Quantcast
Φόρος κληρονομιάς: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις δηλώσεις - Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ - enikonomia.gr
share

Φόρος κληρονομιάς: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις δηλώσεις – Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ

δημοσιεύτηκε:

Σε λειτουργία έχει ήδη τεθεί η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ  “myPROPERTY” για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων του φόρου κληρονομιάς, όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Παράλληλα από την ίδια απόφαση προκύπτει πως οι κληρονόμοι θα πρέπει να επισκέπτονται την εφορία μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις όπως κληρονομιά που αφορά ακίνητο το οποίο είναι εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούν να ολοκληρώνουν τη διαδικασία σε λίγα λεπτά μέσω της “myPROPERTY”.

Αναλυτικά στο ΦΕΚ επισημαίνονται τα εξής

Οι περιπτώσεις υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης κληρονομιάς

Υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (http//myproperty.aade.gov.gr), για θανάτους από 01/01/2022 και μετά οι ακόλουθες δηλώσεις φόρου κληρονομιάς:

α) οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, εφόσον δεν έχει προηγουμένως υποβληθεί άλλη δήλωση σε έντυπη μορφή, κινητών περιουσιακών στοιχείων (ενδεικτικά χρημάτων, αυτοκινήτων, εταιρικών μεριδίων, εισηγμένων ή μη μετοχών, απαιτήσεων, έργων τέχνης κ.λπ.) και ακινήτων εντός αντικειμενικού συστήματος (Α.Π.Α.Α.), με κληρονόμους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που έχουν εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο και είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και

β) οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς αρχικής δήλωσης (εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες) με τις οποίες είτε δηλώνονται νέα περιουσιακά στοιχεία είτε τροποποιούνται τα ήδη δηλωθέντα, εφόσον η αρχική δήλωση (για θανάτους από 01/01/2022) έχει υποβληθεί μέσω της εφαρμογής αυτής.

Επισημαίνεται ότι γεωτρήσεις και κατασκευές επί ακινήτων εντός Α.Π.Α.Α. η αξία των οποίων δεν προσδιορίζεται με τα έντυπα προσδιορισμού αξίας ακινήτων  περιλαμβάνονται στην ψηφιακή δήλωση με αγοραία αξία, δηλούμενα στην κατηγορία των κινητών.

Ανά ζεύγος κληρονομούμενου – κληρονόμου και ανά αιτία επαγωγής συντάσσεται μία δήλωση, ανεξαρτήτως του αριθμού των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός κληρονόμων συντάσσονται αντίστοιχα περισσότερες δηλώσεις.

Δηλώσεις που αφορούν λοιπές περιπτώσεις επιβολής φόρου κληρονομιάς εξακολουθούν να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή είτε μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου», είτε με τη διαδικασία που καθορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1137/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως ισχύει μετά την Α.1054/2022 απόφαση.

Ενδεικτικά σε έντυπη μορφή υποβάλλονται:

α) κάθε τροποποιητική δήλωση (είτε για νέο περιουσιακό στοιχείο είτε για ήδη δηλωθέν), εφόσον έχει ήδη υποβληθεί σε έντυπη μορφή άλλη δήλωση φόρου κληρονομιάς,

β) οι δηλώσεις που αφορούν ακίνητα εκτός Α.Π.Α.Α.,

γ) οι δηλώσεις αναβολής φορολογίας,

δ) οι δηλώσεις με αντικείμενο κινητά κάθε είδους ή μετρητά, για τα οποία, στην περίπτωση που δεν διασφαλίζεται η πληρωμή του φόρου από την περιουσία του υπόχρεου κληρονόμου, ο φορολογούμενος παρέχει ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή τράπεζας, προκειμένου να βεβαιωθεί ο φόρος σε δόσεις,

ε) οι δηλώσεις κληρονομιάς επικαρπίας, η οποία περιέρχεται λόγω θανάτου του επικαρπωτή στον ψιλό κύριο που έχει αγοράσει την ψιλή κυριότητα, για την οποία υπόκειται σε φόρο για τα υπόλοιπα δέκατα της αξίας της πλήρους κυριότητας (περ. ε’ παρ. 1 του άρθρου 2 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001).

Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης κληρονομιάς

Η δήλωση κληρονομιάς για κινητά περιουσιακά στοιχεία, εφόσον δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής αυτής, υποβάλλεται από τον υπόχρεο σε δήλωση (κληρονόμο ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε περίπτωση νομικού προσώπου) με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISnet, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Δηλώσεις κληρονομιάς για κινητά περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα εντός αντικειμενικού συστήματος με τις οποίες συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής συμπληρώνονται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη της αποδοχής και υποβάλλονται από τον υπόχρεο σε δήλωση ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISnet, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 2, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η δήλωση συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο, η υποβολή αυτής από τον υπόχρεο συνεπάγεται την αποδοχή του περιεχομένου της και της ακρίβειας των δηλουμένων από τους κληρονόμους.

Εφόσον ζητείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας, η υποβολή της δήλωσης κληρονομιάς επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της απαλλαγής.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ψηφιακής υποβολής της δήλωσης κληρονομιάς, λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας, η δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Με τη δήλωση, εφόσον πρόκειται για ακίνητο, συμπληρώνονται τα αντίστοιχα κατά περίπτωση φύλλα υπολογισμού για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων. Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, μερίδες ή μερίδια και μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές, συμπληρώνονται και επισυνάπτονται κατά περίπτωση τα έντυπα τα σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία 1031583/253/Α0013/1-4-2003 – ΠΟΛ 1055/2003 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Για τα λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία αναγράφεται η αγοραία αξία αυτών. Σε όλες τις δηλώσεις συμπληρώνονται οι τυχόν απαλλαγές, εκπτώσεις ή μειώσεις, αναγράφονται οι προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές που έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή, εφόσον υπάρχουν, καθώς και ο φόρος που βεβαιώθηκε σε κάθε δήλωση και συνυποβάλλονται τα κατά περίπτωση νόμιμα δικαιολογητικά.

Προσδιορισμός του φόρου κληρονομιάς και διαχείριση εκκρεμών δηλώσεων

Με την υποβολή της δήλωσης κληρονομιάς εκδίδεται η πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου κατά περίπτωση, που έχει ως τα συνημμένα υποδείγματα 3 και 4, αντίστοιχα, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, η οποία κοινοποιείται στο υπόχρεο σε φόρο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4174/2013, καθώς και η ταυτότητα οφειλής. Εφόσον συντάσσεται πράξη αποδοχής κληρονομιάς ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να καταχωρήσει τα στοιχεία αυτής και να την επισυνάψει στην εφαρμογή myPROPERTY εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης κληρονομιάς και ελέγχει την ακρίβεια των δηλούμενων και τη συνδρομή των προϋποθέσεων απαλλαγής μέσα σε 60 ημέρες από την υποβολή αυτής. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, ο φορολογούμενος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, καλείται από το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογουμένους, για την υποβολή των επιπλέον ζητούμενων δικαιολογητικών εντός 5 εργάσιμων ημερών και εφόσον αυτά δεν μεταβάλλουν την φορολογητέα αξία της δήλωσης, αναρτώνται από τον φορολογούμενο στην εφαρμογή myPROPERTY. Εάν η προσκόμισή τους μεταβάλλει την φορολογητέα αξία, απαιτείται και η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Η πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που έχει ως τα συνημμένα υποδείγματα 3 και 4 εκδίδεται κατά περίπτωση, είτε η δήλωση φόρου κληρονομιάς υποβάλλεται ψηφιακά είτε σε έντυπη μορφή.

Mπείτε  εδώ για να δείτε τα έντυπα για τη  δήλωση φόρου κληρονομιάς

Μεταβατικές διατάξεις

Οι αρχικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς ως άνω υποβάλλονται προαιρετικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myPROPERTY από τη δημοσίευση της απόφασης Α. 1151/2022 (ΦΕΚ 31.10.2022), ενώ οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς της ίδιας παραγράφου και άρθρου υποβάλλονται προαιρετικά από 01/12/2022.

Από την 01/01/2023 καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς του άρθρου 1 μέσω της ψηφιακής εφαρμογής.

Δηλώσεις κληρονομιάς που έχουν υποβληθεί στις Δ.Ο.Υ. μέχρι την έναρξη ισχύος της  απόφασης και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η πράξη προσδιορισμού του φόρου, διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. χωρίς να απαιτείται η εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή τους μέσω της εφαρμογής myPROPERTY. Εφόσον ο υπόχρεος σε δήλωση επιθυμεί να τις υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τότε υποχρεούται να ανακαλέσει τις υποβληθείσες δηλώσεις, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην Ε.2233/2021.

Ο  νέος οδηγός της ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές κληρονομιές

Έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις ηλεκτρονικές κληρονομιές δημοσίευσε η ΑΑΔΕ. Αναλυτικά:

 Ποιο  είδος δήλωσης κληρονομιάς υποβάλλεται ηλεκτρονικά;

Υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης για θανάτους από 01/01/2022 και μετά:

 •  οι αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις κληρονομιάς του υπόχρεου σε δήλωση κληρονόμου ή νόμιμου εκπροσώπου Νομικού Προσώπου, εφόσον δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής αυτής, για κινητά περιουσιακά στοιχεία με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης myAADE.
 • οι αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις κληρονομιάς με τις οποίες συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής, συμπληρώνονται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη της αποδοχής για κινητά περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα εντός αντικειμενικού συστήματος και υποβάλλονται από τον υπόχρεο σε δήλωση ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης myAADE.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει προηγουμένως υποβληθεί άλλη δήλωση σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ.

Οι αρχικές δηλώσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής: Από την 02/11/2022 προαιρετικά και από την 01/01/2023 υποχρεωτικά.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής: Από την 01/12/2022 προαιρετικά και από την 01/01/2023 υποχρεωτικά.

Ποια είναι η αρμόδια ΔΟΥ για την υποβολή της δήλωσης κληρονομιάς;

Για τις δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, είτε υποβάλλονται ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή, αρμόδιος είναι οποιοσδήποτε υπάλληλος της ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η τελευταία δηλωθείσα, στο Μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης, διεύθυνση κατοικίας του κληρονομούμενου. Στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος δεν κατοικούσε στην Ελλάδα, αρμόδιος είναι οποιοσδήποτε υπάλληλος της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.

 Ποιο είδος δήλωσης κληρονομιάς δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά;

Εξακολουθούν να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή είτε μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» σύμφωνα με την Α.1054/2022 (Β’2154) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, είτε σύμφωνα με την Α.1137/2020 (Β’ 2423) απόφαση Διοικητή, ενδεικτικά:

α) οι δηλώσεις που αφορούν ακίνητα εκτός Α.Π.Α.Α.

β) οι δηλώσεις αναβολής φορολογίας,

γ) οι δηλώσεις με αντικείμενο κινητά κάθε είδους ή μετρητά και δεν διασφαλίζεται η πληρωμή του φόρου από την περιουσία του υπόχρεου κληρονόμου, για τα οποία ο φορολογούμενος παρέχει ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή τράπεζας, προκειμένου να βεβαιωθεί ο φόρος σε δόσεις,

δ) οι δηλώσεις κληρονομιάς επικαρπίας, η οποία περιέρχεται λόγω θανάτου του επικαρπωτή στον ψιλό κύριο που έχει αγοράσει την ψιλή κυριότητα, για την οποία υπόκειται σε φόρο για τα υπόλοιπα δέκατα της αξίας της πλήρους κυριότητας (περ. ε’ παρ. 1 του άρθρου 2 του Κώδικα),

ε) οι αρχικές δηλώσεις που η συνολική αξία του ενεργητικού κάθε δήλωσης υπολείπεται της συνολικής αξίας του παθητικού της ίδιας δήλωσης κληρονομιάς.

 Ποιοι και πόσοι είναι οι συμβαλλόμενοι σε κάθε δήλωση;

Ανά ζεύγος κληρονομούμενου – κληρονόμου και ανά αιτία κτήσης (εξ αδιαθέτου, εκ διαθήκης), συντάσσεται μία δήλωση, ανεξαρτήτως του αριθμού των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός κληρονόμων συντάσσονται αντίστοιχα περισσότερες δηλώσεις.

Πώς δηλώνεται επαγωγή κληρονομιάς με διαθήκη και εξ αδιαθέτου. Πόσες δηλώσεις υποβάλλονται;

Υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις για κάθε αιτία κτήσης κληρονομιάς (χωριστή δήλωση για την εξ αδιαθέτου κληρονομιά και χωριστή δήλωση για την εκ διαθήκης κληρονομιά).

Πώς υποβάλλονται δηλώσεις κληρονομιάς που περιλαμβάνουν κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία;

Υποβάλλεται κοινή ηλεκτρονική δήλωση η οποία συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο, όταν από τον έλεγχο της εφαρμογής διασφαλίζεται η καταβολή του φόρου σε δόσεις.
Όταν από τον έλεγχο της εφαρμογής δεν διασφαλίζεται για τα κινητά η καταβολή του φόρου σε δόσεις, υποβάλλεται χωριστή ηλεκτρονική δήλωση και ο φόρος θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ. Εφόσον ο φορολογούμενος επιθυμεί να δώσει εμπράγματη ασφάλεια για την καταβολή του φόρου των κινητών σε δόσεις, τότε υποβάλλει χειρόγραφη δήλωση στη ΔΟΥ.

Πώς υποβάλλονται δηλώσεις κληρονομιάς που περιλαμβάνουν μόνο κινητά περιουσιακά στοιχεία;

Υποβάλλεται ηλεκτρονική δήλωση από τον συμβολαιογράφο όταν συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη ή από τον κληρονόμο ή νόμιμο εκπρόσωπο Νομικού Προσώπου, όταν δεν συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη.
Όταν από τον έλεγχο της εφαρμογής προκύπτει ότι δεν διασφαλίζεται η καταβολή του φόρου σε δόσεις εμφανίζεται μήνυμα ότι, αν η δήλωση υποβληθεί, ο φόρος, εφόσον βεβαιωθεί, θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ, εντός 3  εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Εφόσον ο φορολογούμενος επιθυμεί να παράσχει εμπράγματη ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή για την καταβολή του φόρου σε δόσεις, τότε υποβάλλει χειρόγραφη δήλωση στη ΔΟΥ.

 Πού και πώς υποβάλλονται οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς;

Όταν η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί χειρόγραφα στη ΔΟΥ, τότε και οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται χειρόγραφα στη ΔΟΥ.
Όταν η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί μέσω της εφαρμογής myPROPERTY, τότε και οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής myPROPERTY. Αν για οποιοδήποτε λόγο κάποια τροποποιητική δήλωση δεν μπορεί να υποβληθεί μέσω της εφαρμογής και υποβληθεί χειρόγραφα στη ΔΟΥ τότε και όλες οι επόμενες τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται χειρόγραφα στη ΔΟΥ.

Πώς μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή ο κάθε κληρονόμος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του Νομικού προσώπου-κληρονόμου;

Στην εφαρμογή μπορεί να εισέλθει ο κάθε κληρονόμος, εφόσον είναι πιστοποιημένος χρήστης, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης myAADE (user name & password) επιλέγοντας από το μενού Εφαρμογές – Δημοφιλείς εφαρμογές – myPROPERTY «Πολίτες – Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεάς και Γονικής Παροχής, Κληρονομιάς», για να δηλώσει κινητά περιουσιακά στοιχεία.

 Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν όταν διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία των συμβαλλόμενων (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ή του ΝΟΜ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ) δεν ταυτίζονται με τα προσκομιζόμενα, στον συμβολαιογράφο, δικαιολογητικά;

Θα πρέπει να διορθωθούν τα στοιχεία στην αρμόδια ΔΟΥ.

Υποβάλλεται δήλωση χωρίς αναγραφή του ΚΑΕΚ;

Ναι. Εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που έχει κτηματογραφηθεί και διαθέτει ΚΑΕΚ προσωρινό ή οριστικό και είναι γνωστός στον κληρονόμο, τότε συμπληρώνεται υποχρεωτικά. Άλλως, η δήλωση θα μπορεί να υποβληθεί και χωρίς τη συμπλήρωση του πεδίου.

 Μπορεί να διορθωθεί από την εφαρμογή όταν διαπιστώνεται λάθος των στοιχείων ακινήτου με Α.Τ.ΑΚ.;

Μετά την καταχώρηση του Α.Τ.ΑΚ. στην ενότητα στοιχεία ακινήτου, εμφανίζεται η οθόνη με τα στοιχεία του ακινήτου, όπως εμφανίζονται στη δηλωθείσα περιουσιακή κατάσταση με τις υποβληθείσες δηλώσεις ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους. Δεν μπορεί να διορθωθεί τυχόν λάθος από την εφαρμογή του φόρου κληρονομιάς.

 Πώς αποθηκεύεται προσωρινά μια δήλωση από συμβολαιογράφο;

Ο συμβολαιογράφος μπορεί, από την αρχή που θα δημιουργήσει μία δήλωση, να την αποθηκεύει προσωρινά σε οποιοδήποτε στάδιο πριν την υποβολή της για αποδοχή από τον κληρονόμο ή τον Νόμιμο Εκπρόσωπο, επιλέγοντας από το μενού «Προσωρινή Αποθήκευση» ή «Προσωρινή Αποθήκευση και Έλεγχος Δήλωσης».

Πώς αναζητείται μία ηλεκτρονική δήλωση φόρου κληρονομιάς;

Εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς που έχουν καταχωρηθεί ή υποβληθεί οριστικά μέσω αυτής της εφαρμογής. Επιλέγοντας το πεδίο εισόδου «Αναζήτηση Δήλωσης» αναζητείται οποιαδήποτε δήλωση έχει υποβληθεί στην εφαρμογή. Αναζητούνται με κριτήρια:

 • ΑΦΜ,
 • Αριθμό Δήλωσης,
 • Αριθμό Καταχώρησης.

 Τι σημαίνει «Προσωρινή αποθήκευση και Έλεγχος Δήλωσης»;

Ο συμβολαιογράφος μπορεί να αποθηκεύει προσωρινά σε οποιοδήποτε στάδιο ό,τι έχει καταχωρήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, με έλεγχο ορθότητας στις ενότητες της δήλωσης. Σε περίπτωση που έχει παραλείψει να συμπληρώσει κάποια υποχρεωτικά πεδία, μετά την «Προσωρινή Αποθήκευση και Έλεγχος Δήλωσης», θα εμφανιστούν στην οθόνη τα ανάλογα προειδοποιητικά μηνύματα (πχ περιγραφή ακινήτου).

 Τι είναι η ομαδοποίηση ακινήτων και γιατί ομαδοποιούνται τα ακίνητα;

Τα ακίνητα ομαδοποιούνται όταν πρόκειται ο κληρονόμος να ζητήσει απαλλαγή για Α’ κατοικία (κατοικία, αποθήκη, γκαράζ), καθώς και σε κάθε περίπτωση που το ακίνητο μεταβιβάζεται ως ενιαίο, ανεξάρτητα από τα φύλλα υπολογισμού που υποβάλλονται (όταν πχ μεταβιβάζεται πολυώροφη οικοδομή χωρίς σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών).

 Τι συμπληρώνεται στο πεδίο «Περιγραφή ακινήτου»;

Συμπληρώνεται σύντομη περιγραφή του ακινήτου. Ενδεικτικά: είδος, διεύθυνση, αριθμός/όνομα του διαμερίσματος, όροφος, ΟΤ, άδεια οικοδομής, τακτοποίηση, ακίνητα με ενιαία λειτουργική ενότητα (μεζονέτα), σε συγκρότημα κατοικιών με κοινόχρηστη πισίνα, ύπαρξη κτίσματος με άδεια κατεδάφισης ή χωρίς στέγη, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, βαρυνόμενο με δουλεία, με εγκατάσταση γεώτρησης, με δεξαμενή νερού, κ.λπ. Η δήλωση δεν θα μπορεί να προχωρήσει, χωρίς τη συμπλήρωση του εν λόγω πεδίου, αφού τα πιο πάνω θα αποτελούν την περιγραφή που θα εμφανίζεται/εκτυπώνεται σε αυτήν.

 Ποιες δηλώσεις συμπληρώνονται στον πίνακα «Προγενέστερες Γονικές Παροχές / Δωρεές (μη ηλεκτρονικές) και ποια ΔΟΥ καταχωρείται»;

Καταχωρούνται όλες οι Κληρονομιές που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα στη ΔΟΥ μέχρι και την έναρξη της τρέχουσας εφαρμογής.
Όταν η σχέση Κληρονομούμενου/Κληρονόμου ανήκει στην κατηγορία Β’ ή Γ’ δηλώνονται όλες οι χειρόγραφες προγενέστερες δωρεές μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων από 1/1/2004. Όταν η σχέση Κληρονομούμενου/Κληρονόμου ανήκει στην κατηγορία Α’ δηλώνονται όλες οι χειρόγραφες προγενέστερες δωρεές μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων από 1/1/2004 έως την 30/09/2021. Στο πεδίο ΔΟΥ καταχωρείται η ΔΟΥ που αναγράφεται στο σχετικό συμβόλαιο ή στην οποία υποβλήθηκε η σχετική δήλωση, στην περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί συμβόλαιο.

Ποιες δηλώσεις συμπληρώνονται στον πίνακα «Προγενέστερες Κληρονομιές – Γονικές Παροχές / Δωρεές από myPROPERTY;

Προσυμπληρώνονται αυτόματα όλες οι υποβληθείσες στην εφαρμογή myPROPERTY, δηλώσεις, μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων, από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής τους.

 Ποια φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων (ΦΥΑΑ) συμπληρώνονται;

Ανάλογα με το είδος του ακινήτου συμπληρώνονται τα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτου (ΦΥΑΑ) σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Απόφαση του Αντικειμενικού Συστήματος.

 Τι σημαίνουν τα μηνύματα στα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων (ΦΥΑΑ);

Όλα τα πεδία (προσδιοριστικά και τεχνικά) συμπληρώνονται υποχρεωτικά αντίστοιχα και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε ακινήτου για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας. Έχουν διαμορφωθεί κριτήρια ελέγχου των εντύπων ως προς τον ορθό προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (π.χ. επιφάνεια ακινήτου, όροφος, πρόσοψη, Τ.Ζ. όπου δεν εμφανίζεται κλπ).

 Τι καταχωρείται στην ενότητα «Περιγραφή ακινήτου/ων-Παρατηρήσεις»;

Στην ενότητα «Περιγραφή ακινήτου/ων-Παρατηρήσεις» καταχωρείται κάθε άλλη τυχόν πληροφορία η οποία κρίνεται απαραίτητη. Τα στοιχεία αυτά θα εμφανίζονται στην εκτύπωση της δήλωσης.

Τι καταχωρείται στην ενότητα «Στοιχεία Βαρών & Χρεών»;

Καταχωρείται ξεχωριστά το κάθε είδος βάρους ή χρέους και η αναλυτική περιγραφή του.

Στο πεδίο «Αξία» θα συμπληρώνεται η αξία του βάρους ή χρέους. Τα δικαιολογητικά πρέπει να επισυναφθούν (σε μορφή αρχείοu.pdf ή zipped) ηλεκτρονικά στην εφαρμογή.

 Τι σημαίνει στην εφαρμογή η ένδειξη «+»;

Σημαίνει ότι μπορεί να γίνει εισαγωγή περισσοτέρων του ενός Α.Τ.ΑΚ. και εισαγωγή περισσοτέρων του ενός φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτων. Επίσης μπορούν να καταχωρηθούν και να αποσταλούν πολλά έγγραφα.

 Τι καταχωρείται στην ενότητα «Στοιχεία κινητού/ών»;

Στην ενότητα «Στοιχεία κινητού/ών» καταχωρούνται έπιπλα και σκεύη, χρηματικά ποσά, έργα τέχνης, αυτοκίνητο, εταιρικά μερίδια και μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές σύμφωνα με την ΠΟΛ.1055/2003 κ.λπ., καθώς και γεωτρήσεις και λοιπές κατασκευές επί ακινήτων (πέργκολες, υπόστεγα κ.λπ.), η αξία των οποίων δεν υπολογίζεται με φύλλα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας.

Διορθώνεται η δήλωση από τους συμβαλλόμενους (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ ή ΝΟΜ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ);

ΟΧΙ. Εάν απορριφθεί και δεν υποβληθεί μία δήλωση, αυτή η δήλωση θα επιστρέψει προς διόρθωση στον συμβολαιογράφο, εφόσον πρόκειται για δήλωση που θα συνταχθεί συμβόλαιο και στους ίδιους εφόσον η δήλωση είναι προσωρινά αποθηκευμένη.

Αν έχει υποβληθεί, η διόρθωση γίνεται μόνο με τροποποιητική δήλωση.

 Αν απορριφθεί μία δήλωση, ποια διαδικασία ακολουθείται από τον συμβολαιογράφο; Μέχρι ποιο στάδιο η δήλωση διορθώνεται από τον συμβολαιογράφο;

Μέχρι την αποδοχή/υποβολή από τον συμβαλλόμενο η δήλωση διορθώνεται από τον συμβολαιογράφο (αφού πρώτα ακυρωθούν τα ΦΥΑΑ). Στη συνέχεια μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά ή να υποβληθεί ξανά προς τον συμβαλλόμενο για αποδοχή.

 Πώς ακυρώνεται /διορθώνεται η δήλωση από τον συμ/φο;

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή Δήλωσης Φόρου Κληρονομιάς υπάρχει η δυνατότητα στον συμβολαιογράφο να επιλέξει από το μενού της εφαρμογής «Δημιουργία Τροποποιητικής Δήλωσης». Η λειτουργία αυτή θα είναι διαθέσιμη από 1/12/2022.

 Όταν η δήλωση υποβάλλεται από νόμιμο εκπρόσωπο του κληρονόμου, ποιος λαμβάνει μήνυμα για την αποδοχή της δήλωσης;

Μήνυμα θα λάβει ο νόμιμος εκπρόσωπος του κληρονόμου.

Πώς γνωρίζει ο κληρονόμος ότι πρέπει να καταβάλει φόρο κληρονομιάς;

Θα λάβει σχετικό μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση (στην πλατφόρμα my AADE), όπου θα αναφέρεται σε ποια υποβληθείσα δήλωση φόρου κληρονομιάς αφορά ο φόρος, το ποσό και την ημερομηνία λήξης προθεσμίας καταβολής.

 Ποιος καταβάλλει τον φόρο κληρονομιάς;

Ο φόρος κληρονομιάς βαρύνει τον κληρονόμο.

 Σε πόσες δόσεις καταβάλλεται ο φόρος κληρονομιάς;

Ο φόρος κληρονομιάς, μετά από υποβολή αρχική εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης δήλωσης, καθώς και εμπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης, καταβάλλεται σε έως 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις (ή έως 24 εφόσον πρόκειται για ανήλικο υπόχρεο), κάθε μία εκ των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 ευρώ (πλην της τελευταίας), από τις οποίες η μεν πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση/έκδοση της πράξης μήνα και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των διμήνων που ακολουθούν.

Εάν ο υπόχρεος καταβάλει το σύνολο του φόρου μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης διμηνιαίας δόσης, έχει δικαίωμα έκπτωσης κατά ποσοστό 5%.

Εάν ο φόρος που θα προκύψει είναι μικρότερος των 500 ευρώ το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ και χωρίς έκπτωση. Αν η δήλωση αφορά μόνο κινητά και η καταβολή του φόρου δεν διασφαλίζεται, ο φόρος βεβαιώνεται και καταβάλλεται εφάπαξ εντός 3 ημερών από τη βεβαίωση. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης, ο φόρος καταβάλλεται σε μία δόση εντός 30 ημερών χωρίς έκπτωση.

Πώς και πού εξοφλείται ο φόρος κληρονομιάς;

Μετά την έγκριση/υποβολή της δήλωσης εκδίδεται από την εφαρμογή η Πράξη Προσδιορισμού του φόρου και η Ταυτότητα Οφειλής και, σύμφωνα με την ή τις δόσεις που έχουν υπολογιστεί, η πληρωμή του φόρου κληρονομιάς γίνεται μέσω Τραπέζης με τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση (web banking, χρεωστικές κάρτες) ή από την προσωποποιημένη πληροφόρηση στην πλατφόρμα myAADE με χρεωστική κάρτα ή prepaid card και όχι με χρήση πιστωτικής κάρτας, καθώς και μέσω IRIS, στη σελίδα «Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης και πληρωμή».

Τι επιβαρύνσεις υπάρχουν σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου;

Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει την ανάλογη προσαύξηση επί του εν λόγω ποσού φόρου, για τη χρονική περίοδο από την επόμενη ημέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας.

 Όταν η δήλωση υποβάλλεται από νόμιμο εκπρόσωπο του κληρονόμου, ποιος λαμβάνει μήνυμα για την καταβολή του φόρου κληρονομιάς;

Θα λάβουν μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση, τόσο ο κληρονόμος όσο και ο νόμιμος εκπρόσωπος.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του κληρονόμου πώς θα εκτυπώσει την ταυτότητα οφειλής Ε (Τ.Ο.);

Μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή myAADE χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης (user name & password) επιλέγοντας από το μενού Εφαρμογές, Δημοφιλείς εφαρμογές, myPROPERTY ^ «Δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης, Δωρεάς και Γονικής Παροχής, Κληρονομιάς» και αφού ανακτήσει την συγκεκριμένη δήλωση μπορεί να εκτυπώσει την Ειδοποίηση πληρωμής φόρου (Ταυτότητα Οφειλής) φόρου κληρονομιάς, επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή από το ΜΕΝΟΥ.

Όταν η δήλωση υποβάλλεται από νόμιμο εκπρόσωπο του κληρονόμου, σε ποιο όνομα εκδίδεται η ταυτότητα οφειλής φόρου κληρονομιάς;

Ο φόρος κληρονομιάς βαρύνει τον κληρονόμο και ως εκ τούτου στο όνομα αυτού εκδίδεται η ταυτότητα οφειλής.

Όταν η δήλωση υποβάλλεται από νόμιμο εκπρόσωπο του κληρονόμου, με αίτημα απαλλαγής Α’ Κατοικίας, νομιμοποιείται να επιλέξει το πεδίο της Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/1986 ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις Α’ Κατοικίας

Για να μπορεί να νομιμοποιηθεί ο πληρεξούσιος του κληρονόμου να επιλέξει το πεδίο ότι «Πληρούνται οι προϋποθέσεις Α’ Κατοικίας, επειδή επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/1986 θα πρέπει να αναφέρεται τούτο ρητά στο ειδικό πληρεξούσιο για τη διεκπεραίωση μιας υποθέσεως και, στο πλαίσιο της εντολής αυτής, μπορεί να συμπληρώνει και να υπογράφει, για λογαριασμό του εντολέα του, Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΣΧΕΤ. ΔΙΑΔΠ/2674/7.2.2006).

Τι σημαίνει «Απαλλαγή Α’ Κατοικίας άλλη φορά»;

Η σύζυγος ή το τέκνο, αν έχει λάβει απαλλαγή Α’ Κατοικίας στο παρελθόν από οποιαδήποτε αιτία (αγοραπωλησία, γονική παροχή, κληρονομιά) θα πρέπει να επιλέξει το checkbox «Απαλλαγή Α’ κατοικίας Άλλη Φορά» και να καταχωρήσει όλα τα σχετικά απαιτούμενα πεδία για την καταβολή του φόρου.

 Πώς γίνεται η αντιγραφή στοιχείων ακινήτου/ων ή/και κινητού/ών από μία δήλωση σε άλλη;

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ:

 •  Δημιουργία νέας Δήλωσης ίδιας φορολογίας.
 • Καταχωρούμε, κληρονομούμενο, κληρονόμο, σχέση συγγένειας
 • Στο ΜΕΝΟΥ της Δήλωσης, επιλέγουμε αντιγραφή στοιχείων Ακινήτου/-ων ή κινητών.
 • Καταχωρείται ο α/α καταχώρισης της Δήλωσης που θα αντιγραφεί.

Πώς/πού υπογράφει ο κληρονόμος την ηλεκτρονική δήλωση κληρονομιάς;

Αφού ο συμβαλλόμενος εισέλθει στην εφαρμογή (myAADE) με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (user name & password) και επιλέξει υποβολή και καταχώριση της δήλωσης, αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει έγκριση/υποβολή της δήλωσης από τον ίδιο.

Σε περίπτωση καταχώρησης λάθος στοιχείων κληρονόμου σε προσωρινά αποθηκευμένη δήλωση, πώς γίνεται διόρθωση από τον συμβολαιογράφο;

Όταν έχει καταχωρηθεί λάθος κληρονόμος, προκειμένου να γίνει η σχετική διόρθωση, θα πρέπει να διαγραφούν όλα τα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτου και μετά να γίνει η δύναται να συνταχθεί νέα δήλωση, διαγράφοντας την διόρθωση. Επιπρόσθετα, προηγούμενη.

 Πώς μπορούν οι συμβαλλόμενοι (κληρονόμος, νομ. εκπρόσωπος) και ο συμβολαιογράφος να δουν πώς υπολογίσθηκε η φορολογητέα αξία;

Αφού εισέλθουν στην εφαρμογή myPROPERTY με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (user name & password) αναζητούν την δήλωση καταχωρώντας τον αριθμό της δήλωσης και στην ενότητα «Αποκτώμενα Δικαιώματα & Ποσοστά Ακινήτου/των Κληρονόμου» επιλέγουν το πεδίο «info».

Όταν οι συμβαλλόμενοι επιλέγουν από το φάκελο των μηνυμάτων «Δείτε όλα τα μηνύματα» για αποδοχή/υποβολή ή απόρριψη/μη υποβολή της δήλωσης, εμφανίζεται πίνακας σε πολλές γραμμές. Ποιά γραμμή του πίνακα για την ίδια δήλωση μπορούν να αποδεχτούν ή να απορρίψουν;

Στον πίνακα εμφανίζονται οι δηλώσεις που τον αφορούν και μπορεί να επιλέξει τη δήλωση που τον ενδιαφέρει. Όταν η ίδια δήλωση εμφανίζεται σε περισσότερες γραμμές, οι γραμμές παραπέμπουν σε μεταβολές της δήλωσης. Σε οποιαδήποτε γραμμή του πίνακα γίνει αποδοχή ή απόρριψη, η εικόνα της δήλωσης που θα δουν τελικά οι συμβαλλόμενοι είναι η τελευταία διαμορφωθείσα.

 Διορθώνεται από τον συμβολαιογράφο η λάθος ΔΟΥ του ακινήτου μετά την αποδοχή της δήλωσης;

Μετά την αποδοχή της δήλωσης δεν μπορεί να γίνει καμία διόρθωση. Θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση ηλεκτρονικά με τη διορθωμένη ΔΟΥ.

Πότε καταχωρείται το συμβόλαιο – πράξη αποδοχής κληρονομιάς;

Εφόσον συντάσσεται πράξη αποδοχής κληρονομιάς, ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να καταχωρήσει τα στοιχεία αυτής και να την επισυνάψει στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή εντός 15 εργάσιμων ημερών.

 Μετά την καταχώρηση του συμβολαίου ποια είναι η κατάσταση της δήλωσης στην εφαρμογή;

Η δήλωση μεταφέρεται στις ολοκληρωμένες δηλώσεις.

 Μέχρι πότε ο συμβολαιογράφος διαχειρίζεται την δήλωση στην εφαρμογή;

Μετά την καταχώρηση του συμβολαίου σταματάει η διαχείριση της δήλωσης από τον συμβολαιογράφο.

Ο συμβολαιογράφος μπορεί να επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην εφαρμογή έγγραφα στο στάδιο της προσωρινής αποθήκευσης και στο στάδιο της ολοκληρωμένης αποθήκευσης μετά την επισύναψη του συμβολαίου.

Η εφαρμογή θα παραμένει ανοιχτή για επισύναψη εγγράφων.

Τι γίνεται σε περίπτωση λάθους καταχώρησης αριθμού ή ημερομηνίας συμβολαίου από τον συμβολαιογράφο;

Το οποιοδήποτε λάθος καταχώρησης στον αριθμό ή την ημερομηνία του συμβολαίου δεν διορθώνεται από τον συμβολαιογράφο.

Η διόρθωση θα πρέπει να γίνει από την αρμόδια ΔΟΥ.

Ποιος επισυνάπτει / «ανεβάζει» στην εφαρμογή τα δικαιολογητικά έγραφα και σε ποια κατάσταση δήλωσης;

Στις δηλώσεις με σύνταξη συμβολαίου επισυνάπτει μόνο ο συμβολαιογράφος, ενώ στις δηλώσεις χωρίς σύνταξη συμβολαίου επισυνάπτει αυτός που την συμπληρώνει (κληρονόμος ή νόμιμος εκπρόσωπος). Τα έγγραφα καταχωρούνται / επισυνάπτονται όταν η κατάσταση της δήλωσης είναι προσωρινή και όταν είναι ολοκληρωμένη.

Όταν η δήλωση είναι προσωρινή, τα έγγραφα μπορούν και να διαγραφούν, ενώ όταν η δήλωση είναι ολοκληρωμένη, τα έγγραφα μπορούν μόνο να «ανέβουν».

 Πώς αυτός που συμπληρώνει την δήλωση κληρονομιάς θα επισυνάψει ηλεκτρονικά τα έγγραφα-δικαιολογητικά;

Επιλέγοντας «Διαχείριση Αρχείων (Έγγραφα)», μπορεί να επισυνάψει στην εφαρμογή τα έγγραφα που επιθυμεί αφού προηγουμένως αναγράψει μία περιγραφή-τίτλο στο αντίστοιχο πεδίο.
Μενού Δήλωσης -> Έγγραφα -> upload.

 Ποια δικαιολογητικά-έγγραφα επισυνάπτονται στην εφαρμογή από τον συμβολαιογράφο;

Όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα με βάση τη νομοθεσία δικαιολογητικά, καθώς και το συμβόλαιο.

 Πού μπορώ να βρω τις τιμές ΦΥΑΑ καθώς και στοιχεία σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των ακινήτων;

Οι τιμές, οι συντελεστές, οι χάρτες και ο τρόπος υπολογισμού, έχουν δημοσιευθεί με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Γιατί δεν εμφανίζεται η δήλωση στον κληρονόμο ή νομ. εκπρόσωπο για να «υποβάλει» / «μην υποβάλει»;

Η δήλωση είναι «Προσωρινά Αποθηκευμένη» από τον Συμβολαιογράφο και δεν έχει γίνει υποβολή της δήλωσης από τον συμ/φο προς τον κληρονόμο.

 Γιατί δεν βλέπει τη δήλωση το ΝΠ ως κληρονόμος για να «υποβάλει» / «μην υποβάλει»;

Το ΝΠ πρόσωπο ΔΕΝ μπορεί να «υποβάλει»/«μην υποβάλει».

Η δήλωση διαχειρίζεται από τον εκπρόσωπο του ΝΠ που έχει καταχωρηθεί στην εφαρμογή.

Ποιες δυνατότητες παρέχονται στο Φυσικό πρόσωπο (ΦΠ)-ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος;

Μετά την υποβολή της δήλωσης από τον συμβολαιογράφο προς τον κληρονόμο για αποδοχή, ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα:

 • Να ελέγξει την ορθότητα της δήλωσης φόρου κληρονομιάς.
 •  Να αποδεχτεί/υποβάλει την δήλωση φόρου κληρονομιάς.
 •  Να απορρίψει/μη υποβάλει την δήλωση φόρου κληρονομιάς.
 •  Να εκτυπώσει τη δήλωση φόρου κληρονομιάς.
 •  Να εκτυπώσει Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου κληρονομιάς.
 •  Να εκτυπώσει την ειδοποίηση πληρωμής φόρου (Ταυτότητα Οφειλής) φόρου κληρονομιάς.
 •  Να εκτυπώσει το αποδεικτικό καταβολής φόρου κληρονομιάς, όταν εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις.

 Ποιες δυνατότητες παρέχονται στον Νόμιμο εκπρόσωπο του κληρονόμου μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος;

Μετά την υποβολή της δήλωσης από τον συμβολαιογράφο προς τον κληρονόμο για αποδοχή αυτός έχει τη δυνατότητα:

 •  Να ελέγξει την ορθότητα της δήλωσης φόρου κληρονομιάς.
 •  Να αποδεχτεί/υποβάλει την δήλωση φόρου κληρονομιάς.
 •  Να απορρίψει/μη υποβάλει την δήλωση.
 •  Να εκτυπώσει την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς.
 • Να εκτυπώσει την δήλωση φόρου κληρονομιάς.
 •  Να εκτυπώσει την Ειδοποίηση πληρωμής φόρου (Ταυτότητα Οφειλής φόρου κληρονομιάς.
 • Να εκτυπώσει το αποδεικτικό καταβολής φόρου κληρονομιάς όταν εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις.

Ποιες δυνατότητες παρέχονται στους συμβολαιογράφους μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος;

Πριν την αποδοχή/υποβολή της δήλωσης από τον συμβαλλόμενο ο συμβολαιογράφος έχει τη δυνατότητα:

 •  Να συντάξει ορθά την δήλωση φόρου κληρονομιάς με βάση τα δικαιολογητικά που του προσκομίζονται και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη σύνταξη του συμβολαίου.
 • Να υποβάλλει προσωρινά, να διορθώνει, να διαγράφει και να υποβάλει τη δήλωση φόρου κληρονομιάς.
  Μετά την αποδοχή από τον συμβαλλόμενο μπορεί:

α) Να εκτυπώνει την δήλωση φόρου κληρονομιάς.

β) Να εκτυπώνει το αποδεικτικό καταβολής φόρου κληρονομιάς.

γ) Να επισυνάψει έγγραφα/δικαιολογητικά.

δ) Να καταχωρήσει τον αριθμό και την ημερομηνία του συμβολαίου.

ε) Να επισυνάψει στην εφαρμογή το συμβόλαιο.

Πώς υποβάλλεται δήλωση κληρονομιάς αγροτεμαχίου με κτίσματα, τα οποία έχουν διαφορετικές χρήσεις ή/και διαφορετικούς συντελεστές ειδικών συνθηκών, όταν χρειάζεται να συμπληρωθεί οικοπεδική αξία;

Σχετ. η ΠΟΛ.1310/1998. Συμπληρώνεται το έντυπο ΑΑΓΗΣ σε όλες τις σελίδες και επιπλέον έντυπα με συμπληρωμένες μόνο μερικές σελίδες του εντύπου (1η και 3η) χωριστά ανά κατηγορία ακινήτου (επομένως πρέπει να συμπληρωθούν περισσότερες σελίδες υπολογισμού οικοπεδικής αξίας).

Πέραν των εντύπων ΑΑΓΗΣ, θα συμπληρωθούν τα αντίστοιχα έντυπα για τα κτίσματα. Επιλέγεται το πεδίο ομαδοποίηση ακινήτων για να ομαδοποιηθούν τα φύλλα που θα δημιουργηθούν.

 Πώς συμπληρώνεται δήλωση κληρονομιάς δύο αποθηκών, μίας θέσης στάθμευσης και ενός διαμερίσματος με δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, με απαλλαγή Α’ Κατοικίας;

Θα συμπληρωθεί η δήλωση με τις αντίστοιχες κατηγορίες των ακινήτων, θα ομαδοποιηθούν τα ακίνητα που συμμετέχουν στην απαλλαγή Α’ Κατοικίας εκτός της αποθήκης και της αποκλειστικής χρήσης που δεν συμμετέχουν στην απαλλαγή.

Πώς συμπληρώνεται δήλωση κληρονομιάς ακινήτου – κάθετη ιδιοκτησία οικοπέδου με Ε μονοκατοικία η οποία αποτελείται από υπόγειο αποθήκη/γκαράζ με τμήματα διαφορετικής παλαιότητας και ορόφους/κατοικία με τμήματα διαφορετικής παλαιότητας;

Μετά τη δημιουργία των αντίστοιχων κατηγοριών των ακινήτων, την επιλογή της ομαδοποίησης και εφόσον υπάρχει τακτοποίηση ή διαφορετική παλαιότητα στο κάθε ακίνητο θα συμπληρώνονται για αυτό ξεχωριστά ΦΥΑΑ.

Υποβάλλεται δήλωση Κληρονομιάς όταν συμβαλλόμενος είναι ο ίδιος ο συμ/φος;

Στην εφαρμογή μπορεί ο χρήστης-συμβολαιογράφος να υποβάλλει δήλωση με διπλή ιδιότητα ταυτόχρονα. Ως συμβολαιογράφος ή ως συμβαλλόμενος.

Σε ποιο στάδιο εκτυπώνεται η δήλωση;

Η δήλωση, μπορεί να εκτυπωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο, τόσο από τον συμβολαιογράφο όσο και από τον κληρονόμο. Στο μενού «Εκτυπώσεις», πριν υποβληθεί η δήλωση, επιλέγουμε «Προσωρινή Δήλωση» και όταν υποβληθεί επιλέγουμε «Δήλωση».

 Πώς δηλώνεται στην εφαρμογή myPROPERTY η αποκλειστική χρήση βοηθητικών χώρων;

Θα επιλεχθεί η αντίστοιχη κατηγορία για κάθε ακίνητο με τον ίδιο Α.Τ.ΑΚ.

Πώς δηλώνεται στην εφαρμογή myPROPERTY η αποκλειστική χρήση η οποία δεν δηλώνεται στο Ε9;

Θα πρέπει να γίνει επιπλέον «Προσθήκη Ακινήτου» «Χωρίς Α.Τ.ΑΚ.».

 Πώς δηλώνεται ακίνητο για το οποίο έχει αλλάξει η κατάσταση του μέσα στο έτος (πχ σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας);

Επειδή με βάση τις διατάξεις του ΕΝΦΙΑ υπάρχουν προθεσμίες υποβολής δήλωσης, θα γίνει η επιλογή «Χωρίς Α.Τ.ΑΚ.» και στην «Περιγραφή» θα αναφερθεί γιατί δηλώνεται χωρίς Α.Τ.ΑΚ.

 Μπορεί να γίνει προσθήκη ακινήτου μετά την συμπλήρωση των ΦΥΑΑ;

Δίνεται η δυνατότητα της προσθήκης νέου ακινήτου χωρίς να διαγραφούν τα φύλλα υπολογισμού, καθώς επίσης και της αφαίρεσης ενός ακινήτου διαγράφοντας το αντίστοιχο φύλλο υπολογισμού του και διαγράφοντας επίσης το ακίνητο του από την ενότητα «Στοιχεία ακινήτου/των».

 Πώς συμπληρώνεται δήλωση κληρονομιάς οικοδομής χωρίς σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας σε οικόπεδο;

Μετά τη δημιουργία των κατηγοριών του ακινήτου, με Α.Τ.ΑΚ. ή χωρίς Α.Τ.ΑΚ., θα γίνει ομαδοποίηση των ακινήτων και θα δημιουργηθούν τα αντίστοιχα για κάθε ακίνητο φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων (μπορούν να δημιουργηθούν πολλά ΦΥΑΑ ανά ακίνητο).

 Πώς δηλώνεται στην εφαρμογή myPROPERTY η δουλεία επί αγροτεμαχίου;

Συμπληρώνεται το έντυπο ΑΑΓΗΣ και επιλέγεται το αντίστοιχο πεδίο του εντύπου «Αποκλειστική χρήση επιφάνειας επί του κοινόκτητου ασκεπούς ορόφου, δώματος ή πυλωτής της οικοδομής ή επί του κοινόκτητου ακάλυπτου χώρου αγροτεμαχίου (15% της αξίας) Ο».

 Τι επιλογές υπάρχουν για διόρθωση δήλωσης;

1.Όταν η δήλωση είναι σε κατάσταση προσωρινής Αποθήκευσης μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διόρθωση. Για αλλαγή της περιγραφής του ακινήτου, θα πρέπει να διαγραφεί το αντίστοιχο ΦΥΑΑ (κάδος).Όταν είναι οριστικοποιημένη:

 •  Θα πρέπει, πριν υποβάλουν όλοι οι συμβαλλόμενοι τη δήλωση, να επιλέξει ο Χρήστης- Συμβολαιογράφος «Προσωρινή Αποθήκευση» ώστε να μπορεί να τη διαχειριστεί εκ νέου.
 • Υποβάλλεται εκ νέου η δήλωση προς τον συμβαλλόμενο για υποβολή ή μη υποβολή
 • 2.Όταν είναι υποβληθείσα:
  Θα πρέπει να γίνει τροποποιητική δήλωση ηλεκτρονικά.

3. Όταν είναι ολοκληρωμένη:

 • Θα πρέπει να γίνει τροποποιητική δήλωση ηλεκτρονικά.

 Μπορεί να υποβληθεί μέσω της εφαρμογής myPROPERTY, μια δήλωση στην οποία η αξία του ενεργητικού της είναι μεγαλύτερη από την αξία του παθητικού της;

Στην αρχική δήλωση δεν μπορεί η αξία του ενεργητικού να είναι μεγαλύτερη από την αξία του παθητικού. Σε τροποποιητική δήλωση μπορεί.

Μετά από υποβολή δήλωσης από την εφαρμογή myPROPERTY, υποβάλλεται δήλωση φόρου κληρονομιάς χειρόγραφα στη ΔΟΥ. Πού θα υποβληθεί η επόμενη ή οι επόμενες δηλώσεις φόρου Κληρονομιάς;

Αν έχει υποβληθεί δήλωση ηλεκτρονικά στην εφαρμογή myPROPERTY και έχει υποβληθεί και μεταγενέστερα χειρόγραφη δήλωση κληρονομιάς στη ΔΟΥ, δεν μπορεί να υποβληθεί νέα δήλωση κληρονομιάς πάλι στην εφαρμογή myPROPERTY.

Η νέα δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ, όπως και όλες οι επόμενες δηλώσεις κληρονομιάς.

Πώς υποβάλλεται δήλωση φόρου Κληρονομιάς όταν δεν διασφαλίζεται η πληρωμή του φόρου και ο κληρονόμος επιθυμεί να πληρώσει σε δόσεις;

Η δήλωση υποβάλλεται είτε σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με την Α.1137/2020 (ΦΕΚ 2423/τΒ’/2020) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, είτε μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου», σύμφωνα με την Α.1054/2022 (ΦΕΚ 2154/τΒ’/2020) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ. Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται μονομερώς με αντικείμενο κινητά κάθε είδους ή μετρητά, για τα οποία δεν διασφαλίζεται η πληρωμή του φόρου από την περιουσία του υπόχρεου κληρονόμου (με την προϋπόθεση ότι ο κληρονόμος δεν επιθυμεί την υποβολή της δήλωσης και τη βεβαίωση του φόρου με εφάπαξ καταβολή), ο κληρονόμος μπορεί να παράσχει στη ΔΟΥ, ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή τράπεζας, προκειμένου να υπολογιστεί η καταβολή του βεβαιωθέντος φόρου σε δόσεις.

 Στις διαθέσιμες ενέργειες, υπάρχει μια νέα επιλογή «Εξουσιοδότηση – Κληρονομιές». Πότε χρησιμοποιείται αυτή η επιλογή;

Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται από τον κληρονόμο σε δύο περιπτώσεις:

 • Είτε όταν ο κληρονόμος έχει αποθηκεύσει προσωρινά μία δήλωση φόρου κληρονομιάς για κινητά περιουσιακά στοιχεία και επιθυμεί να συνεχίσει την συμπλήρωσή της ο συμβολαιογράφος, προκειμένου να καταχωρίσει στην ίδια δήλωση και τα ακίνητα.
 • Είτε όταν ο κληρονόμος έχει υποβάλλει οριστικά μία δήλωση φόρου κληρονομιάς για κινητά περιουσιακά στοιχεία και επιθυμεί να δώσει το δικαίωμα στον συμβολαιογράφο να δημιουργήσει μία τροποποιητική δήλωση (για την ίδια αιτία κτήσης) όπου θα δηλώσει και ακίνητα. Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλές τροποποιητικές δηλώσεις, η δήλωση που πρέπει να διαχειριστεί ο συμβολαιογράφος είναι η τελευταία (πιο πρόσφατη).

Όσον αφορά τον συμβολαιογράφο, αυτή η επιλογή στο μενού χρησιμοποιείται όταν εισέρχεται στην εφαρμογή όχι ως επαγγελματίας, αλλά ως φυσικό πρόσωπο, δηλαδή ως κληρονόμος.

 Έχει υποβληθεί μία δήλωση φόρου κληρονομιάς εξ αδιαθέτου από τον κληρονόμο και μετά δημοσιεύεται μία διαθήκη. Πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ο συμβολαιογράφος για να υποβάλει δήλωση κληρονομιάς για τα περιουσιακά στοιχεία της διαθήκης;

Όχι. Ο συμβολαιογράφος μπορεί να συντάξει μία νέα δήλωση εκ διαθήκης χωρίς εξουσιοδότηση από τον κληρονόμο.

 Έχει υποβληθεί από τον κληρονόμο μία δήλωση φόρου κληρονομιάς για κινητά περιουσιακά στοιχεία και διαπιστώνεται κάποιο λάθος. Τι πρέπει να κάνει;

Ο κληρονόμος πρέπει να κάνει μέσω της εφαρμογής τροποποιητική δήλωση, στην οποία θα διορθώσει το κινητό περιουσιακό στοιχείο περιουσιακό στοιχείο και στη συνέχεια θα την οριστικοποιήσει.

Ο κληρονόμος έχει υποβάλει αρχική δήλωση φόρου κληρονομιάς εξ αδιαθέτου και κάποιες τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς για κινητά περιουσιακά στοιχεία. Επιθυμεί να προσθέσει και κάποια ακίνητα. Σε ποια από τις τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει να κάνει εξουσιοδότηση στον συμβολαιογράφο;

Ο κληρονόμος πρέπει να εξουσιοδοτήσει τον συμβολαιογράφο να διαχειριστεί την τελευταία τροποποιητική δήλωση που έχει υποβάλλει, καθώς αυτή περιλαμβάνει όλες τις διορθώσεις που έχουν γίνει.

Δηλαδή, αυτή περιέχει την τελευταία (επικαιροποιημένη) εικόνα της δήλωσης φόρου κληρονομιάς.

 Έχει υποβληθεί δήλωση φόρου κληρονομιάς από τον συμβολαιογράφο για ακίνητα και ο κληρονόμος διαπιστώνει ότι δεν έχει συμπεριληφθεί κάποιο κινητό περιουσιακό στοιχείο. Τι πρέπει να κάνει ο κληρονόμος;

Στην περίπτωση αυτή, ο κληρονόμος οφείλει ο ίδιος να υποβάλει τροποποιητική δήλωση.

Η ως άνω δήλωση νοείται ως τροποποιητική επί της δήλωσης που έχει υποβάλει για λογαριασμό του ο συμβολαιογράφος. Η νέα αυτή δήλωση θα περιλαμβάνει τα ακίνητα που έχει δηλώσει ο συμβολαιογράφος και ο κληρονόμος μπορεί να προσθέσει κάποιο κινητό περιουσιακό στοιχείο, όμως δεν μπορεί να τροποποιήσει ό,τι αφορά στα ακίνητα. Τα ακίνητα τροποποιούνται μόνο από τον συμβολαιογράφο.

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.