι συναλλαγές με χρήση κάρτας πληρωμών, είτε με παρουσία της κάρτας στο σημείο πώλησης (card present) είτε χωρίς την παρουσία της κάρτας στο σημείο πώλησης (card not present/e-commerce) υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του τύπου κάρτας πληρωμών που επιλέγεται από το δικαιούχο για την αξιοποίηση της επιδότησης, όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση τυχόν έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή του εκάστοτε τύπου κάρτας πληρωμών, δεν επιβαρύνουν το Πρόγραμμα, αλλά τον δικαιούχο.

2. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος, και οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο το ποσό της επιδότησης, όσο και το ποσό της ίδιας συμμετοχής του δικαιούχου, είναι απαραίτητο να αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 6, και να κατευθύνονται σε συγκεκριμένους, στην Ελλάδα, Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes (MCCs)) που σχετίζονται με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και απαριθμούνται στο Παράρτημα 1.

3. Όλες οι πληρωμές με τη χρεωστική, πιστωτική ή/ και προπληρωμένη κάρτα του δικαιούχου εμπίπτουν στο αφορολόγητο και στις μηνιαίες κληρώσεις επιβράβευσης της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον ο συγκεκριμένος Κωδικός (MCC) ανήκει στις εκάστοτε ισχύουσες ομάδες που εμπίπτουν στο αφορολόγητο.

4. Η πραγματοποίηση των πληρωμών για τις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης του άρθρου 5, άλλως η εγκριτική απόφαση ανακαλείται, το ποσό της προκαταβολής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 και δεν μπορεί να εκδοθεί νέα εγκριτική απόφαση για το ίδιο ακίνητο και τον ίδιο δικαιούχο. Παράταση του χρονικού διαστήματος των έξι (6) μηνών δεν είναι δυνατή. Κρίσιμο στοιχείο για τη διαπίστωση πραγματοποίησης των πληρωμών εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, αποτελεί η διενέργεια εγκεκριμένης συναλλαγής από πλευράς του δικαιούχου.

5. Γ ια τον έλεγχο της εγκυρότητας, μοναδικότητας και αποκλειστικής σύνδεσης των πληρωμών που διενεργή-θηκαν με επιλέξιμες δαπάνες ανακαίνισης και επισκευής του ακινήτου, οι Π.Υ.Π. αποστέλλουν στη Δ.ΥΠ.Α. αναλυτικές, εκκαθαρισμένες, κινήσεις των καρτών πληρωμών που είναι συνδεδεμένες με τους Α.Φ.Μ. των δικαιούχων του Προγράμματος, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δ.ΥΠ.Α. στο οποίο περιλαμβάνεται κατάλογος των σχετικών Α.Φ.Μ., ώστε να διαπιστωθεί η πραγματοποίηση επιλέξιμων δαπανών, συνολικού ύψους, κατά μέγιστον, δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Η ανωτέρω ανταλλαγή πληροφοριών, λαμβάνει χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα, και συγκεκριμένα:

α) στους 3 μήνες από τον επόμενο μήνα αποδοχής του εκάστοτε δικαιούχου για ένταξή του στο Πρόγραμμα,

β) στους 6 μήνες από τον επόμενο μήνα αποδοχής του εκάστοτε δικαιούχου για ένταξή του στο πρόγραμμα, καθώς και

γ) στους 9 μήνες από τον επόμενο μήνα αποδοχής του εκάστοτε δικαιούχου για ένταξή του στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να περιλαμβάνονται στην αποστολή των στοιχείων όλες οι εγκεκριμένες συναλλαγές καρτών, οι οποίες, πραγματοποιήθηκαν εντός της οριζόμενης προθεσμίας, εκκαθαρίστηκαν, ωστόσο, το επόμενο τρίμηνο (3μηνο).

6. Οι αναλυτικές και εκκαθαρισμένες κινήσεις αφορούν αγορές, πληρωμές και τυχόν επιστροφές – ακυρώσεις συναλλαγών στους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρων (MCCs) που σχετίζονται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Εκμίσθωση Ακινήτου

1. Μετά την πραγματοποίηση των πληρωμών των επιλέξιμων δαπανών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προβεί στην εκμίσθωση του επιλέξιμου ακινήτου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της Α.Α.Δ.Ε. συμπληρώνοντας τον/τους Α.Τ.Α.Κ. του ακινήτου, εντός 9 μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης του άρθρου 5. Ο δικαιούχος υποχρεούται επίσης να καταχωρίσει τα ζητούμενα στοιχεία στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος, εντός του ίδιου διαστήματος των 9 μηνών.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις του, η απόφαση έγκρισης υπαγωγής στο Πρόγραμμα ανακαλείται και το ποσό της προκαταβολής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11. Παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος δεν είναι δυνατή. Στα στοιχεία του δευτέρου εδαφίου, περιλαμβάνονται, ιδίως, ο Α.Φ.Μ. του μισθωτή, ο/οι Α.Τ.Α.Κ. του μισθίου, καθώς και ο αριθμός του μισθωτηρίου.

2. Το ακίνητο δεν μπορεί να εκμισθωθεί σε νομικά πρόσωπα, ενώ παράλληλα, δεν είναι δυνατή ούτε η υπεκ-μίσθωση ή η παραχώρηση χρήσης του ακινήτου. Η μη δυνατότητα υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, συμφωνείται, ρητώς, μεταξύ των συμβαλλομένων και δηλώνεται, υποχρεωτικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της Α.Α.Δ.Ε. με την επιλογή του σχετικού πεδίου. Εφόσον διαπιστωθεί η πλήρωση των όρων του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και του όρου της τριετούς (3ετούς) διάρκειας της εκμί-σθωσης, εκδίδεται απόφαση πληρωμής του δικαιούχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9. Η διαπίστωση των ανωτέρω προϋποθέσεων είναι δυνατό να πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα μέσω του ΚΕ.Δ. της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. με στοιχεία που αντλούνται από την Α.Α.Δ.Ε..

3. Ο δικαιούχος υποχρεούται να αναρτήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της Α.Α.Δ.Ε. και να καταχωρήσει στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος, οποιαδήποτε μεταβολή ή τυχόν διακοπή, ήτοι λήξη ή λύση της μισθωτικής σχέσης.

4. Κατά τα λοιπά για τις εκμισθώσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος, ισχύουν τα προβλεπό-μενα στον αστικό κώδικα ως προς την ενοχική σχέση μεταξύ μισθωτών και εκμισθωτών.

Εκταμίευση επιδότησης

1. Στην απόφαση πληρωμής της επιδότησης, η οποία εκδίδεται αυτοματοποιημένα από την ειδική εφαρμογή του Προγράμματος μετά την εκμίσθωση του ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 8, αναγράφεται το ποσό των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και επαληθεύτηκαν, και το ποσό της επιδότησης που αντιστοιχεί στον δικαιούχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5, αφαιρούμενης της ήδη καταβληθείσας προκαταβολής.

2. Στην περίπτωση που το ποσό της επιδότησης που αναγράφεται στην απόφαση πληρωμής είναι μικρότερο από το αναγραφόμενο ποσό στην απόφαση υπαγωγής, το υπόλοιπο που απομένει, καθίσταται εκ νέου διαθέσιμο προς δέσμευση για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος.

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. πιστώνουν εντός 30  ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πληρωμής της επιδότησης, το εναπομείναν ποσό της επιδότησης που αναγράφεται στην απόφαση πληρωμής στον ενεργό αριθμό λογαριασμού του δικαιούχου (ΙΒΑΝ), τον οποίο έχει δηλώσει στην ειδική εφαρμογή, με βάση σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικής κατάστασης, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ. Στην αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής, ο αριθμός της απόφασης πληρωμής, το πληρωτέο ποσό, ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού πληρωμών των δικαιούχων και η ημερομηνία πίστωσης.

4. Στην περίπτωση έκδοσης απόφασης ανάκλησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.

5. Το ποσό της επιδότησης το οποίο εκταμιεύεται στον δηλωμένο λογαριασμό του δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν προκαταβολής, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν εκχωρείται, δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα.

Ενστάσεις

Σε περίπτωση απόρριψης του δικαιούχου ή απένταξής του από το Πρόγραμμα ή έκδοσης ανακλητικής απόφασης, είναι δυνατή η υποβολή ένστασης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία απόρριψης ή απένταξης ή ανάκλησης, μόνο από τον αιτούντα/δικαιούχο, μέσω της ειδικής εφαρμογής του Προγράμματος, συνοδευόμενες από την κατάλληλη τεκμηρίωση, ενώ είναι δυνατό να αναρτηθούν και υποστηρικτικά έγγραφα. Αρμόδιο όργανο για την εξέτασή τους είναι η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. και αποτελείται από 3 εκπροσώπους της Δ.ΥΠ.Α. και τους αναπληρωτές τους. Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45). Η Δ.ΥΠ.Α. διατηρεί τη δυνατότητα να ορίζει και επιπρόσθετες επιτροπές εξέτασης ενστάσεων. Οι ενστάσεις εξετάζονται τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης κατά της οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης και είτε απορρίπτονται, είτε γίνονται αποδεκτές. Σε κάθε περίπτωση συντάσσεται σχετικό Πρακτικό. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται αμελλητί στους αιτούντες, με επιμέλεια της Δ.ΥΠ.Α. μέσω της ειδικής εφαρμογής, ή εγγράφως.

Διαπίστωση παραβάσεων – ανάκληση και ανάκτηση επιδότησης

1. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος, η Δ.ΥΠ.Α. έχει τη δυνατότητα διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων, τόσο προληπτικά, όσο και κατασταλτικά, με σκοπό να διαπιστωθεί και να επαληθευθεί η ορθή τήρηση των διαδικασιών και όρων του Προγράμματος. Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να διευκολύνουν τα αρμόδια όργανα και να παρέχουν κάθε αναγκαίο έγγραφο, πληροφορία και στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος και τη συμμετοχή τους σε αυτό. Άρνηση παροχής στοιχείων ή συμμετοχής σε έλεγχο δύναται να επιφέρει απένταξη από το πρόγραμμα και ανάκληση της επιδότησης. Έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί και εξ αποστάσεως, μέσω παροχής από τους ελεγχόμενους συγκεκριμένων πληροφοριών ή τεκμηρίων που θα ζητηθούν.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της, η αίτηση εκ παραδρομής ή τεχνικής αστοχίας, έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, η εγκριτική απόφαση ανακαλείται. Οι λόγοι της ανάκλησης αναγράφονται στην απόφαση ανάκλησης.

3. Αντίστοιχα, η εγκριτική απόφαση ανακαλείται σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί ότι οι δηλωθείσες συναλλαγές δεν είναι έγκυρες ή δεν είναι μοναδικές ή δεν αφορούν επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος ή ότι η εκμίσθωση έγινε κατά παράβαση των όρων του Προγράμματος. Εφόσον, μέχρι την ανωτέρω διαπίστωση έχει μεσολαβήσει η πληρωμή μέρους ή του συνόλου του ποσού της επιδότησης, το ποσό αυτό θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθέν.

4. Ειδικά ως προς το κριτήριο της διάρκειας της εκμίσθωσης του ακινήτου, η Δ.ΥΠ.Α. διενεργεί ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που η εκμίσθωση είχε, αρχικά, γίνει σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, αλλά εν συνεχεία διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο, δίνεται η δυνατότητα στον δικαιούχο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από τη διακοπή, να προβεί σε νέα εκμίσθωση και ανάρτηση των στοιχείων της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8. Η διάρκεια της νέας εκμίσθωσης είναι τουλάχιστον ίση με το εναπομείναν χρονικό διάστημα της αρχικής εκμίσθωσης. Ειδικά, ως προς τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η διακοπή της εκμίσθωσης, διενεργείται εκ νέου

έλεγχος μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας. Εάν από αυτόν προκύπτει ότι η προθεσμία των 3  μηνών, έχει παρέλθει άπρακτη, τότε ο αιτών απεντάσσεται από το Πρόγραμμα και αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν μέρος του ποσού της επιδότησης. Σε αυτήν την περίπτωση, το ύψος του ποσού ισούται με το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των μηνών που αντιστοιχούν στο εναπομείναν χρονικό διάστημα υποχρέωσης εκμίσθωσης επί της μηνιαίας αναλογίας της συνολικής επιδότησης, η οποία προκύπτει από το πηλίκο του συνόλου του ποσού της επιδότησης δια της συνολικής διάρκειας υποχρέωσης εκμίσθωσης, ήτοι 36 μήνες. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί σε νέα εκμίσθωση, σύμφωνα με την παρούσα, έως 2 φορές.

5. Για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, επιβάλλεται η επιστροφή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Για την ανάκτηση του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, εκδίδεται νόμιμος τίτλος είσπραξης από τη Δ.ΥΠ.Α. και βεβαιώνεται στην αρμόδια υπηρεσία για την είσπραξη της οφειλής (Δ.Ο.Υ./ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) που αντιστοιχεί στην υπηρεσία αρμοδιότητας φορολογίας εισοδήματος του φορολογούμενου (Δ.Ο.Υ./ΚΕΦΟΔΕ).

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

 

 

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.